Aust-Agders delegasjon til Høyres Landsmøte 8. - 10. april 

Mulighetskonferansen 2016

Høyres viktigste politiske verksted, sammen skal vi diskutere og vedta ny politikk!

Landsmøtet avholdes i The Qube, Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen. Du kan følge møtet live fra Høyres hjemmesider: www.hoyre.no. Høyre har også en egen samleside på sine nettsider, her finner dere alle landsmøtedokumentene og alt som blir vedtatt av saker og resolusjoner blir lagt ut fortløpende.

Over ett tusen engasjerte høyrefolk samles denne helgen til politisk verksted hvor Stortingsvalgprogrammet 2017 - 2021 står i fokus. Høyre skal alltid ha nye ideer og bedre løsninger for et samfunn med muligheter for alle. Aust-Agder Høyre stiller med 32 deltagere.

#hlm16 #teamhøyre

Høyre på:

Aust-Agder Høyre på:


Tidsrammer og program

Fredag 8. april:

Kl. 11.30 Delegatene og øvrige deltagere inntar sine plasser

Kl. 12.00 Åpning

              Partilederens tale

                Landsmøteforhandlinger

Kl. 15.00 Velkommen til Norges viktigste politiske verksted v/Torbjørn Røe Isaksen

                Innvandring og integrering v/Mudassar Kapur, deretter politisk debatt

Kl. 16.30   Pause

                Helse v/Tone Trøen og Bent Høie, deretter politisk debatt

Kl. 18.15   Landsmøteforhandlinger

Kl. 19.15   Slutt dag 1

Kl. 20.00   Middag

 

Lørdag 9. april:

Kl. 09.00   Arbeidsplasser v/Anniken Hauglie og Monica Mæland, deretter politisk debatt

                Grønne skiftet, klima og samferdsel v/Nikolai Astrup, deretter politisk debatt

Kl. 11.30 Landsmøteforhandlinger

Kl. 12.00 Lunsj

Kl.13.30   Politisk debatt om:

Norges sikkerhet, Norges verdier og norske interesser i en utrygg verden

              Lindebrækkeprisen deles ut

Kl. 16.00 Landsmøteforhandlinger

Kl. 17.30 Slutt dag 2

Kl. 20.00   Festmiddag


Søndag 10. april:

Kl. 09.00 Utenforskapet v/Stefan Hegglund, politisk debatt

              Kunnskap og skole v/Kristin Vinje, politisk debatt

Kl. 11.15 Landsmøteforhandlinger

Kl. 12.30 En samtale om norsk borgerlig politikk, ledet av Kristin Clemet

Kl. 13.00 Ernas avslutning

Kl. 14.00 Slutt

  

Talerliste for Aust-Agder Høyre

Nr.

Fornavn

Etternavn

Tema

Undertema    

Tid

167

SRP

Svein

Harberg

Beretningsdebatten

Beretningsdebatten

2

169

KVL

Liv

Aanby

Utenforskapet

Fattige barn

2

170

DLG

Nina

Roland

Helse

Brukermedvirkning

2

173

DLG

Einar

Holmer-Hoven

Innvandring og integrering

Finansiering

2

174

DLG

Amalie

Kollstrand

Skole

Semesterinndeling

2

I tillegg kan både observatører, konferansedeltagere og delegater med replikk. Talere til resolusjonsdebattene tegner seg når de respektive resolusjonsdebattene starter på Landsmøtet.


7 temadebatter:

1)      Innvandring og integrering

2)      Helse

3)      Arbeidsplasser

4)      Det grønne skiftet, klima og samferdsel

5)      Norges sikkerhet, Norges verdier og norske interesser i en utrygg verden

6)      Utenforskapet

7)      Skole

 

Resolusjoner

Aust-Agder Høyre har sendt inn 5 resolusjonsforslag som følger nedenfor, resolusjon 17. 43, 62, 72, 73. Etter hvert som resolusjoner blir vedtatt av Landsmøtet legges de ut på Høyres samleside.


17. Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) - Konsekvenser for forsvaret generelt og Sørlandet spesielt

1.oktober la forsvarssjefen frem sitt fagmilitære råd (FMR) for perioden 2016-2020. Høyre registrerer at forsvarssjefen ønsker en nedbygging av Heimevernet med 12000 soldater fra 45000 til 33000, hele reduksjonen i Sør Norge.  Dette vil føre til en reduksjon på minst 60% av de operative militære avdelingene i Agderfylkene.

Høyre mener dette er en helt uforsvarlig nedbygging og svekker forsvarsevnen i vår region i en tid der den internasjonale situasjonen tilsier det motsatte.

Høyre merker seg at forsvarssjefen nå vil fjerne den siste større forsvarsinstitusjonen på Sørlandet ved å legge ned Luftforsvarets skolesenter på Kjevik. En fjerning av skolesenteret vil flytte et viktig kompetansesenter ut av landsdelen og samtidig føre til unødvendige og omfattende flyttekostnader.

Høyre ber regjeringen videreføre dagens drift ved Luftforsvarets skolesenter på Kjevik.

Høyre ber videre regjeringen sørge for at HV i Agder i fremtiden får en regional tilstedeværelse og operativ evne som er tilpasset beredskapsbehovet i landsdelen og sikkerhetspolitisk behov.

  • Høyre har som mål at Stortinget bør bruke 2 prosent av BNP som grunnlag for det årlige forsvarsbudsjettet.

  

43. Pasientenes medbestemmelse              

Som en viktig del av utformingen av fremtidens helsetjeneste, hvor pasienten står i fokus, mener Høyre at brukerutvalgene i Helseforetakene må få en sterkere og reell medvirkning i de avgjørelser som tas for tilbudet til brukerne.

Høyre ber derfor regjeringen om å utvide brukerutvalgenes representants rettigheter i styret til å gjelde tale- og forslagsrett, og vurdere om det i enkeltsaker som direkte angår pasienttilbudet kan gis stemmerett.

 

62. Digital infrastruktur

Arbeidsmarkedet på Sørlandet har i sammenheng med fallende oljepris blitt kraftig utfordret siste to år. På landsbasis var nedgangen i tilgjengelige arbeidsplasser størst i Aust- og Vest-Agder i 2015.  Gjennom dette har det ufrivillig blitt tilgjengeliggjort mye arbeidsressurser og kunnskap som står klare til nye arbeidsoppgaver. Det vil gi ringvirkninger til andre næringer i regionen om ikke tiltak iverksettes.

Over 90 prosent av all digital informasjon har blitt produsert i løpet av de siste to år, og utviklingen forventes og mangedobles. Dette krever en enorm lagringskapasitet. Alle verdens største selskaper beskriver fremtiden med to uttrykk; "Big Data" og "digitalisering". Høyre peker på mulighetene for en ny næring gjennom datalagring og energieffektive løsninger, men dette krever fortgang i fiberutbygging til kontinentet. En kraftig investering i fiberkapasitet til kontinentet må på plass skal vi holde følge med våre konkurrenter og tiltrekke oss store aktører med betydelig datalagringsbehov.

Ingen andre regioner i Norden har samlet sett en bedre ressurssituasjon for å takle det energibehovet, effekt og kjølingsbehovet som kreves for store datasenter.  Med Europas største flerårsmagasiner og en betydelig kraftproduksjon liggende i Setesdal har regionen de beste markedsmessige forholdene til å lykkes med denne type næringsutvikling. Regjeringen gjennomførte et viktig grep ved statsbudsjettet 2016 med å redusere elavgift til datasentre, men den viktigste suksessfaktoren mangler. Tilstrekkelig fiberkapasitet til de store markedene, til kontinentet.

Med tanke også på alle de positive ringvirkninger som norske grønne datasentre vil kunne gi, mener Høyre at regjerningen raskt må:

-       Aktivt på banen for å klargjøre et tydelig ansvar for digital infrastruktur gjennom fiberutbygging.

-       Legge til rette for tilstrekkelig finansiering.

 

72. Avsluttende fag etter hvert semester

I norsk skole går all undervisning i fag over to semestre. Dette fører til at det for mange er vanskelig å fokusere, da man har svært mange kompetansemål å konsentrere seg om på samme tid. Karakterpresset i norsk skole er stort, og mange opplever å møte veggen. Ved å innføre færre fag per semester mener Høyre at noe av dette trykket kunne vært lettet.

På universiteter og høyskoler undervises det i færre fag per semester, noe som gir studentene mulighet til å fokusere og fordype seg mer i stoffet. Dette praktiseres også på videregående skoler i Canada og deler av USA, hvor man kun har fire fag per semester. Undervisningen blir da mer konsentrert, samtidig som læringskurven blir brattere. Prøver og innleveringer blir også mer spredt og enklere for både lærere og elever å planlegge. Ved å innføre eksamensperiode både på høst- og vårsemesteret blir disse samtidig mindre intensive, noe som i dag er et problem, spesielt for tredjeklassinger.

Høyre ber regjeringen utrede og vurdere nye pedagogiske løsninger for å få elevene til å fokusere og fordype seg mer i stoffet, og ber om at følgende tiltak vurderes:

-       Innføre færre fag per semester, men med flere timer i uken per fag.

-       Innføre eksamensperiode både på vår- og høstsemesteret. Man kan bli trukket opp til eksamen i de fagene man har fulgt de respektive semestrene.

 

73. En god utdanning – inngangen til aktiv samfunnsdeltagelse

Ungdommer som ikke får fullført skoleløpet til og med videregående skole opplever utenforskap og reduserte muligheter i arbeidsliv og videre kompetansebygging. Høyre arbeider for et mål om at minst 90 prosent av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring.  Dette krever at den enkelte elev må følges og om nødvendig ivaretas gjennom tilrettelegging både sosialt og faglig. Høyre vil derfor arbeide målrettet for at flere gjennomfører videregående skole ved å tenke helhet i læringsløpet fra barnehage til fullført utdanning.

Høyre vil:

-       I samarbeidsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunene ha samordnede handlingsplaner med tanke på læringsmiljø og forebyggende helsearbeid. Det må utarbeides en kvalitetsikret struktur for kunnskapsoverføring om eleven mellom barnehage og de forskjellige skoletrinnene.

-       I enda større grad stille krav til, og ansvarliggjøre rektorene.

-       satse enda mer på etter- og videreutdanning av lærerne. Det må stilles krav til god faglig og didaktisk kompetanse hos dem som underviser. Høyre vil utvide støtten til og samarbeidet med   Vitensenteret for å gi økt kompetanse blant lærerne og gi elevene variert og spennende faglig påfyll i realfagene.

-       fortsette satsingen på skolehelsetjenesten. Gjennom rutiner og regelverk må det sikres at helsesøster, rådgivere og barnevern tidlig involveres når elever har behov for oppfølging. Å gi barn en trygg barndom og oppvekst er det viktigste forebyggende tiltak vi har.  Alle kommunene bør ha et holdningsskapende program, for eksempel bli MOT-kommuner.

-       at mestring og motivasjon ivaretas som viktige innsatsfaktorer. Høyre vil at alle ungdomsskoler og alle videregående skoler skal ha en plikt til å legge til rette for at elever skal få ta fag på et høyere nivå dersom de er motivert for det.

-       at det aktivt legges til rette for at annen relevant kompetanse tas inn i skolehverdagen, så som barnevernspedagog, sosionom, vernepleie o.l.

-       Styrke tidlig innsats/forebyggende psykisk helsearbeid i barnehage og på barnetrinnet gjennom nasjonale prosjekter og kompetanseheving hos personalet.

-       Kunnskap og kompetanse fra helsesektoren på psykisk helse må tilgjengeliggjøres for utdanningssektoren.


Kontaktinfo Aust-Agder Høyres delegasjon

Navn

Verv

Forening

E-post

Mobil

Svein Harberg

Stortingsrepresentant

Aust-Agder

svein.harberg@stortinget.no

909 45 678

Arne Thomassen

Fylkesleder

Aust-Agder

arne.thomassen@lillesand.kommune.no

913 43 905

Torunn Ostad

Fylkestingsgruppeleder

Aust-Agder

torunn.ostad@gmail.com

971 68 848

Liv Aanby

Kvinnepolitisk ansvarlig

Aust-Agder

livaanby@gmail.com

936 21 638

Jannecke Beyer Guttormsen

Fylkessekretær

Aust-Agder

aust-agder@hoyre.no

975 02 012

Nina Roland

Delegat

Arendal

nina@niro.as

900 24 318

Beate Skretting

Delegat

Grimstad

beate_skretting@yahoo.no

917 91 571

Knut Hagen

Delegat

Valle

knuthgn@gmail.com

909 45 695

Einar Holmer Hoven

Delegat

Lillesand

Einar.Holmer-Hoven@skatteetaten.no

924 67 041

Amalie Kollstrand

Delegat

Unge Høyre

amalie.kollstrand@gmail.com

480 99 596

               

Trond Erik Bognø

Konferansedeltager

Grimstad

trond@bogno.no

41508148

Line Ostad

Konferansedeltager

Grimstad

line.ostad@gmail.com

93850444

Stian Mo Færsnes

Konferansedeltager

Vegårshei

stian@faersnes.no

97508765

Olav Neset

Konferansedeltager

Bygland

post@neset.no

92281444

Rune Hagestrand

Konferansedeltager

Gjerstad

rune@nolimit.no

93433700

Anette Lunner Salling

Konferansedeltager

Risør

anetlunn@yahoo.no

92062939

Ole Goderstad

Konferansedeltager

Tvedestrand

olegoderstad@gmail.com

41900116

Knut Aall

Konferansedeltager

Tvedestrand

Knut.aall@nes-verk.no

48008566

May Britt Topland

Konferansedeltager

Iveland

toplandmaybritt@gmail.com

90205347

John Magne Bjerga

Konferansedeltager

Froland

jo-m-bj@online.no

96509820

Æsæl M. Sollie

Konferansedeltager

Lillesand

sollie@murmesteren.com

99559277

Gunnar Høygilt

Konferansedeltager

Birkenes

g-hoeygi@online.no

90753558

Arild Windsland

Konferansedeltager

Birkenes

windsl@online.no

92646119

André Roshan

Konferansedeltager

Arendal

andre.roshan@uia.no

90501352

Geir Fredrik Sissener

Konferansedeltager

Arendal

gfsissener@gmail.com

95106018

Kristoffer A. Lyngvi

Konferansedeltager

Arendal

k@lyngvi.com

46465879

Maiken Messel

Konferansedeltager

Arendal

Maiken.messel@gmail.com

99773063

Linda D. Øygarden

Konferansedeltager

Arendal

linda@soriamoriabarnehage.no

95174010

Gunn Brekka

Konferansedeltager

Arendal

gunnbrekka@msn.com

91305297

Haagen Poppe

Konferansedeltager

Unge Høyre

hvonpoppe@gmail.com

95169325

Anna-Sofie Hoff

Konferansedeltager

Unge Høyre

anna.sofie.hoff@gmail.com

91696478

Erik J. T. Lindøe

Konferansedeltager

Unge Høyre

eriklindoe@gmail.com

45281104