Ambisjoner for et grønnere Buskerud

Vår fylkesordførerkandidat Rune Kjølstad om ambisjoner for et grønnere fylke


Klimaendringene er vår tids største utfordring.  Vi har et felles ansvar for å bevare de kommende generasjoners livsgrunnlag, derfor må klimautslippene reduseres.  Høyre legger til grunn føre-var-prinsippet og har målsatt at Norge skal være med å redusere utslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990. Dette krever betydelige endringer i vårt lokalsamfunn. Selv om verdenssamfunnet når målet om å unngå global oppvarming på mer enn to grader vil verdenshavene vil stige en 0,5 meter i løpet av de neste 100 år. I tillegg kommer betydelige utfordringer knyttet til produksjon av mat i fattige land, naturkatastrofer og mangel på drikkevann.

Jeg er av den klare mening at en av de viktigste oppgavene for det nye fylkestinget er å gjennomføre et grønt skifte i Buskerud. Fylkeskommunen sitter på en rekke verktøy for å bidra til dette, og i samarbeid med kommunene kan vi gjøre Buskerud til det grønneste fylket i landet.

God planlegging og vilje til gjennomføring av systematiske tiltak er helt avgjørende for å skape et grønnere samfunn. Vi må organisere oss slik at det vi trenger i hverdagen finnes i nærheten av der du bor. Det gjelder skole, butikk, barnehage, kollektivtrafikk og grønne lunger. Utbygging må i større grad konsentreres rundt kollektivknutepunkt.  Bærekraftig by og tettstedsutvikling vil være viktige bidrag til den globale innsatsen for utslippskutt og den lokale innsatsen for bedre miljø. 

Og vi må ha et godt og effektivt kollektivtilbud og tilhørende pendlerparkering som skal være de reisendes naturlige førstevalg.  Her har fylkeskommunen en betydelig oppgave de neste fire årene.

Fylkeskommunen og kommunene har en stor mulighet til å påvirke miljøet gjennom god planlegging, gjennom å bruke sin innkjøpsmakt i miljøets og klimaets tjeneste og gjennom å finne gode alternativer til dagens energibruk.  Det er mulig å redusere energiforbruk i offentlig bygningsmasse og sette inn busser som kjører på mer miljøvennlig teknologi. (gass – hybrid – hydrogen)

Min egen hjemkommune Røyken er med på klimadugnaden og fører en offensiv klima- og miljøpolitikk. Røyken kommune  har satset systematisk på reduksjon av energiforbruk i egen bygningsmasse og er blant kommunene i Norge som bruker minst energi i egne bygg. Dette er oppnådd fordi kommunen systematisk har kuttet ut bruk av oljefyr og tradisjonell elektrisk oppvarming og erstattet dette med jordvarme. Over halvpartens av kommunens bygningsmasse varmes nå opp med alternative energiløsninger.  Etter hvert skal alle kommunens bygg varmes opp på denne måten.  Og det er ingen grunn til at ikke fylkeskommunen skal følge dette eksemplet. I tillegg må det utvikles en strategisk plan for bruk av fornybar energi i kollektivtrafikken i fylket. Her ligger Buskerud langt etter. Og vi må føre en fremtidsrettet arealpolitikk som legger til rette for at transportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Vi må ha ambisjoner på Buskeruds vegne. Vi må tørre å tenke og handle alternativt. Vi må sikre et grønnere Buskerud gjennom nye ideer og bedre løsninger.

Dette er min plan. Og derfor er jeg innstilt på å samarbeide med alle de krefter som er enige med meg i at dette er en god plan for Buskerud.

Rune Kjølstad

Fylkesordførerkandidat Høyre.