Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer.

Våre hovedsaker

Eiendomsrett, lokalt selvstyre og arealplanlegging

Aust-Agder Høyre vil ha et sterkt lokalt selvstyre med respekt for eiendomsretten. Aust-Agder Høyre vil ha en positiv holdning til bygging av hus, hytter, naust og brygger der dette ikke er til sjenanse for andre. Unntaket er tilfeller der tiltaket vil forringe arealer av stor verdi for allmennheten eller arealer med stor verneverdi.

Bærekraftig infrastruktur skaper et samlet Aust-Agder

Aust-Agder Høyre ønsker å føre en framtidsretta og offensiv samferdselspolitikk i landsdelen, som ser miljøutfordringen, fremkommelighet, arealbruk, arbeidsmarked og næringsutvikling i sammenheng. Dette betyr at våre satsinger må bygge landsdelen i et helhetlig perspektiv, der overordnede målsetninger legges til grunn.

Norges beste skole

Fylkets videregående skoler skal sette elevers læringsutbytte i fokus og være mest mulig tilpasset hver enkelt elevs nivå og livssituasjon.

Et tilgjengelig samfunn

Fylkeskommunen har et viktig ansvar innenfor folkehelse, tannhelsetjenesten og transporttjenester for funksjonshemmede. Høyre ønsker et samfunn som er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse. Universell utforming av offentlig områder skaper et mer inkluderende samfunn.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller  Eller last ned vårt program her.

 • Eiendomsrett, lokalt selvstyre og arealplanlegging

  Aust-Agder Høyre vil ha et sterkt lokalt selvstyre med respekt for eiendomsretten. Aust-Agder Høyre vil ha en positiv holdning til bygging av hus, hytter, naust og brygger der dette ikke er til sjenanse for andre. Unntaket er tilfeller der tiltaket vil forringe arealer av stor verdi for allmennheten eller arealer med stor verneverdi.

  Fylkeskommunen skal bidra til en positiv dialog til beste for hele fylket. Kom- munene skal selv styre egne anliggender med mindre de er i strid med loven eller overordnede planer, og vi skal så langt det er mulig være positiv til kommune- planene. Fylkeskommunen skal ikke være en overkommune og ikke stille seg i veien for gode lokale initiativ. Så lenge fylkeskommunen eksisterer skal den være en positiv leverandør av gode tjenester og en tilrettelegger for god utvikling i hele fylket. Fylkestinget skal så langt som mulig avstå fra å overprøve vedtak fattet i kommunene.

  Et skapende Aust-Agder i vekst

  Et skapende næringsliv er en forutsetning for livskraftige samfunn. Solide bedrifter skaper trygge, utfordrende og utviklende arbeidsplasser, og de ska er inntekter til det o entlige. Aust-Agder har en unik posisjon til en positiv utvikling: gode natur- ressurser, gunstige arealer til næringsvirksomhet, befolkningsvekst, kunnskapsmil- jøer som Universitetet i Agder (UiA ), GCE NODE, Arena-nettverkene EYDE og USUS med ere. For å utnytte disse fordelene vil Høyre føre en politikk som støtter opp om etablert næringsvirksomhet, og som legger til rette for nyskaping og gründer- virksomhet.

  Aust-Agder Høyre vil sikre at fylket er et attraktivt område for næringsetablering- og utvikling, med gode og forutsigbare rammevilkår. Vi vil jobbe for å redusere skjemaveldet og erne tidstyver og ressurstyver for næringslivet, o entlig adminis- trasjon og enkeltmennesket. Kompetansemiljøene skal synliggjøres, slik at Aust- Agder blir et naturlig førstevalg for nye virksomheter. Landbruk er en viktig næring for Aust-Agder som bidrar til verdiskapning, reiseliv, distriktsutvikling og ivare- tagelse av kulturlandskap. Et bærekraftig landbruk er avgjørende for et levende Aust-Agder.

  Mål:

  • Vekst i befolkingen i Aust-Agder over det nasjonale gjennomsnittet.
  • Vekst i næringslivet over det nasjonale gjennomsnittet.
  • Rask og prioritert saksbehandling for næringsliv.
  • En infrastruktur som gjør at Aust-Agder får et størst mulig felles arbeidsmarked.
  • Økt antall arbeidsplasser og opplæringstilbud for ufaglærte.
  • Læreplasser til alle som er kvali sert innen 2017.
  • Mulighet for jobb og varierte karrieremuligheter.
  • Hele fylket i bruk.
  • Fylkeskommunen som næringsutvikler skal være aktiv i forhold til produktutvikling og nyskapning i landbruket.
  • Landbruket i Aust-Agder skal være en viktig partner til å redusere klima og miljø belastingen i fylket.
  • Aust-Agder skal bidra til utvikling og innovasjon for større utnyttelse av de marine ressurser.

  Tiltak:

  • Bidra til at intensjonene i felles Regionplan Agder 2020 blir oppfylt gjennom økt samarbeid og felles løsninger på tvers av kommune- og fylkesgrensene.
  • Tilrettelegge infrastrukturen i regionen for et fremtidsrettet næringsliv.
  • Fremme næringsutvikling ved å markedsføre Aust-Agder viktigste kompetansemiljøer og legge til rette for økt samarbeid mellom etablerte FoU-bedrifter, nyetableringer, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer.
  • Stimulere til bedriftsvekst og etablering av arbeidsplasser, og gjøre vilkårene for småbedrifter enklere.
  • Jobbe aktivt for å få statlige arbeidsplasser til Aust-Agder, både ved nyetableringer og tilflytting.
  • Stimulere til nyskapning blant tjenesteleverandørene gjennom fylkeskommunens innkjøpspolitikk.
  • Fremheve reiselivsnæringen som et satsningsområde i Aust-Agder.
  • Arbeide for å styrke Aust-Agder som besøkshavn for cruisepassasjerer.
  • Utvikle markedet for biobrensel ved innkjøp og tilrettelegning.
  • Samarbeide med Havforskningsinstituttet og andre fagmiljøer for en bærekraftig utvikling av marine ressurser.
 • En bærekraftig infrastruktur skaper et samlet Aust-Agder

  Aust-Agder Høyre ønsker å føre en framtidsretta og o ensiv samferdselspolitikk i landsdelen, som ser miljøutfordringen, fremkommelighet, arealbruk, arbeids- marked og næringsutvikling i sammenheng. Dette betyr at våre satsinger må bygge landsdelen i et helhetlig perspektiv, der overordnede målsetninger legges til grunn. Aust-Agder Høyre vil synliggjøre landsdelens betydning på den nasjonale arenaen, og derved argumentere for å ta igjen etterslepet i investeringer i infra- strukturen i Aust-Agder.

  Prioriteringer 

  Digital kommunikasjon

  • Videreføre det regionale samarbeidet på Agder, slik at vi ytterligere kan forbedre muligheten for bredbandstilknytning og mobildekning.
  • Være en pådriver for å endre konsesjonsvilkår/kostnadsnivået for framføring av berkabel/bredbånd via stolpenettet til et økonomisk nivå

  Havn

  • Sørge for planleggingsmidler til ny adkomstveg mellom Eydehavn havn og tilkopling til ny E18.
  • Følge opp transportkomiteens merknad om å bygge ny veg mellom E18 og havna, og få denne inn i handlingsprogrammet for nasjonal transportplan.
  • Stimulere til god arbeidsdeling mellom havnene på Sørlandet, og en positiv utvikling for gods på sjø.

  Luftfart

  • Være en medspiller for privat utvikling av yplass på Gullknapp, og sørge for arealbruk som støtter opp under framtidige muligheter og behov.
  • Jobbe for at flybuss skal være et reelt alternativ for reisende til og fra Kjevik

  Jernbane

  • Følge opp planarbeidet med sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfold- banen, slik at vi legger grunnlaget for en høyhastighetsbane mellom Oslo og Stavanger (Sørvestbanen).
  • Arbeide for felles oppslutning langs Sørvestbanen slik at prosjektet kommer inn i NTP med ferdigstillelse innen 2028.
  • Sørge for tett samarbeid mellom kommunene slik at korridor for framtidig høyhastighetsbane holder god framdrift.
  • Bidra til at det bygges påkoblingsspor på Vatnestrøm i Iveland og på Simonstad i Åmli Kollektiv/Gang- og sykkelvei.
  • Være pådriver for sikker skolevei i hele fylket.
  • Sørge for at sammenhengende gang- og sykkelveien mellom Lillesand og Grimstad fullføres.
  • Støtte opp om arealutvikling og utvikle kollektivakser i en regional sammenheng.
  • Følge opp Areal- og transportplanarbeidet i Arendalsregionen, slik at ringvirkningene blir synlige også i nabokommunene

  Vei

  • Sammenhengende 4-felt motorvei på E18 gjennom hele fylket.
  • Oppstart E18 Tvedestrand - Arendal våren 2016 og ferdig 2018.
  • Oppstart planlegging ny refelt E18 Arendal - Grimstad innen 2016.
  • Forsere ut utbyggingstakten på gul midtstripe på Rv 9 opp Setesdal til Hovden innen 2023, og arbeide for videreføring fram til Haukeli.
  • Oppstart planlegning av Rv 41 (Telemarksvegen) mellom Kjevik og Seljord med mål om finansiering innenfor handlingsprogrammet i NTP.
  • Utbedring av gjenstående parseller på Rv. 42 mellom Arendal og Evje.
  • Etablere lys fra Risør til kryss E18 Vinterkjær.
 • Blå politikk for en grønn fremtid

  Aust-Agder Høyre vil bidra til en offensiv miljø- og klimapolitikk. Miljøproblemene er globale, men de gode løsningene nner vi ofte lokalt og regionalt. Fylkeskom- munen må selv gå foran med et godt eksempel, men også legge til rette for miljøvennlige løsninger for fylkets innbyggere og næringsdrivende. Når det er slik at en tredjedel av utslippskutt kan gjøres lokalt, må vi være aktive til å gjennomføre utslippskutt lokalt.

  Vår klimapolitikk handler ikke om å forby mest mulig. Høyre ønsker i sterkere grad å bruke statens og fylkeskommunenes innkjøpsmakt i klimaets og miljøets tjeneste. Vi ønsker ikke å stenge ned norsk petroleumssektor, forby lastebiler eller nekte folk å hogge juletre. Høyre vil gjennomføre en politikk som blant annet vrir etter- spørselen etter fossilt brensel over til klima- og miljøvennlig energi. En politikk som gjør at det i større grad lønner seg å velge klima- og miljøvennlig. Det er når de gode løsningene blir det ønskede valget at vi vil få det beste resultatet. Markedet er det beste verktøyet i kampen mot de globale klimautfordringene.

  Ny kunnskap og ny teknologi skal fortløpende anvendes for å bidra til lavere utslipp og bedre lokalmiljø. Fylkeskommunen skal gå foran med krav om e ektiv energibruk og være en pådriver for bruk av miljøteknologi i nye bygg. Fylkeskom- munen må aktivt bidra til at miljøvennlige alternativer er reelle valgmuligheter.

  Mål:

  • Alle fylkeskommunale bygg skal miljøsertifiseres innen 2017.
  • Alle nye offentlige bygg skal minimum ha passivhusstandard Aust-Agder skal være en pådriver for å ta i bruk miljøteknologi og energisparing i bygninger.
  • Ingen fylkeskommunale bygg skal oppvarmes med fossilt brense.
  • Det skal være nok hurtigladere i Aust-Agder slik at Elbil er et fullgodt alternativ.
  • Alle fylkeskommunale kjøretøyer skal som hovedregel drives av null- eller lavutslippsmotorer innen 2017.
  • Kollektivtransporten skal ved utskifting/nykjøp være lavutslipp- /nullutslipps kjøretøy.
  • Landbruksarealer, utmarkmark, sjø, grønne lunger, og Aust-Agders biologiske mangfold skal forvaltes på en bærekraftig måte.
  • Effektive tiltak for utslippskutt iverksettes i samarbeid med lokalt næringsliv.
  • Mer sykling og gange.
  • Fylkeskommunen har en viktig rolle som regional pådriver og utvikler inne klima og miljø. Miljø- og klimaengasjement må involvere Aust-Agder sine innbyggere, næringsliv i tillegg til fylkeskommunal og annen offentlig forvaltning.

  Virkemidler:

  • Satse på biobrensel til ernvarmeanlegg.
  • Videreføre og delta i Klimapartner.
  • Innføre systemer til regulering av innetemperatur i offentlige bygg etter bruk.
  • Erstatte oljefyring med miljøvennlige alternativer i alle fylkeskommunale bygninger, og legge til rette for utfasing av oljefyring i alle private boliger og bygg.
  • Økt klimafokus innen areal- og transportplanleggingen.
  • Videreutvikle et miljøprogram for elever i samarbeid med lokalt næringsliv, forskingsmiljø og den videregående skolen.
  • Styre kollektivtransporten ut fra forutsigbarhet, frekvens, reisetid og pris.
  • Etablere kollektivprosjekt med nye løsninger på mindre områder, som for eksempel bestillingsbuss.
  • Etablere anlegg for park and ride (innfartsparkering).
  • Arbeide for et mer helhetlig kollektivtilbud.
  • Arbeide for å innføre en felles billett for buss, tog og ferje.
  • Høyre vil bruke fylkeskommunens innkjøpsmakt til å stille klima- og miljøkrav til sine leverandører
 • Kultur og idrett

  Fylkeskommunen har ansvar og oppgaver innenfor bibliotektjeneste, kunst- og kul- turformidling, kulturvern, kulturbygg, idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse.

  Kultur har en stor egenverdi for mennesker og samfunn. Den regionale kultursek- toren inkluderer blant annet frivillig kulturliv, kulturarv, kulturinstitusjoner, festivaler og opplevelsesbaserte næringer. Sammen utgjør disse elementene en skaperkraft som er avgjørende for regionens puls og vekstkraft og må utvikles til å bli attraktive som opplevelsesarenaer for publikum og gjøres kjent.

  Kulturarven er en viktig del av Agders identitet. Kunnskap om egen kultur gir trygg- het og gode forutsetninger for å møte påvirkning utenfra på en raus og konstruktiv måte. Kulturaktivitet og gode kulturelle opplevelser kan gi trivsel, tilhørighet og mestringsfølelse. Et pulserende, skapende og attraktivt kulturliv er også viktig for rekruttering av arbeidskraft til regionen.

  Et fritt og uavhengig kulturliv må ikke bli ensidig avhengig av statlig og annen o entlig nansiering og den maktkonsentrasjonen som lett følger av dette gjen- nom føringer for hvilke aktiviteter som ønskes iverksatt. Frivilligheten må få større mulighet til å bli økonomisk uavhengig av staten. For å kunne få ut det beste potensialet må vi koordinere ressursene og utnytte den samlede kompetansen i et samspill mellom alle relevante aktører: Samarbeid mellom ulike kulturuttrykk, kobling mellom den profesjonelle kunstneren, amatørkulturen, næringslivet, utdanning og forsking, og god tilrettelegging fra det o entliges side.

  Nordmenns deltakelse i idrett og frivillighet ligger helt i verdenstoppen. Dette er en av årsakene til at tilliten mennesker imellom er så høy i Norge. Denne tillit- en bygger på møtene mellom mennesker i de små fellesskapene, enten det er i korpset, menigheten, fotballaget eller frivillighetssentralen. Deltakelse i frivillige organisasjoner bidrar til demokratisering og gir ere medansvar i samfunnet. Høyre ønsker en frivillighet som vokser nedenfra og vil legge til rette for dette også lokalt og regionalt.

  Kultur, idrett og fysisk aktivitet har stor betydning for folkehelsen. Høyre vil satse på idrettsanlegg og tilrettelegge for at alle som ønsker det, kan delta i fysisk aktivitet. Topp- og breddeidrett lever i et samspill. Store idrettsarrangementer og lokale toppidrettsutøvere gir viktig inspirasjon og styrker også bredden.

  Mål:

  • flere topptalenter innen utøvende kulturformidling og idrett får utvikle seg.
  • Opplevelsesarenaer for kultur er tilpasset lokalbefolkningens og turistnæringens behov.
  • Idrettsarenaer er tilgjengelig for alle.
  • Kulturarenaer er bygd som fleksible flerbrukshus og kan tilpasses ulike behov og kvalitetskrav.
  • Fremtidsrettet bibliotektjeneste er etablert med fortsatt gratis utlån og e-bøker tilgjengelig.
  • Flere personer driver mer aktivt friluftsliv og annen fysisk aktivitet.
  • Gratis utlån av fylkeskommunale bygg til kulturtilbud og frivillige org.
  • Fokusere i større grad på interkommunale anlegg.

  Virkemidler:

  • Fordele systematisk og planmessig ved tildeling av spillemidler til ordinære idrettsanlegg, større og mindre nærmiljøanlegg, friluftsanlegg, kulturarenaer og kulturelle møteplasser.
  • Samarbeide med kommunene om gode tiltak for økt friluftsliv og bidra med midler der det antas å få størst effekt.
  • Stimulere til økt entreprenørskap i kulturlivet.
  • Legge til rette for det frie feltet, korps- og korbevegelsen.
  • Gi frivillige lag og organisasjoner mulighet til å drifte o entlige bygg som brukes til kultur, idrett eller andre frivillighetsformål.
  • Utarbeide en overordnet plan for anleggsutvikling i fylket inkludert: innendørs friidrettsanlegg i Grimstad, skianlegg i Vegårshei og svømmeanlegg med 50 meters basseng f.eks. i tilknytning til Myra Idrettspark.
  • Sikre idrettsutøveres mulighet til å kombinere idrett og utdanning, og styrke toppidrettskompetansen innen ulike idretter gjennom tilbud på de videregåendeskolene.
  • Øke fokus på våre museer som formidlingsarenaer og deres verdi for reiselivet i regionen, samt øke digitaliseringen i museer og arkiver.
  • Barn og ungdom under 20 år skal få disponere fylkeskommunale idrettsanlegg gratis.
  • Bidra til videreutvikling av Arendal kulturhus som fylkets ledende kulturhus.
  • Fylkeskommunen skal aktivt markedsføre og støtte:
   • Risør som kunstbyen
   • Tvedestrand som Bokbyen
   • Grimstad som Dikternes by
   • Arendal som kultur- og konferansebyen
   • Setesdal som bærer av folkemusikktradisjon og region for aktiv fritid
   • Vegårshei som ski og aktivitetssenter
 • Norges beste skole

  Kunnskap er nøkkelen til en suksessfull fremtid, både for hvert enkelt individ og samfunnet. Selv om Norge bruker mest ressurser på skolen i OECD, er resultatene ikke gode nok. Å forbedre den handler med andre ord ikke bare om økonomiske ressurser, men også om bedre og riktigere bruk. Norsk skole må i større grad prioritere hva som er aller viktigst, nemlig basisfagene. Samtidig vet vi at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevens læringsutbytte. Uten dyktige lærere vil vi derfor ikke nå målet om å ha skoler i «verdensklasse».

  Norsk skole er laget for en gjennomsnittselev som ikke finnes. For å løse kunnskapskrisen i skolen må vi i større grad evne å tilpasse undervisningen hver enkelt elev. Ingen er like, og alle fortjener derfor å bli behandlet som individer. Skal dagens barn og unge ha forutsetninger for å lykkes i en globalisert verden, må Aust-Agders skoler være internasjonalt konkurransedyktig. Da må vi også evne å ta vare på de klokeste hodene. De må utfordres og gis muligheten til å strekke seg etter sine mål. På Aust-Agders skoler skal alle ha muligheten til å lykkes!

  En av ti elever oppgir at de regelmessig blir mobbet. Et godt sosialt miljø er en fo- rutsetning for at læringen skal bli optimal. Skolen skal være en viktig arena for bek- jempelse av mobbing og forebygging av psykisk helse. Andelen som ikke fullfører videregående opplæring er for høy. For å sikre at ere fullfører, må vi sørge for ere lærlingplasser og arbeide målrettet for at statusen til yrkesfagene heves. Lærer- yrket skal bli et høystatusyrke, og den gjensidige respekten mellom lærer og elev skal tilbake til klasserommet. Vi ønsker at vi skal ha landets beste skole i Aust-Agder. Fylkets videregående skoler skal prioritere det som er viktigst for å ruste elevene best mulig til arbeidslivet og eventuell høyere utdannelse.

  Mål:

  • Fylkets videregående skoler skal sette elevers læringsutbytte i fokus.
  • Fylkets videregående skoler skal være mest mulig tilpasset hver enkelt elevs nivå og livssituasjon.
  • Aust-Agder skal være et foregangsfylke og søke om prøveordninger som kan bedre elevers læringsutbytte.
  • All rapportering i skolen skal være forenklet og målrettet.
  • Hovedfagene norsk, engelsk og matematikk skal ha særlig fokus i videregående skole.
  • Økt kompetanse innen fag og ledelse i skolen skal prioriteres høyt.
  • Alle kvalifiserte skal få læreplass og statusen til yrkesfagene skal heves.
  • Måltall for lærlinger i offentlig sektor i Aust-Agder skal være 3 per 1000.
  • Fagbrev bør også tilbys på engelsk.
  • Den videregående skolen skal være mobbefri

  Virkemidler:

  • Fellesfag skal yrkesrettes slik at innholdet gjøres relevant for det fremtidige yrket.
  • Økt bruk alternative opplæringsløp, eksempelvis hele utdannelsen i bedrift eller vekslingsmodeller.
  • Innføre reelt nivåvalg.
  • Alle elever skal få tilbud om å ta fag på høyere nivå både i ungdomsskolen og i videregående skole.
  • Innføre fritt skolevalg, også på tvers av fylkesgrenser.
  • Nye skoler bør i størst mulig grad lokaliseres i nærheten av sentrumsområder.
  • Alle videregående skoler skal ha en kompetanseplan for sine lærere.
  • Sikre gode og brede fagmiljøer på hver enkelt skole.
  • Øke ressursbruken til etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere.
  • Stimulere til at flere benytter hospiteringsordningen for lærere.
  • Sikre aktiv og systematisk oppfølgning av undersøkelser og resultater.
  • I større grad vektlegge og følge opp elevers evaluering av undervisning.
  • Søke om prøveordning for valgfritt sidemål.
  • Styrke arbeidet med læringsmiljøet og psykisk helse ved bruk av relevant fagkompetanse.
  • Forebygge mobbing ved systematisk og kontinuerlig holdningsskapende arbeid i skolene.
  • Bekjempe mobbing ved ansvarliggjøring av skoleeiere, rektorer, lærere og andre ansatte gjennom kompetanseheving i hvordan oppdage og angripe mobbing effektivt.
 • Et tilgjengelig samfunn

  Fylkeskommunen har et viktig ansvar innenfor folkehelse, tannhelsetjenesten og transporttjenester for funksjonshemmede. Høyre ønsker et samfunn som er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse. Universell utforming av o entlig områder skaper et mer inkluderende samfunn. Alle uansett alder og funksjon skal kunne benytte seg av de tilbud samfunnet gir. Aust-Agder Høyre ønsker et sam- funn hvor den enkelte er i stand til å ta vare på seg selv. Fylkeskommunen har fått et utvidet ansvar for folkehelse gjennom regionreformen.

  Mål:

  • Kollektivtransport kan benyttes av alle.
  • Syke, pleietrengende og rusmisbrukere skal tilbys god tannpleie.
  • Tannhelsetilbudet skal være desentralisert.
  • Sørlandet sykehus skal levere gode heletjenester for regionen og spesialisthelsetjenester for landet.
  • Sørlandet Sykehus Arendal skal styrkes og videreutvikles som et fullverdig sykehus.
  • Skolehelsetjenesten i de videregående skolene skal styrkes innen ordinær helsesøstertjeneste og innen psykisk helse og rus.
  • De videregående skoler skal være mobbefrie.
  • Fylkeskommunen skal føre en aktiv folkehelsepolitikk.

  Virkemidler:

  • Sørge for en tilstrekkelig TT- ordning til de som har behov for det.
  • Jobbe nasjonalt og regionalt for å styrke Sørlandet Sykehus Arendal.
  • Støtte opp om frivillighet og tiltak som gir en bedre folkehelse.
 • Personalpolitikk i fylkeskommunen
  • Aust-Agder fylkeskommune skal være en god arbeidsgiver og har som mål at alle ansatte skal ha kompetanse minst tilsvarende fagbrev. Ansatte som i dag ikke har dette gis tilbud om realkompetansevurdering og deretter fagbrev.
  • Det er et mål at Aust-Agder fylkeskommune til en hver tid skal tilby læreplasser i egen organisasjon.
  • Det legges opp til en aktiv rekrutteringspolitikk, og å skape en attraktiv arbeids- plass for unge arbeidstakere.
  • En offensiv tilnærming til arbeidet med helse, miljø og sikkerhet blant våre ansatte.
  • Så langt mulig tilstrebe hensiktsmessige stillingsstørrelser, de som vil det skal gis mulighet til endret stillingsstørrelse.
  • Oppfylle avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).
  • Ivareta medarbeidere med redusert arbeidsevne - tilpasse arbeidsoppgaver og stillingsstørrelser.
  • Sykefraværet skal holdes på et lavest mulig nivå.
  • Arbeidstakere skal få mulighet til å stå i sine stillinger utover pensjonsalder, så lenge de ønsker det og dersom de kan ivareta sine arbeidsoppgaver. Dette må skje i samarbeid med arbeidsgiver.
Last ned vårt program her