Høyres gruppeleder Rune Kjølstad - her på Høyres landsmøte 2015

Ambisiøst budsjettforslag for Buskerud fylkeskommune

Høyre og Kristelig Folkeparti har fremmet et alternativt budsjett for Buskerud fylkeskommune for 2016 som er ambisiøst, fremtidsrettet og som tar vare på alle de som bruker fylkeskommunens tjenester hver dag    

Høyre og Kristelig folkeparti har ambisjoner for Buskerud. Vi har ambisjoner om en bedre skole, vi har  ambisjoner på elevenes vegne.  Vi er stolte av å ha innført kunnskapsskolen i Buskerud, og vi er fornøyd med at fylkesrådmannen i sitt forslag foreslår å videreføre de viktige tiltakene som skal minimere frafallet og øke læringsutbyttet. Høyre vil opprettholde fritt skolevalg. For oss er det en selvfølge at elevene selv, sammen med sine foreldre, skal bestemme hvilken skole elevene skal begynne. Det er ikke en byråkratoppgave.

Fylkeskommunen har daglig ansvar for et stort antall elever.  Vi er stolt av å ha fått på plass et mobbeombud men ser at det er behov for en ytterligere styrking av skolehelsetjenesten. Derfor foreslår vi å videreføre styrkingen av skolehelsetjenesten med 3 millioner hvert år i perioden. I tillegg vil vi sette av en million til vaksinasjon av russ mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Samtidig ser vi at vi har betydelige utfordringer med bygningsmassen innenfor den videregående opplæring. Derfor foreslår vi å bevilge 300 millioner til ny videregående skole på Ringerike og i tillegg sette av 100 millioner for å komme i gang med arbeidet med en samlokalisert videregående skole på Kongsberg.

Vi  vil bo i et fylke som er bundet sammen av et godt veinett og et kollektivtilbud som gjør det mulig å nå alle deler av fylket på en enkel og effektiv måte.. Derfor er det nødvendig å ha flere tanker i hodet samtidig. Vi må følge opp det store veiløftet som ble gjennomført i forrige periode, og opprettholder bevilgningene på samme nivå som i forrige periode.

Det største samferdselløftet vi nå foreslår er innenfor  kollektivtrafikken. Vi må ha et kollektivtilbud som er tilpasset de reisende. Vi foreslår derfor at Buskerud snarest tar opp forhandlinger med Oslo og Akershus for å inngå et takst- og sonesamarbeid mellom Ruter og Brakar. Til syvende og sist er det imidlertid økte bevilgninger til kollektivtrafikken som må til. Derfor foreslår Høyre og Kristelig Folkeparti og styrke dette budsjettet med 50 millioner.

Norge er i omstilling, også Buskerud. Det betyr at vi må tenke nytt og legge til rette for nye arbeidsplasser innenfor nye næringer. Mye av dette omstillingsarbeidet begynner i skolen. Vi mener det er galt å nedprioritere støtten til ungt entreprenørskap. Derfor foreslår vi at støtten til dette opprettholdes. Vi ønsker videre å etablere nytt gründerfond, opprette et eget gründerhus og vi ønsker å gi støtte til et gaveprofessorat innen helsevitenskap. Vi mener det er et svært dårlig signal til grundere når fylkesrådmannen foreslår å ta bort gründerprisen og vi vil derfor foreslå å opprettholde denne.

Totalt sett gir dette et budsjettforslag for fremtiden, for innbyggerne i Buskerud, og som står på trygg konservativ grunn.