Buttons

Tvedestrand Høyres program 2015-2019

Valgprogram for Tvedestrand Høyre 2015 til 2019

Som følge av kommunereformen som Stortinget har vedtatt, er dette kanskje det siste valget til Tvedestrand kommunestyre.


Derfor vil noen av de valgene som kommunestyret må ta de nærmete 4 årene kunne ha ekstra stor betydning for hvordan fremtiden blir for innbyggerne i det som fortsatt utgjør Tvedestrand kommune. I dette programmet har vi derfor fokusert ekstra på disse sakene.

Vi vil jobbe aktivt for å skape gode løsninger for fremtiden. Og videreutvikle kommunen som et attraktivt sted å bosette seg og å etablere næring.


Kommunen vår

Tvedestrand Høyre er stolt av alle de gode kvalitetene kommunen har og alle de positive tingene som skjer. Det er viktig for Tvedestrand Høyre å skape stolthet og optimisme hos alle innbyggerne. Kommunen har mange engasjerte innbyggere som hver for seg eller sammen i lag og foreninger er med på å utvikle kommunen våres. Dette ønsker Tvedestrand Høyre å bygge videre på.

Det skjer nå; Ny E- 18 er vedtatt- og fremskyndet som i tillegg åpner opp for nye næringsarealer. Det er vedtatt å bygge ny videregående skole med mer en 600 elever. I langtidsplanen er ny barneskole og barnehage i sentrum lagt inn.

Høyres politikk skal være helhetlig, ansvarlig og langsiktig, og den skal være bygget på tillitt til enkeltmennesket. Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av oss som er glade i og kjenner kommunen vår.

Vi vil jobbe for et levende Tvedestrand året rundt, preget av livskvalitet, trygghet, engasjement, deltakelse og omsorg for hverandre.


1 - Kommunereform:

Hvorvidt Tvedestrand bør slås sammen med andre kommuner, vil være en av de viktigste problemstillingene som det kommende kommunestyret må håndtere.

Stortinget vedtok i 2014 at det skal iverksettes en kommunereform. Det er fortsatt tidlig i prosessen. Kommunen har allerede startet sonderinger og utredninger sammen med omkringliggende kommuner. I dag løses mange kommunale oppgaver i samarbeid med andre kommuner. Innenfor Østre Agder er det i dag 51 forskjellige typer interkommunale samarbeidsavtaler.

Bindende fusjonsavtaler bør være inngått mellom kommunene innen sommeren 2016. Stortinget vil fatte vedtak om sammenslåing av kommuner våren 2017. Foreløpig vet vi ikke om sammenslåinger skal være basert på frivillighet. Eventuelle sammenslåinger skal i tre i kraft ved slutten av 2019.

På denne bakgrunn mener Tvedestrand Høyre at:

Vi vil ha en åpen, aktiv og positiv holdning til prosessene i kommunereformen. Samtidig bør vi sørge for at vår kommune fremstår som en attraktiv fusjonspartner. På den måten vil en kunne avdekke fordeler og ulemper ved alternative løsninger, samt øke muligheter for at Tvedestrand oppnår et godt resultat.

Vi vil stemme for en sammenslåing med andre kommuner dersom vi ser at det vil gi en klart bedre fremtid for våre innbyggere. Om ikke må en forsøke å løse fremtidige utfordringer gjennom interkommunalt samarbeid.

Om vi skal slå oss sammen med andre kommuner, mener vi at det bør medføre en vesentlig økning av antall innbyggere.

Vi er åpne for å vurdere sammenslåing med omkringliggende kommuner, men vi ønsker primært at Tvedestrand inngår i en konstellasjon som inkluderer også Grimstad og Arendal.

Før eventuell kommunesammenslåing er det mange særavtaler som må forhandles frem. Det gjelder blant annet lokalisering av kommunale arbeidsplasser, skolestruktur, eiendomsskatt og lignende.

Endelig beslutning om eventuell fusjon bør fattes av kommunestyret og ikke i folkeavstemming. Folkeavstemming kan svekke muligheten til å forhandle frem særavtaler ved en sammenslåing.


2 - Eiendomsskatt

De nærmeste 4 årene vil spørsmål omkring eiendomsskatt stå helt sentralt.

Tvedestrand Høyre har argumentert mot innføring av eiendomsskatt i mange år. Løsningen har vært nøktern budsjettering og god budsjettoppfølging. Det har medført at vi i dag har en kostnadseffektiv kommune med lav gjeld sammenlignet med andre kommuner.

Den generelle utviklingen tyder imidlertid på at det blir stadig vanskeligere å opprettholde et akseptabelt tjenestetilbud til innbyggerne uten slik ekstraskatt. Vanligvis blir eiendomsskatt innført som konsekvens av behov for større nødvendige investeringer i kommunene. I Aust-Agder er det nå kun Vegårshei og Tvedestrand som fortsatt ikke har innført eiendomsskatt. Alle de øvrige kommunene i fylket har innført eiendomsskatt i forskjellige former og grader.

Tvedestrand er en kystkommune med mange boliger i strandkanten. Eiendomsskatt for slike hus vil kunne bli meget høy om takst og markedsverdien skulle ligge til grunn for beregningen.

Nå er loven om eiendomsskatt endret slik at det er åpnet opp for at kommunen kan vedta å legge ligningsverdi til grunn for eiendomsskatt. Det vil redusere størrelsen på eiendomsskatten vesentlig, det viktigste er at det vil redusere forskjellene i skattetrykk mellom boliger ved sjøen og i innlandet. I Arendal er eiendomsskatten basert på takst og ikke ligningsverdi.

Eiendomsskattesatsen vil måtte starte på 0,2 ‰ og kan ikke øke med mer enn 0,2 ‰ pr år opp til en maksimal sats på 0,7 ‰. Note. Sjekk promille

På denne bakgrunn mener Tvedestrand Høyre at:

Tvedestrand Høyres primærstandpunkt er at vi er motstander av eiendomsskatt. Ved en eventuell kommunesammenslåing vil vi sannsynligvis få eiendomsskatt som følge av at alle andre kommuner i fylket allerede har eiendomsskatt, bortsett fra Vegårshei.

Ved å innføre eiendomsskatt i Tvedestrand kommune basert på ligningsverdi før en eventuell kommunesammenslåing, kan en forhindre at vi blir påtvunget eiendomsskatt basert på omsetningsverdi. Dette vil kunne bidra til vesentlig lavere eiendomsskatt for våre innbyggere, enn om vi ikke innførte det før en sammenslåing. Forskjellen vil kunne være spesielt stor for de med boliger nær sjøen.

Kommunen har behov for å gjøre enkelte større investeringer mens vi fortsatt kan bestemme selv. For å finansiere dette, kan det være nødvendig å innføre slik ekstra skatt.

Vi ser det som viktig at en eventuell eiendomsskatt hovedsakelig knyttes opp mot finansiering av større investeringer og ikke til drift.

Det bør også være et mål at en eventuell eiendomsskatt reduseres igjen når investeringsbehovet er redusert, tilsvarende slik de har gjort i Arendal.

En del av forhandlingskravet ved eventuell kommunesammenslåing, må være at eventuell eiendomsskatt i en ny og større kommune omgjøres fra å være basert på takstverdi til å bli basert på ligningsverdi.

Det bør være like satser for eiendomsskatten på fritidsbebyggelse og bolighus. I tillegg bør det være et bunnfradrag.


3 - Økonomi, investeringer og ansvarlighet

Det kan være riktig å iverksette noen større investeringer mens vi fortsatt kan bestemme selv. Tvedestrand kommune har noe lavere gjeldsgrad enn de fleste omkringliggende kommuner, men har også et etterslep på nødvendige investeringer. Samtidig er likviditeten svak og det er lite rom for å kunne gjennomføre større investeringer uten å økte inntektene.

Selv om en muligens står overfor en kommunesammenslåing, er det viktig å skjøtte økonomien på et ansvarlig vis. Vi må fremstå som en attraktiv fusjonspartner, og ha rom for å kunne forhandle frem noen av våre krav. Selv ved en kommunereform må det vises ansvarlighet.

Det er derfor viktig at vi tar en nøye prioritering av hvilke tiltak som det er mest behov for. Deretter bør vi nøye vurdere hvordan en kan gjennomføre de forskjellige utbyggingene på kostnadseffektive måter. På den måten kan vi trolig gjennomføre flere av tiltakene.

I forbindelse med investeringer kan det også være relevant å vurdere salg av aksjer ytterligere eiendommer. Kommunens største formuespost er aksjene i Agder Energi.

I utgangspunktet ønsker vi i Høyre at kommunen ikke selger disse aksjene, da de hvert år gir et godt bidrag til driftsbudsjettet i form av utbytte. Videre er det slik at eventuelt salg av disse styres gjennom aksjonæravtaler med de andre eierkommunene. Om flertallet går inn for salg, vil det trolig medføre at alle ser seg tjent med å selge. Vi mener at et slikt aksjesalg bør gå til investeringer og eller nedbetaling av gjeld.

Ved forhandlinger om eventuell sammenslåing av kommuner, bør Tvedestrand kreve at disse verdiene investeres til glede for innbyggerne i vår del av en ny storkommune.


4 - Næring

Dette skjer nå:

Ny E-18 mellom Arendal og Tvedestrand er vedtatt - og fremskyndet. Alle kommunene har allerede startet utredning av ny og fremtidig kommunestruktur. Som en del av Agderbyen vil disse forholdene trolig få stor betydning for utvikling i Tvedestrand kommune i årene som kommer.
I tillegg har Aust-Agder fylke vedtatt å bygge ny videregående skole i Tvedestrand med en investering på mer enn en halv milliard - og mer enn 600 elever.

Kommunen har derfor et godt utgangspunkt for fortsatt vekst i befolkning og næringsliv, og med gode og riktige grep vil vi være i stand til å skape en positiv næringsutvikling. Dette vil kreve engasjement fra politikere og administrasjon for å skape et aktivt næringsarbeid.

Høyre vil:

 • stimulere til utvikling og verdiskapning

 • ha en næringssjef i full stilling.

 • at det utarbeides en kommunal næringsplan

 • utarbeide en arealdisponeringsplan for hele kommunen, med særlig vekt på næringstomter og kartlegge behov for nye arealer til næringsformål og sikre disse i kommuneplanen

 • ha bedre og flere p-plasser i sentrum.

 • få etablert operativt regelverk for omførselshandel, dvs. handel utenom fast utsalgssted (salgsboder, midlertidig utsalg etc).

 • ha tjenesteytende bedrifter strategisk plassert i sentrum.

 • etablere flere småbåthavner / småbåtplasser,for eksempel på Vestre Sandøya.

 • forbedre gjestehavnen, slik at den er mer innbydende.

 • opprettholde tilstrekkelig god og effektiv saksbehandling ved byggesaksavdelingen

 • opprette en ordning med uavhengig bygningskontrollør.

 • utarbeide oversiktskart over ferdigregulerte, ledige tomter i hele kommunen, herunder også fritidsbebyggelse og legge til rette for nye områder for å utvikle tomter for fritidsbolig / bolig nr. 2.

 • Kommunen og alle hoved- og underentreprenører i kommunale byggeprosjekter skal ha lærlingeordning.

 • arbeide for å redusert arbeidsgiveravgift til samme nivå som nabokommunene i øst.


5 - Skole

Skoler er en grunnleggende infrastruktur i samfunnet. De er med i vurderingen når unge familier skal kjøpe eller bygge bolig. Det er derfor ønskelig å skape ro og trygghet om skolestruktur og skolebudsjetter. Skolepolitikken må preges av langsiktighet, forutsigbarhet og kvalitet.

Innsatt : Skolen skal ha kvalitet på alle nivåer og det skal arbeides systematisk med de grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Elever skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger.

Vi tror på befolkningsvekst i årene som kommer. Skolene har kapasitet til å ta imot flere elever uten ekstra investeringer, og representerer derfor en viktig ressurs og potensiale for befolkningsvekst. I tillegg er skolene plassert slik at alt ligger til rette for å kunne ta hele kommunen i bruk. Om elevtallet ved enkelte skoler over tid skulle falle vesentlig fra dagens nivå, vil de stå i fare for å bli nedlagt. Denne erkjennelsen vil forhåpentliges bidra til felles innsats fra alle parter til å videreutvikle alle attraktive boområder i hver skolekrets. Dermed vil skolekretsene bidra til å øke nyetableringen i kommunen, og slik sett gi økt aktivitet for næringslivet og inntekter for kommunen.

Høyre vil:

 • heve resultatene på nasjonale prøver og øke grunnskolepoeng, ved å skape et enda bedre læringsmiljø. De 5 viktigste faktorene er da: Skoleledelse, klasseledelse, lærerens relasjonskompetanse, elevenes læringskultur og hjem-skole-samarbeid.

 • at vi skal ha gode lærere. De er kanskje den viktigste enkeltfaktoren. Derfor bør kommunen jobbe meget bevist med å skaffe gode lærere og videreutvikle dem. Tvedestrandsskolen bør fremstå som en attraktiv arbeidsplass. Prøvetiden for alle som tilsettes i skoleverket bør benyttes aktivt, og videre-utdanningen bør skje i henhold til kompetanseplaner som også ivaretar skolens behov.

 • Øke antall flere årsverk i undervisningen, spesielt i barneskolen for å unngå sammenslåtte klasser i basisfag. Det er også nødvendig for å kunne oppfylle ambisjonene om tidlig innsats.

 • prioritere tidlig innsats, ( Omarbeides)(da det er gunstig for elevene nå og for kommuneøkonomien på sikt. Derfor bør ekstrahjelp primært settes inn på de yngste elevene.)

 • at skolene skal ha god fysisk kvalitet. De skal være velstelte, og skader skal straks utbedres. Det er viktig at inneklimaet på skolene er godt. Skolene bør jevnlig oppgraderes, da det har klart positiv effekt på både elever og ansatte. I tillegg vil det hindre kostbart forfall.

 • sikre tilgjengelig skolehelsetjeneste som et forebyggende tiltak.

 • ha fokus på skolen som arena for barn og unges psykiske helse – "Trivsel Helse Læring".

 • at kommunen bør ha transportkapasitet eller økonomi til å kunne kjøre elever i skolens regi på ekskursjoner og svømming.

 • videreføre felles leirskole på våren for alle elever på 7. trinn.

 • at omdømmet til Tvedestrandsskolen forbedres. Et bedre hjem-skole-samarbeid vil være et viktig tiltak for å oppnå dette. Dette vil også bidra til bedre læringsmiljø.

 • at hjem-skole-samarbeidet ikke bare skal bedres ved den enkelte skole, men også overfor Tvedestrand kommunale foreldreutvalg. Kommunen bør bistå dem med hjemmeside, involvere dem som en naturlig høringsinstans i skolerelaterte spørsmål og gi dem møte- og forslagsrett i livsløpskomiteen.(som anbefalt fra sentralt hold).

 • at kommunen skal arbeide for tryggere skoleveier, slik at flere kan gå og sykle til skolen.

 • styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen.

 • etablere ny barneskole i sentrum.

 • utrede muligheten for sommerskole.

 • sørge for arbeide for at ungdomsskoleelever får muligheten for å ta enkelte fag på den videregående skolen.

 • argumentere for videreføring av de foran nevnte prinsipper ved eventuelle forhandlinger om kommunesammenslåing.


6 - Barnehage

I Tvedestrand kommune er det for tiden 11 barnehager som fordeler seg som følger: 5 kommunale, 4 private og 2 små familiebarnehager.

67 % av barnehageplassene er kommunale. Samlet sett er det full barnehagedekning, men det er for liten kapasitet i Holt. Det er kun ett barnehageopptak pr år. Det ville være for kostbart å øke antall opptak pr år, om ikke staten bidrar vesentlig til dette. Barnehagen er et viktig pedagogisk tilbud og en skoleforberedende arena der vi stiller krav ti både innhold og medarbeidere.

Høyre vil:

 • bidra til økt bemanning i barnehagene.

 • rekruttere faglærte pedagoger og kvalifisert personell.

 • at det fortsatt skal være en blanding av private og kommunale barnehager, for å bidra til et variert tilbud, og sikre at disse gis langsiktige og gode rammevilkår.

 • at kommunen skal være positiv til etablering av private barnehager, der det er et behov.

 • at en forsøker å opprettholde tilstrekkelig kapasitet til å kunne motta barn på kort varsel.

 • Tidlig innsats i barnehagen med kartlegging av språk og ferdigheter og oppfølging med spesialpedagog er viktig for barnas utviklingspotensial i skole. Arbeide med gode overganger barnehage/skole. Opprettholde og styrke tidlig innsats i barnehagen ved å videreføre bruk av spesialpedagog.


7 - Helse og omsorg

Tvedestrand Høyre er opptatt av å gi alle innbyggerne et helse og omsorgstilbud med god kvalitet. Vi vil videreutvikle det gode arbeidet som er gjort over flere år. Høyre ønsker fokus på at man til enhver tid skal arbeide for å bedre kvaliteten på og tilrettelegge for en effektiv drift av de kommunale helsetjenestene. I dette arbeidet vil bruk av ny velferdsteknologi være viktig.

Tvedestrand Høyre er opptatt av valgfrihet i omsorgen og at dette bidrar til økt verdighet og øker den enkeltes mulighet til å mestre eget liv. I den forbindelse vil vi jobbe aktivt for å øke pasientenes og pårørendes innflytelse over kvalitet og utvikling av helsetjenestene.

Høyre vil:

 • styrke helsesøstertilbud og prioritere tidlig innsats for å sikre best mulig oppvekstsvilkår

 • legge til rette for at alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker, og kunne være selvhjulpne i hverdagen.

 • at alle eldre og pleietrengende skal sikres plass i en verdig omsorgstjeneste, med de tjenester de har behov for

 • styrke og øke bruken av velferdsteknologi

 • styrke kompetansehevingen av helsepersonell og økt kvalitetssikring av utøvende tjeneste

 • innføre alternativ turnuser i samarbeid mellom arbeidsgiver og ansatte.

 • øke andelen av heltidsstillinger.

 • støtte opp om Arendal sykehus som et fullverdig sykehus og likeverdig del av Sørlandet Sykehus.

 • videreutvikle samhandlingsreformen i samarbeid med de andre kommunene.

 • legge vekt på eldresenteret som et viktig sosialt aktivitetstilbud i det forebyggende helsearbeidet.

 • at hverdagsrehabilitering tilbys alle som trenger det.


8 - Kultur og idrett

Høyre er opptatt av at vi skal ha et rikt kultur-, idretts- og organisasjonsliv i kommunen. Dette er en viktig forutsetning for «det gode liv» og en vesentlig del av det å skape og bevare et godt lokalsamfunn. Et mangfoldig organisasjonsliv basert på frivillighet handler om kreativitet og opplevelse på tvers av identitet og tilhørighet som også er viktig for integreringen.

Ny videregående skole med tilhørende idretts- og friluftsanlegg gir nye muligheter for kommunens innbyggere.


Høyre vil:
 • gi alle barn og unge muligheten til å utvikle sitt eget talent innen idrett og kulturaktiviteter.

 • bedre samspillet mellom frivillige organisasjoner og det offentlige ved bl.a. å støtte opp om Tvedestrand frivillighetssentral.

 • renovere og modernisere Tvedestrand rådhus, og gjøre den tilgjengelig for alle.

 • øke tilskuddet til frivillige organisasjoner.

 • videreføre en god Kulturskole og utvide slik at ventelistene blir redusert.

 • videreføre ungdomsprosjektet i samarbeid med Den Norske kirke.

 • bidra i utviklingen av Furøya, Solfjeldparken og Langjordet som et attraktivt aktivitets og friluftsområde.

 • ansette kultursjef.

 • opprettholde fritidsklubben.

 • bidra til å videreutvikle lokale kulturinstitusjoner.

 • opprettholde og videreutvikle tilbudene «den kulturelle skolesekken» og «den kulturelle spaserstokken» i samarbeid med fylkeskommunen.


9 - Sosial

Tvedestrand Høyre er opptatt av å sikre gode muligheter for aktivitet, sunne valg og gode levevilkår for alle.

I den forbindelse vil Tvedestrand Høyre støtte opp om arbeidet rundt psykisk helsevern, støtte opp om det rusforebyggende arbeid, psykiatrisk omsorg og behandlingstilbud til rusavhengige, og sikre at sosialhjelpsmottakere får en meningsfull hverdag gjennom tilrettelagt sysselsettingsordninger i samarbeid med NAV.

Høyre vil:

 • gi arbeidsmuligheter og stille arbeidskrav til sosialhjelpsmottakere.

 • samarbeide med friluftsråd og frivillige organisasjoner for å bedre folkehelsen.

 • styrke behandlingstilbudet innenfor psykisk helse og rusomsorg.

 • følge opp boligsosial handlingsplan.

 • arbeide aktivt for at innbyggere med fremmedkulturell bakgrunn skal få mulighet til å delta i arbeidslivet – gjerne gjennom sosialt entreprenørskap og andre målrettede prosjekter for på den måten å sikre en god integrering.


10 - Miljø

Vi har i Tvedestrand de siste årene gjennomført mange positive miljøtiltak. Mye er initiert av privatpersoner mens andre tiltak er initiert og gjennomført av kommunen. Vi kan blant annet nevne Solfjeldparken, Langjordet, Furøya, Hagefjord Brygge og Tvedestrand sentrum. På de tre førstnevnte steder har rydding av skog og stier, samt bygging av brygger inspirert både fastboende og turister til å bruke områdene aktivt. Både barn og vokse kommer seg ut i naturene med alle de positive effektene dette medfører.

På Hagefjorden Brygge og i sentrum har vi fått tidsriktige og flotte avfallsanlegg. Områdene ser betydelig penere ut når alle de gamle søppeldunkene er borte. Terskelen for å slenge fra seg søppel av ulikt slag er også betydelig høyere når det på forhånd ser pent ut rundt avfallsanleggene.

Tvedestrand kommune må være pådriver for å ivareta miljø og klima. Dette vil i neste omgang påvirke innbyggerne til å ta et selvstendig ansvar både på og rundt egen eiendom og når man oppholder seg på offentlig/ andres eiendom.

En kommune hvor miljø og klima er godt ivaretatt vil også styrke kommunens omdømme, samt gjøre at sommergjester/turister ønsker å komme tilbake til Tvedestrand.

Høyre vil:

 • gjennomgå og evaluere kommunens klimaplan.(bør flyttes)

 • etablere en ny miljøstasjon for gratis levering av søppel i kommunen.

 • etablere tilsvarende avfallsanlegg på Nybrygga, Gjeving som på Hagefjorden Brygge.

 • i løpet av perioden å evaluere fiskeforbudsonene.

 • opprette flere lade- og miljøstasjoner i kommunen.

 • at kommunale tjenestebiler i fremtiden bør vurderes å være el-, bio- eller hybridbiler.


11 - Eiendomsrett

Privat eiendomsrett er en forutsetning og er grunnlag for et moderne demokrati.

I et moderne samfunn vil det alltid være slik at det offentlige, stat og kommune, foretar begrensninger eller inngrep i den private eiendomsretten. Høyre vil at dette kun skal skje når det er helt nødvendig, og da på en måte som er forståelig og akseptabel, og som involverer grunneierne på et tidlig stadium i prosessen. Erstatning av eiendom skal være på et akseptabelt nivå.

Høyre vil:

 • fjerne boplikten i resten av kommunen

 • foreta full gjennomgang og evaluering av verneplanen for Tvedestrand sentrum.

 • støtte boligbygging utenfor regulerte boligområder (LNF- områder).

 • tilrettelegge for rimelige boligtomter for unge mennesker

 • legge til rette for utvikling av arealer til fritidsbebyggelse

 • bare støtte ekspropriasjon når det er helt nødvendig for gjennomføring av viktige, offentlige prosjekter, av stor betydning for samfunnet.


12 - Samfunnsutvikling

Samfunnsutviklingen stiller større og større krav til kommunen og dens borgere. Behovet for dialog og samspill mellom det frivillige og det offentlige er nødvendig for en god samfunnsutvikling. Kommune, politi og frivillige må sammen øke innsatsen for å få bukt med bl. a. rusmiddelomsetningen i Tvedestrand. For å være en god bokommune er trygghet og tiltak for barn og unge en sikker investering for fremtiden.

Høyre vil:

 • ha et aktivt og mer synlig politi.

 • ta i bruk alle lovlige midler for å få slutt på narkotikaomsetningen i kommunen.

 • arbeide for at E-18 oppgraderes til 4 felts vei østover

 • arbeide for opprustning av fylkesveiene i kommunen.

 • sørge for godt vedlikehold av lokalt veinett med dertil hørende fortau og gang- og sykkelstier. Etablere gang og sykkelveier i nye boligområder.

 • bidra til gode selvbetjeningsløsninger for kommunens innbyggere gjennom en god nettportal.

 • sørge for god innkjøps og anbudskompetanse.

 • lage en plan for hvor i kommunen det bør være helikopterlandingsplasse

 • Når infrastruktur som vann, vei og avløp planlegges bør trekkerør for fiber(bredbånd) legges inn som en del av ledningsnettet og ligge i de offentlige planer.

 • Støtter opp om det viktige natteravnarbeidet.


Ta kontakt med oss i dag!