Søk

Samlokalisering av helsetjenester i Risør sentrum.

Sak 88/2015 "Mulighetsstudie for samlokalisering av helsetjenester i Risør sentrum" skal opp i Bystyret 18. juni.

Helse- og omsorgskomitéen tok opp saken "Mulighetsstudie for samlokalisering av helsetjenester i Risør sentrum" i møte den 8. juni, der Høyres Rigmor Bjordammen fremmet følgende forslag til vedtak: 


1. Mulighetsstudie fra Rambøll om etablering av helsetjenester i Risør sentrum tas til orientering. 


2. Bystyret ber rådmannen framlegge en ny sak med modeller for hvilke helsetjenester som kan og bør inkluderes i samlokalisering, jf. Stortingsmelding 26 (2014 - 2015) “ framtidens primærhelsetjeneste, nærhet og helhet” som ble lagt fram 7. mai 2015. Spesielt bør muligheten for helseteam og bruk av IKT løsninger vektlegges. Sammen med revidering av helseplan (Omsorgsplan), boligplan og en samlet vurdering av steds- og byutvikling i forhold til økonomisk bæreevne vil dette gi bystyret nødvendig informasjon for å fatte vedtak for organisering og lokalisering av framtidens primærhelsetjeneste.


Høyre sitt forslag falt med 5 mot 2 stemmer, og dermed ble Helse- og omsorgskomiteens innstilling til bystyret vedtatt:


1. Mulighetsstudien fra Rambøll om etablering av helsesenter på Tjenna tas til orientering. 


2. Bystyret ber rådmannen gå videre med samlokalisering av helsetjenester og planlegging av helsesenter på Tjenna. Det skal framlegges ny sak om prosjektet, som ser på hvilke helsetjenester som skal inkluderes, organisering, kostnader og videre arbeid. 


3. Bystyret ber rådmannen gjøre en anbefaling om framtidig bruk av Kragsgate 48 samt hvordan beboerne i Sykehusgata 7 og Carstensensgate 23 og framtidige omsorgsboligbehov kan ivaretas. 


Risør Høyre mener samlokaliseringen av helsetjenester må sees mer i sammenheng med kommende revidering av helseplan, boligplan og en samlet vurdering av steds- og byutvikling, og at vi dermed trenger mer informasjon for å kunne fatte riktig beslutning for kommende periode.


Risør Høyre har derfor følgende forslag til vedtak i bystyret 18. juni:


1.    Mulighetsstudie fra Rambøll om etablering av helsetjenester i Risør sentrum tas til orientering.

 

2.    Med bakgrunn i allerede vedtatte investeringsprosjekter og kommunens samlede lånegjeld, stoppes videre arbeid med planlegging av helsesenter på Tjenna.        

 

3.    Bystyret ber rådmannen framlegge en ny sak med modeller for hvilke helsetjenester som bør inkluderes i samlokalisering, jf. Stortingsmelding 26 (2014 - 2015) “ framtidens primærhelsetjeneste, nærhet og helhet” som ble lagt fram 7. mai 2015. Sammen med revidering av helseplan (Omsorgsplan), boligplan og en samlet vurdering av steds- og byutvikling i forhold til økonomisk bæreevne vil dette gi bystyret nødvendig informasjon for å fatte vedtak for organisering og lokalisering av framtidens primærhelsetjeneste.


Rambølls utredning om samlokalisering av helsetjenester i Risør sentrum (PDF, 21 MB)