Nina Roland sin tale til Høyres Landsmøte 2016

Brukermedvirkning

Kjære dirigenter, Landsmøte

Pasienter og pårørende representerer en betydelig ressurs i vurderingen av hvilken helsehjelp som skal gis. Jeg må berømme de grep som nå tas i nasjonal helse- og sykehusplan for å styrke pasientenes stemme. Vår helseministeren har uttalt ”Hvis pasienten skal stå i sentrum, må noen andre flytte seg”. Og den nye planen viser at disse ordene nå omsettes til handling når makt flyttes fra fagfolk til den enkelte bruker på individnivå.

Ikke en beslutning om meg uten meg.

Men ved å anerkjenne brukerkompetansen som så viktig, bør dette også gjenspeiles på systemnivå.

Dessverre ser vi at brukermedvirkning på systemnivå utøves forskjellig mellom de ulike helseforetak. Man ser en stor variasjon i hvordan brukerrepresentanter og brukerutvalg blir involvert.

Brukermedvirkning er viktig for at helsetjenestene skal bli bedre og være organisert slik befolkningen har behov for. Pasienten er en viktig ressurs i egen helse og både helsetjenesten og samfunnet er tjent med godt informerte pasienter som tar ansvar.

Det var derfor særdeles skuffende at et knapt flertall på Stortinget vedtok at brukerorganisasjonene ikke fikk den foreslåtte stemmeretten ved innføringen av helseforetaksreformen i 2001. Den ble forhandlet bort i et forlik mellom Stoltenberg regjeringen og FRP. La oss forankre brukermedvirkningen på alle nivåer i spesialisthelsetjenesten – ved å gi brukerne både en forslagsrett og stemmerett i saker som berører utformingen av helsetilbud.

Kjære Bent, det er først når brukerne er representert i styrerommet med en slik rett, man virkelig likestiller og anerkjenner brukerkompetansen. Da får systemet mer bærekraft og det er en god løsning.

 

Nina Roland

Arendal Høyre