Høyres endringsforslag vil sikre likestilling i hele samfunnet!

Aust-Agder Høyres endringsforslag til økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018

«Det gode livet i Aust-Agder»

For de aller fleste er Aust-Agder et fylke hvor det er godt å leve. Vi har gode videregående skoler, et universitet i vekst og et variert og nyskapende næringsliv. Naturen vår fra hav til hei gir muligheter for gode og helsebringende opplevelser. Ildsjeler skaper kulturopplevelser i hele fylket. Likevel har vi utfordringer når det gjelder levekår og folkehelse. Aust-Agder Høyre vil at alle skal få mulighetene til å skape seg et godt liv.

Kunnskap er vårt viktigste verktøy i kampen for et samfunn med muligheter for alle. Derfor er Høyre er opptatt av at alle ungdommene våre skal møte gode lærere som kan hjelpe dem til å nå sitt fulle potensial. Aust-Agder Høyre vil satse enda mer på å løfte lærere og ledere i de videregående skolene, og hjelpe flere elever på veien mot en fagkompetanse. Uansett hvem foreldrene dine er, hvilken religion du har eller hvilket kjønn du er, skal du ha muligheter til å leve ut ditt talent, dine drømmer og dine ambisjoner.

Men kunnskapssamfunnet slutter ikke med skolen. Kunnskap skal brukes som drivkraft for endring i hele samfunnet. Kunnskap skal hjelpe oss å løse utfordringene for vei og kollektivtrafikk. Kunnskap hjelper oss å finne offensive, lokale løsninger på klimautfordringene. Et godt samarbeid mellom Universitetet i Agder, næringslivet og fylkeskommunen som regional utvikler, bidrar til å trygge arbeidsplassene våre og skape nye.

Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av mennesker som er glade i hjemstedet sitt, ikke gjennom statlig eller fylkeskommunal overstyring og detaljregulering. Aust-Agder Høyre vil være en medspiller for kommuner og for frivillige lag og foreninger.

«Høyre vil arbeide for likestilling i hele samfunnet.»

Alle mennesker skal respekteres og behandles som likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, religion, etnisk tilhørighet, funksjonsevne eller seksuell legning.

Høyre vil bygge samfunnet på tilliten til enkeltmennesket. Hvert enkelt menneske skal ha frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv basert på respekt for andre og for fellesskapet. Høyre mener at politikere skal konsentrere seg om å løse de oppgavene som må løses i fellesskap, ikke om å detaljstyre menneskers liv. Hvis det offentlige forsøker å være alt for alle, er sjansen stor for at man ikke klarer å løse de viktigste oppgavene for dem som trenger det mest.

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan inneholder viktige tiltak innenfor alle de fem satsingsområdene i regionplanen. Forslaget inneholder mange store og viktige investeringer. Høyre er bekymret for den økende gjeldsgraden. Dagens regjering har styrket fylkeskommunens økonomi på flere områder, men synkende elevtall framover medfører ekstra utfordringer med å få god økonomisk drift av skolene våre, og forslaget til økonomiplan gir oss lite økonomisk handlingsrom framover. Vi må ha stort fokus på rasjonell og effektiv drift, blant annet ved hjelp av ny teknologi og digitalisering.

Aust-Agder Høyre vil løfte fram følgende områder hvor fylkesrådmannens forslag må styrkes:

 

1. Ny samlokalisert videregående skole i Arendal
I 2004 ble Barbu og Tyholmen videregående skoler slått sammen til en felles enhet med to undervisningssteder. Denne organiseringen innebærer en rekke ulemper for elever og lærere. I 2014 kjøpte Arendal kommune Lassens hus og det bakenforliggende hageanlegget. Det er også planer om et parkeringsanlegg som vil frigjøre areal nær skolen. I tillegg vil fylkeskommunen om kort tid få mye ledig areal på Fløyheia. Fylkestinget ber fylkesrådmannen utrede muligheten for en samlokalisert Arendal videregående skole. Forprosjektet må inneholde vurderinger av ulike lokaliseringer i Arendal sentrum, og må utrede hvordan salg eller utleie av fylkeskommunens eiendom i Arendal sentrum kan bidra til finansiering av en ny videregående skole i Arendal sentrum.

 

2. Spesialundervisning og voksenopplæring
Fylkestinget forventer at reduksjon i spesialundervisningen ikke skal føre til at elever med ekstra utfordringer får mindre muligheter til forsvarlig utbytte av opplæringen. Elever med ulike forutsetninger og behov skal ikke settes sammen i egne grupper dersom dette medfører at gruppene blir pedagogisk eller på andre måter uforsvarlige. Fylkestinget forventer at rektorene rapporterer om avvik hvis dette oppstår, og at rapportene legges fram for fylkestinget.

Fylkestinget legger til grunn at utdanning har stor betydning for mulighetene til å skaffe seg arbeid, og er en viktig forutsetning for bedring av levekårene for flere familier i fylket. Det er dermed viktig for alle som ikke har fullført og bestått en videregående utdanning, å få en reell mulighet til å bestå fagbrev og/eller vitnemål og en reell mulighet til å komme i arbeid. Dette gjelder også minoritetsspråklige.

Fylkestinget vil derfor prioritere tiltak gjennom hele året for å øke kompetansen i befolkningen som i dag ikke har bestått videregående opplæring. I denne sammenheng ønsker fylkestinget at kandidater ikke skal bli møtt med en stengt dør med beskjed om at retten er brukt opp, men at alle som søker skal gis et tilpasset tilbud som gir en reell mulighet til å fullføre og bestå en ønsket sluttkompetanse som er realistisk for videre arbeid.

Dersom dette medfører behov for økte ressurser til voksenopplæring, må dette tas opp i tertialrapporteringene.

Fylkestinget ønsker at tilbud til minoritetsspråklig ungdom og voksne skal ses i sammenheng og at det samarbeides med kommunene. Det lages en strategi med mål og tiltak for å heve utdanningsnivået og levekårene for minoritetsspråklige familier.

3. Tilpasset opplæring
Sommerskoletilbudet i regi av fylkeskommunen utvides til å omfatte flere fag. Tilbudet skal også være åpent for elever med bestått eksamen.

5. Forebyggende arbeid i skolen
Som en fortsettelse av satsingen på forebyggende arbeid i skolene tilsettes det ytterligere en ambulerende stilling med en helsesøster, psykiatrisk sykepleier eller tilsvarende fagperson som skal arbeide med psykisk helse blant elever i videregående skoler. Stillingen skal først og fremst drive elevrettet arbeid.

6. Bedre tilrettelegging for togreisende fra Gjerstad stasjon
Det igangsettes et forprosjekt for å se på mulighetene for å øke antall parkeringsplasser til et velfungerende anlegg for innfartsparkering på Gjerstad togstasjon. Forprosjektet må også se på behov og muligheter for å markedsføre togstasjonen og tilbudet.

7. Næringsklynge for treindustrien i Agder
Forskning viser at bedrifter som går sammen i klynger og nettverk, står bedre rustet til å utveksle kompetanse og møte felles utfordringer. Klyngedannelse bør begynne i bedriftene selv, men det regionale nivået har en rolle i å legge til rette for samarbeid og klyngedannelse innenfor områder der regionen har konkurransemessige fortrinn og potensial. En stor industrigren på Agder er treindustrien. Bransjen består av mange små og mellomstore bedrifter som leverer et mangfold av produkter, og treindustrien vil være viktig for at vi skal nå målene i Regionplan Agder innenfor miljø, økt verdiskapning og innovasjon. Fylkestinget ber fylkesrådmannen undersøke mulighetene for og eventuelt ta initiativ til at det opprettes en næringslivsklynge bestående av treindustribedrifter på Agder. Tiltaket finansieres ved bruk av udisponert ramme (1,5 mill.) fra budsjett 2017.

8. Fra jord til bord
Som et ledd i satsingen på landbruket som viktig næring og utdanningsvei i Agder, og for å videreutvikle satsinger som blant annet Spis Sørlandet, tar fylkeskommunen initiativ til en merkeordning for mat fra regionen.

9. Aust-Agder musikkråd
Aust-Agder musikkråd er i fylkesrådmannens forslag til budsjett tildelt et beløp som er mindre enn det de har søkt om. Musikkrådet bidrar til en rekke kulturelle aktiviteter med stor variasjon og høy kvalitet over hele fylket. I tillegg bidrar de med kompetanse og støtte for frivillige lag og foreninger. Fram mot 2020 vil prosessen mot et samlet musikkråd for Agder kreve ressurser, og Høyre mener at søknaden fra Aust-Agder musikkråd må imøtekommes for å sikre at ikke aktiviteten trappes ned.

10. Sylvartun som senter for immateriell kulturarv med vekt på folkemusikk og folkedans i Setesdal
Fylkestinget er positive til videreføring av tilskudd til Sylvartun. Vi ønsker derfor en sak til fylkestinget med en evaluering av prosjektperioden, og forutsetter at fortsatt videre tilskudd kan dekkes over midler til diverse kulturtiltak, tjeneste 439. (Justert forslag for å imøtekomme posisjonspartiene)

11. Støtte til festivaler og større kulturarrangementer
Fylkestinget ber om en gjennomgang av støtten fylkeskommunen gir til festivaler og større kulturarrangementer. Saken må inkludere både eierskap og faste støtteordninger. Målet må være at fylkeskommunens støtte til slike arrangementer skal oppleves forutsigbart og rettferdig, og at fylkeskommunens støtteordninger skal understøtte målene vi har om inkludering og mangfold gjennom LIM-planen og regionplanen.

12. Oppfølging av målene innenfor likestilling, inkludering og mangfold
Alle fylkeskommunens virksomheter skal i de faste rapporteringene til fylkestinget også inkludere tiltak og resultater i forhold til handlingsprogrammet for LIM-planen.

 

Økonomiske konsekvenser av endringsforslagene (x1000)

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

Forprosjekt ny vgs (pkt 1)

300

 

 

 

Utvide tilbud sommerskole (pkt 3)

150

150

150

150

Stilling psykisk helse (pkt 6)

600

850

870

890

Innfartsparkering Gjerstad stasjon

100

 

 

 

Aust-Agder musikkråd

45

 

 

 

 

 

 

 

 

Økte kostnader

1 195

1000

1020

1040

 

Inndekning: reduserte kostnader som følge av at Sangerhallen tas ut av investeringsbudsjettet. Resterende kostnader dekkes fra disposisjonsfond.