Høyre bretter opp ermene - ungdomsledigheten skal ned!

Innlegg av Trond Erik Bognø, ordførerkandidat Grimstad Høyre og Torunn Ostad, fylkesordførerkandidat Aust-Agder Høyre.

Agderposten 28. august kan vi lese at Aust-Agder er det fylket i landet som har flest arbeidsledige. På landsbasis var halve økningen i ledighet fra første til andre kvartal 2015 i aldersgruppen 15-24 år. Det betyr at vi må gjøre noe for å redusere arbeidsledigheten blant unge, og det haster. Regjeringen setter nå i gang flere tiltak som vil gi økt aktivitet.

 

Økt lærlingtilskudd
Lærlinger vil kunne være særlig utsatt i en situasjon med nedgang i økonomien og stigende arbeidsledighet. I Aust-Agder står over 100 ungdommer uten læreplass. Regjeringen har, sammen med samarbeidspartiene, allerede økt lærlingtilskuddet med 10 000 kroner siden vi kom inn i regjeringskontorene. Nå foreslås det å øke med ytterligere 2 500 kroner, slik at vi kan bidra til at bedrifter kan fortsette å ta inn flere lærlinger. Da har regjeringen og samarbeidspartiene økt lærlingtilskuddet fire ganger på to år, med til sammen 12 500 kroner. Det er viktig å gi et klart signal til bedriftene allerede nå om at regjeringen vil fortsette sin satsing på lærlinger.

 

Flere tiltaksplasser til ungdom
Ved økt ledighet vil vanligvis ungdom påvirkes i større grad enn andre aldersgrupper. De yngste har mindre erfaring og vil ofte ha vanskelig for å komme inn på arbeidsmarkedet når etterspørselen etter arbeidskraft er lav. Regjeringen har derfor allerede nå bestemt å sette av midler til en økning på 1000 tiltaksplasser til gjennomføring av en egen ungdomssatsing. Dette kommer på toppen av de tiltaksplassene som allerede finnes og hvor ungdom under 30 år er en prioritert gruppe. I mai i år deltok over 24 000 arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne under 30 år på tiltak.

 

Nytt 2-årig opplæringstiltak
Utfordringene på arbeidsmarkedet vil spesielt være store for personer med svake grunnleggende ferdigheter. Regjeringen styrker derfor utdanningstilbudet innenfor arbeidsmarkedstiltakene ved at det gis rom for opplæring av lengre varighet enn nå. Det opprettes et nytt tilbud om opplæring med varighet på inntil to år hvor målet er praksisbrev, fagopplæring mv. Tilbudet kan gis til arbeidssøkere uten rett til opplæring innenfor det ordinære utdanningssystemet eller introduksjonsordningen. Personer under 30 år med behov for arbeidsrettet bistand og som ikke har fullført videregående opplæring eller som har svake grunnleggende ferdigheter prioriteres.

 

Bruk av arbeidstrening som ledd i å gjennomføre videregående skole
Det er en viktig oppgave å redusere frafallet fra videregående skole. NAVs viktigste bidrag i samarbeid med fylkeskommunen, er å gi arbeidstrening til elever som faller ut. Vi har allerede foreslått et nytt arbeidstreningstiltak som er ute på høring. Vi vil legge til rette for at dette nye arbeidstreningstiltaket i større grad skal kunne gå inn i et helhetlig kompetanseløp der NAV og fylkeskommunen samarbeider for å redusere frafallet.

 

Flere studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning
Regjeringen foreslår å bevilge midler til å opprette 350 nye studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Studieplassene skal prioriteres til realfag og teknologi i regioner som nå opplever økt arbeidsledighet på grunn av omstilling i blant annet offshorebransjen. Tiltaket vil først og fremst rettes inn mot Sør- og Vestlandet. Dette tiltaket gjør at en del som nå har mistet jobben, og som har god realfaglig kompetanse, kan ta utdannelse innen pedagogikk og så få arbeid i skolen. Det bidrar samtidig til å bedre rekrutteringen av realfagspersonale til skolen. Regjeringen vil raskest mulig legge til rette for at institusjoner med kapasitet kan øke opptaket til PPU. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er lærerutdanning på ett år som raskt kvalifiserer personer som allerede har en utdanning til å arbeide i skolen.

 

Fullføring av påbegynt utdanning med dagpenger
Hovedregelen er at det ikke er tillatt å ta utdanning og samtidig motta dagpenger. Grunnen er at dagpengemottakere skal være tilgjengelig på arbeidsmarkedet. Men det er gjort flere unntak når det er fornuftig å utnytte tiden som arbeidsledig til å styrke egen kompetanse. Fram til nå har imidlertid permitterte som har påbegynt en utdanning, ikke kunne fortsette uten å miste retten til dagpenger. For å hindre at permitterte avbryter påbegynt utdanning, endrer vi derfor regelverket slik at det blir mulig for permitterte å fortsette påbegynt utdanning uten å miste dagpengene.

 

Gjennomgang av garantiordningen for ungdom
I flere år har vi hatt ulike såkalte garantiordninger for ungdom. Intensjonen med garantiordningene er å bidra til at ungdom som er ledige eller har nedsatt arbeidsevne raskt skal få en aktivitetsplan eller tilbud om arbeidsmarkedstiltak. Erfaringene tyder på at disse garantiene ikke er så hensiktsmessige når det gjelder å gi unge gode tilbud. Vi vil derfor gjennomgå de ulike garantiordningene for ungdom.

 

Forsøksopplegg med modulbasert fag- og yrkesopplæring som en del av arbeidspraksis
Unge voksne som mangler videregående opplæring er ekstra sårbare for endringer i arbeidsmarkedet. A4-løpet i skolen passer ikke for alle, og alle fortjener en ny sjanse. Regjeringen vil derfor prøve ut en ordning som gjør det mulig å få fag- og yrkesopplæring organisert i kortere moduler som del av arbeidspraksis. Hver modul teller for seg, men er også et trappetrinn på veien til full fag- og yrkesopplæring.

 

Det er et samfunnsøkonomisk problem hvis mange ungdommer ikke kommer seg inn på arbeidsmarkedet. Men det er først og fremst en utfordring for den enkelte. Arbeid og livskvalitet henger nært sammen. Arbeid skaper fellesskap, deltakelse og inkludering. Mulighet for alle er mer enn et slagord. Høyre i regjering, i fylkespolitikken og i lokalpolitikken vil jobbe sammen om å få ungdommene våre i arbeid.

 

Trond Erik Bognø, ordførerkandidat Grimstad Høyre

Torunn Ostad, fylkesordførerkandidat Aust-Agder Høyre