Blå politikk gir fremgang!

Høyres dis­triktspolitikk sikrer vekst og nye arbeidsplasser i hele Norge. Flere fylker opplever vekst og økt aktivitet til tross for nedgangen i oljebransjen. Høyre mener distriktene trenger nye arbeidsplasser som skaper overskudd, ikke bare flere tilskudd.

I en tid hvor flere områder opplever utfordringer på grunn av oljeprisfallet, tren­ger vi en regjering som gir insentiver og legger til rette for at folk fra by og bygd tør å satse innen andre næringer. 95 % av Norges areal – fjell, kyst og vidde – er utmark, og Høyre i regjering har igang­satt et omfattende arbeid med forenkling av utmarks­forvaltningen, basert på mål om å styrke lokaldemokrati­et, forenkle lovverket og re­dusere byråkratiet.

 

Samtidig som vi må sikre nye private arbeidsplasser er det viktig å fordele kompe­tansearbeidsplasser til andre byer og områder enn oslore­gionen. Høyre har allerede vist i praksis at vi holder det vi lover: Vi skal spre slike job­ber også til områdene uten­for Oslo.

 

Den borgerlige regjerin­gen har så langt flyttet ut 324 arbeidsplasser, langt fle­re enn de rødgrønne gjorde i sin siste periode. Med Høyre i regjeringen i sju år (Bonde­vik 2 + Solberg 1) har det så langt blitt flyttet 1224 ar­beidsplasser ut av Oslo, noe som viser at vi faktisk mener alvor når vi lover å flytte flere kompetansearbeidsplas­ser fra Oslo og ut i distrikte­ne.

 

Selskapet Nye veier og NKOM i Lillesand er lokale eksempler på det samme.

 

Nedenfor kort oppsummering av andre viktige saker.


Om samferdsel:

 • Regjeringen har økt det di­rekte tilskuddet for bedre fylkesveier med 1,5 mrd. kro­ner (dobbelt så mye som lig­ger til grunn i NTP).
 • Bevilgning til vedlikehold og fornying av riksveier har økt med 90 prosent sammen­lignet med Stoltenberg-regje­ringens forslag for 2014.
 • Det er bevilget 400 mill kroner til utbygging av bred­bånd i distriktene siden re­gjeringsskiftet.
 • Vi sørger for at fylkes­kommuner som vil erstatte ferge med bru nå får bedre mulighet til det ved at de får beholde fergetilskuddet i 40 år slik at dette kan finansiere brua (eller tunnelen).
 • Skognæringen er helt av­hengig av gode muligheter for transport, og skogsbil­veiene har fått økt sitt til­skudd med hele 75 % siden 2013. Dette gjør det lettere å drive skognæring over hele landet.


Om næringspolitikk:

 • Høyre i regjering har sikret at næringslivet i 31 flere kommuner har kommet inn under ordningen med redu­sert arbeidsgiveravgift – som betyr store besparelser for bedriftene.
 • Regjeringen har redusert formuesskatten som rammer norske bedriftseiere.
 • Bøndenes inntektsvekst under denne regjeringen har vært nær 6 prosents vekst i snitt fra 2014 til avtaleåret 2016/17.
 • Regjeringen tar aktivt grep for å legge bedre til rette for oppdrettsnæringen. Forslaget til innretning av havbruksfondet vil gjøre at oppdrettskommuner får mye mer igjen for den jobben de gjør.
 • Antall bedrifter som be­nytter seg av SkatteFunn-ordningen øker betydelig, og søknader innen jordbruks- og matsektoren er blant sekto­rene som øker aller mest.


Om kommuneøkonomi:

 • Regjeringen styrker kom­muneøkonomien hvert år. De frie inntektene øker mer enn under de rødgrønne. Norske kommuner hadde i 2015 det beste driftsresulta­tet siden 2006.
 • Ifølge KS har det reelle handlingsrommet for kom­munene vært større de siste tre årene siden 2013, enn de tre foregående årene under rød/grønn regjering.
 • Flere kommuner som vokser raskt får nå veksttil­skudd, og beløpene er økt, takket være nye regler.

 

Svein Harberg

Komitéleder Stortingets familie- og kulturkomité

Stortingsrepresentant H, Aust-Agder