Maritim strategi

Økt konkurransekraft for norsk maritim næring fremmer sysselsetting av norske sjøfolk

Finansminister Siv Jensen og næringsminister Monica Mæland har lagt frem regjeringens maritime strategi. Regjeringen
foreslår viktige forbedringer i de to norske skipsregistrene, NOR og NIS. Dette gjør det mer attraktivt å seile under norsk flagg. I tillegg er  grønnere skipsfart, og mer forskning, innovasjon i maritim næring, tunge satsinger i strategien. Regjeringen legger også til rette for økt samarbeid på tvers av de tre havbaserte næringene: Olje og gass, maritim og havbruk.
Regjeringens maritime strategi bidrar til å styrke konkurransekraften i en av våre aller viktigste næringer, og fremmer sysselsetting av norske sjøfolk.
 
 
·         Twitter: #maritimstrategi
·         Vedlagt følger informasjon om maritim strategi og hefte med spørsmål og svar.
 
Maritim næring sysselsetter rundt 112.000 personer og skaper verdier for 175 milliarder kroner i året. Den er én av Norges desidert viktigste næringer.
 
Regjeringen foreslår nå konkrete tiltak for å styrke refusjonsordningen for skip som er registrert i NOR, og oppmykinger i fartsområdebegrensningene og en ny refusjonsordning i NIS. Regjeringen følger dermed opp de viktigste forslagene som det partssammensatte fartsområdeutvalget foreslo. Satsingen er beregnet til 100 millioner kroner og vil fremme sysselsetting av norske sjøfolk.
 
Regjeringen ønsker mer miljøvennlig skipsfart, og varsler også at den legger opp til en ny NOx-avtale. I strategien foreslås det også tiltak for økt bruk av landstrøm i havnene og overføring av gods fra veg til sjø. Her vil det blant annet vurderes en midlertidig tilskuddsordning for godsoverføring rettet mot bedrifter som velger å benytte sjøtransport fremfor landtransport.
 
Regjeringen foreslår også flere nye rekrutteringsstillinger til maritim utdanning og at satsingsprogrammet for maritim utdanning, MARKOM2020, videreføres og videreutvikles. I oppfølgingen av maritim strategi vil det også vurderes styrking av bevilgningen til utstyr i maritim utdnaning og tiltak som skan bidra til flere lærling- og kadettplasser.
 
Fartsområdeutvalget
Norsk maritim næring deltar i en knallhard internasjonal konkurranse. Det er behov for å gjennomføre tiltak for å styrke konkurranseevnen i norsk skipsfart. Regjeringen forslag svarer på de viktigste utfordringene som næringen står overfor.
 
Det regjeringsoppnevnte fartsområdeutvalget, som besto av både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, har kommet frem til enighet på viktige punkter.
 
Regjeringen følger i hovedsak utvalgets anbefalinger, og imøtekommer dermed næringens egne krav til tiltak.
 
Forslaget innebærer at det blir mer attraktivt å seile i NOR, ved at makstaket for refusjonsutbetaling fra staten fjernes. I tillegg satses det på økt tilgjengelighet og forenklinger i sjøfartsadministasjonen slik at rederiene får bedre service fra NOR- og NIS-registrene.
 
Oppmyking i NIS betyr at flere skip kan operere på norsk sokkel og seile under norsk flagg. Begrensningene tilsier imidlertid at dette er sporadisk virksomhet, blant annet tidsbegrenset til tre måneder. Likevel betyr oppmykingene en klar forbedring av NIS, slik at det blir mer attraktivt for norske rederier og ha sine skip registrert i NIS fremfor i et utenlandsk skipsregister.