Aust-Agder Høyres Fylkesårsmøte 5. - 6. februar 2016

Valg og vedtatte resolusjoner.

Høyre på Agder

Aust- og Vest-Agder Høyre avholdt felles fylkesårsmøtearrangement. Over 200 delegater og gjester fra hele Agder var samlet til inspirasjon fra statsråd, stortingsrepresentanter, ordførere og andre deltagere, politisk verksted, årsmøtesaker m/valg og sosialt samvær. I år var det næringsminister Monica Mæland som var hovedtalere fredag. Programprosessen for Stortingsvalgprogrammet 2017 - 2021 ble en viktig del av programmet og nestleder i Høyres programkomité Nikolai Astrup og komitémedlem Harald Furre innledet om prosessen. 


Høyre bryr seg

Under Fylkesårsmøtet deler Høyre på Agder hvert år ut prisen Høyre bryr seg. Vi velger saker eller et godt arbeid som vi gjerne vil gjøre oppmerksom på, sette pris på og støtte. Prisen for 2015 gikk til Blå Kors! Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. De forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonell behandlingsarbeid. Ved siden av holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 52 diakonale virksomheter i 15 fylker.  Blå Kors er tydelig på at de får mer penger nå enn under rød-grønt styre, og er glad for at menneskene som virkelig trenger det, prioriteres. Velfortjent pris til Blå Kors, gratulerer! 


Festmiddag

Under festmiddagen ble det inngått forlovelse mellom Kristiansands ordfører Harald Furre og Lillesands ordfører Arne Thomassen på scenen foran 200 delegater fra Høyre på Agder. Unge Høyre var ringbærere og hele salen var vitner. En sammenslåing av Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Songdalen og Søgne kan bli den største kommunesammenslåingen i landet. De fem formannskapene i Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Songdalen og Søgne er enige om en intensjonsavtale for en storkommune: http://www.nrk.no/sorlandet/kan-bli-ein-av-noregs-storste-kommunesamanslaingar-1.12796085 . Toastmaster Liv Aanby hadde gjort research og funnet ut at folk begynte å bosette seg i Aust Agder for 10.000 år siden. Lillesand fikk bystatus i 1830 og har i dag ca. 10.000 innbyggere. I Wikipedia står det at Vest Agder har et jevnt over skrint jordsmonn og livsgrunnlag, og består nesten utelukkende av grunnfjell. Kristiansand ble grunnlagt i 1641 av kong Christian IV, det er funnet et kvinneskjelett fra 6500 fkr i området. Kristendommen står bunnsollid og i byvåpnet står det RFP gudsfrykt styrker rikene. Liv lurte på om det var dette Arne hadde forelska seg i og om Harald hadde ”sjeska” på han lenge, og hva var det egentlig han hadde lokka han med? Hvis Aust-Agder Høyre skal gi fra seg den eneste ordføreren vi har, så vil vi jo vite hva Harald har å tilby i brudesenga! Liv spurte salen om vi i ”Rest Agder” skulle la ham gå, K5, Arne og Harald fikk full støtte fra salen!


På lørdagen gjennomførte vi de formelle Årsmøtene i hvert fylkesparti. 


Valgt på Aust-Agder Høyres Fylkesårsmøte 6. februar:

 • Fylkesleder Arne Thomassen fra Lillesand for 1 år
 • Politisk nestleder Kristoffer Lyngvi fra Arendal for 2 år
 • Oganisatorisk nestleder Beate Skretting fra Grimstad for 2 år
 • Kvinnepolitisk ansvarlig/valgkampleder Liv Aanby fra Arendal for 1 år
 • Revisor Anne-Marie Beyer Larsen fra Arendal og Rolf Dag Siljedal fra Tvedestrand for 2 år


5 delegater til Høyres Landsmøte 8. - 10. april:

 1. Nina Roland                           Arendal
 2. Beate Skretting Kristiansen Grimstad
 3. Knut Hagen                           Valle
 4. Einar Holmer Hoven         Lillesand
 5. Amalie Kollstrand                   Unge Høyre


5 varadelegater (i rekkefølge, ikke personlig):

 1. Knut B. Aall               Tvedestrand
 2. Benedikte Nilsen     Arendal
 3. Jan Kristensen                 Evje & Hornnes
 4. Viggo Larsen               Risør
 5. Gunnar Topland             Grimstad


Selvskrevne delegater:

 1. Stortingsrepresentant Svein Harberg, Grimstad
 2. Fylkesleder Arne Thomassen, Lillesand
 3. Fylkesgruppeleder Torunn Ostad, Grimstad
 4. Leder av A-A Høyres kvinneforum Liv Aanby, Arendal

 5. Fylkessekretær Jannecke B. Guttormsen, Arendal


I tillegg deltar 20 påmeldte observatører fra våre kommuneforeninger på Mulighetskond\feransen/Landsmøtet.Valgkomité valgt for arbeidsåret 2016 og 2017:

 • Leder Anne-Marie Beyer Larsen,  Arendal
 • Svein Harberg, Grimstad
 • Mona Stray Rambo, Risør
 • Bjørgulv S. Lund, Valle

 • Arild Windsland, Birkenes


Vedtatte resolusjoner:

Pasientenes medbestemmelse              

Som en viktig del av utformingen av fremtidens helsetjeneste, hvor pasienten står i fokus, mener Aust-Agder Høyre at brukerutvalgene i Helseforetakene må få en sterkere og reell medvirkning i de avgjørelser som tas for tilbudet til brukerne.

Aust-Agder Høyre ber derfor regjeringen om å utvide brukerutvalgenes representants rettigheter i styret til å gjelde tale- og forslagsrett, og vurdere om det i enkeltsaker som direkte angår pasienttilbudet kan gis stemmerett.

 


Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR)Konsekvenser for forsvaret generelt og Sørlandet spesielt

1.oktober la forsvarssjefen frem sitt fagmilitære råd (FMR) for perioden 2016-2020.

Høyre på Agder registrerer at forsvarssjefen ønsker en nedbygging av Heimevernet med 12000 soldater fra 45000 til 33000, hele reduksjonen i Sør Norge.  Dette vil føre til en reduksjon på minst 60% av de operative militære avdelingene i Agderfylkene.

Høyre på Agder mener dette er en helt uforsvarlig nedbygging og svekker forsvarsevnen i vår region i en tid der
den internasjonale situasjonen tilsier det motsatte.

Høyre på Agder merker seg at forsvarssjefen nå vil fjerne den siste større forsvarsinstitusjonen på Sørlandet ved å legge ned Luftforsvarets skolesenter på Kjevik. En fjerning av skolesenteret vil flytte et viktig kompetansesenter ut av landsdelen og samtidig føre til unødvendige og omfattende flyttekostnader.

Høyre på Agder ber regjeringen videreføre dagens drift ved Luftforsvarets skolesenter på Kjevik.

Høyre på Agder ber videre regjeringen sørge for at HV i Agder i fremtiden får en regional tilstedeværelse og operativ evne som er tilpasset beredskapsbehovet i landsdelen og sikkerhetspolitisk behov.

 • Høyre på Agder har som mål at Stortinget bør bruke 2 prosent av BNP som grunnlag for det årlige forsvarsbudsjettet.Avsluttende fag etter hvert semester

I norsk skole går all undervisning i fag over to semestre. Dette fører til at det for mange er vanskelig å fokusere, da man har svært mange kompetansemål å konsentrere seg om på samme tid. Karakterpresset i norsk skole er stort, og mange opplever å møte veggen. Ved å innføre færre fag per semester mener Aust-Agder Høyre at noe av dette trykket kunne vært lettet.

På universiteter og høyskoler undervises det i færre fag per semester, noe som gir studentene mulighet til å fokusere og fordype seg mer i stoffet. Dette praktiseres også på videregående skoler i Canada og deler av USA, hvor man kun har fire fag per semester. Undervisningen blir da mer konsentrert, samtidig som læringskurven blir brattere. Prøver og innleveringer blir også mer spredt og enklere for både lærere og elever å planlegge. Ved å innføre eksamensperiode både på høst- og vårsemesteret blir disse samtidig mindre intensive, noe som i dag er et problem, spesielt for tredjeklassinger.

Aust- Agder Høyre ber regjeringen utrede og vurdere nye pedagogiske løsninger for å få elevene til å fokusere og fordype seg mer i stoffet, og ber om at følgende tiltak vurderes:

-       Innføre færre fag per semester, men med flere timer i uken per fag.

-       Innføre eksamensperiode både på vår- og høstsemesteret. Man kan bli trukket opp til eksamen i de fagene man har fulgt de respektive semestrene.En god utdanning – inngangen til aktiv samfunnsdeltagelse

Ungdommer som ikke får fullført skoleløpet til og med videregående skole opplever utenforskap og reduserte muligheter i arbeidsliv og videre kompetansebygging. Høyre arbeider for et mål om at minst 90 prosent av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring.  Dette krever at den enkelte elev må følges og om nødvendig ivaretas gjennom tilrettelegging både sosialt og faglig. Aust-Agder Høyre vil derfor arbeide målrettet for at flere gjennomfører videregående skole ved å tenke helhet i læringsløpet fra barnehage til fullført utdanning.

Aust-Agder Høyre vil:

-       I samarbeidsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunene ha samordnede handlingsplaner med tanke på læringsmiljø og forebyggende helsearbeid. Det må utarbeides en kvalitetsikret struktur for kunnskapsoverføring om eleven mellom barnehage og de forskjellige skoletrinnene.

-       I enda større grad stille krav til, og ansvarliggjøre rektorene.

-       satse enda mer på etter- og videreutdanning av lærerne. Det må stilles krav til god faglig og didaktisk kompetanse hos dem som underviser. Aust-Agder Høyre vil utvide støtten til og samarbeidet med Vitensenteret for å gi økt kompetanse blant lærerne og gi elevene variert og spennende faglig påfyll i realfagene.

-       fortsette satsingen på skolehelsetjenesten. Gjennom rutiner og regelverk må det sikres at helsesøster, rådgivere og barnevern tidlig involveres når elever har behov for oppfølging. Å gi barn en trygg barndom og oppvekst er det viktigste forebyggende tiltak vi har.  Alle kommunene i Aust-Agder bør ha et holdningsskapende program, for eksempel bli MOT-kommuner.

-       at mestring og motivasjon ivaretas som viktige innsatsfaktorer. Aust-Agder Høyre vil at alle ungdomsskoler og alle videregående skoler i fylket skal ha en plikt til å legge til rette for at elever skal få ta fag på et høyere nivå dersom de er motivert for det.

-       at det aktivt legges til rette for at annen relevant kompetanse tas inn i skolehverdagen, så som barnevernspedagog, sosionom, vernepleie o.l.

-       Styrke tidlig innsats/forebyggende psykisk helsearbeid i barnehage og på barnetrinnet gjennom nasjonale prosjekter og kompetanseheving hos personalet.

-       Kunnskap og kompetanse fra helsesektoren på psykisk helse må tilgjengeliggjøres for utdanningssektoren.Digital infrastruktur

Arbeidsmarkedet på Sørlandet har i sammenheng med fallende oljepris blitt kraftig utfordret siste to år. På landsbasis var nedgangen i tilgjengelige arbeidsplasser størst i Aust- og Vest-Agder i 2015.  Gjennom dette har det ufrivillig blitt tilgjengeliggjort mye arbeidsressurser og kunnskap som står klare til nye arbeidsoppgaver. Det vil gi ringvirkninger til andre næringer i regionen om ikke tiltak iverksettes.

Over 90 prosent av all digital informasjon har blitt produsert i løpet av de siste to år, og utviklingen forventes og mangedobles. Dette krever en enorm lagringskapasitet. Alle verdens største selskaper beskriver fremtiden med to uttrykk; "Big Data" og "digitalisering". Aust Agder Høyre peker på mulighetene for en ny næring gjennom datalagring og energieffektive løsninger, men dette krever fortgang i fiberutbygging til kontinentet. En kraftig investering i fiberkapasitet til kontinentet må på plass skal vi holde følge med våre konkurrenter og tiltrekke oss store aktører med betydelig datalagringsbehov.

Ingen andre regioner i Norden har samlet sett en bedre ressurssituasjon for å takle det energibehovet, effekt og kjølingsbehovet som kreves for store datasenter.  Med Europas største flerårsmagasiner og en betydelig kraftproduksjon liggende i Setesdal har regionen de beste markedsmessige forholdene til å lykkes med denne type næringsutvikling. Regjeringen gjennomførte et viktig grep ved statsbudsjettet 2016 med å redusere elavgift til datasentre, men den viktigste suksessfaktoren mangler. Tilstrekkelig fiberkapasitet til de store markedene, til kontinentet.

Med tanke også på alle de positive ringvirkninger som norske grønne datasentre vil kunne gi, mener Aust-Agder Høyre at regjerningen raskt må:

-       Aktivt på banen for å klargjøre et tydelig ansvar for digital infrastruktur gjennom fiberutbygging.

-       Legge til rette for tilstrekkelig finansiering.