Et løft for eldreomsorgen

Vi er alle opptatt av en trygg og verdig alderdom. Vi vil ha hjelp når vi trenger det og sykehjemsplass når det er nødvendig. For å lykkes i å skape pasientens omsorgstjeneste i kommunene trengs mer kunnskap og kompetanse.
Sykehusene våre rapporterer jevnlig om ventetider på behandling og kvaliteten på sykehusoppholdet. Uønskede hendelser som feil medisinering, infeksjoner, fall, feil ved operasjoner eller undersøkelser blir registrert og rapportert. Dette gjør at sykehusene lærer og blir bedre. 

I dag vet vi for lite om kvaliteten i kommunehelsetjenesten. Dette feltet lå stille under Arbeiderpartiets styre. Vi har ikke tilstrekkelig data for å gjøre statistiske analyser eller systematiske kvalitetsforbedringer i eldreomsorgen. 

Dette ønsker Høyre å gjøre noe med. Det legges nå til rette for få et bedre kunnskapsgrunnlag, god ledelse og forutsigbarhet for pasientene. I juni ble lovforslaget om å etablere et nytt kommunalt pasient- og brukerregister vedtatt i Stortinget. Registeret vil kunne brukes av myndighetene som grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

God ledelse er avgjørende for utviklingen av gode omsorgstjenester, faglig utvikling og innovasjon. For å bidra til økt ledelseskompetanse har regjeringen for 2016 økt bevilgningen til Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten med 5,2 mill. kroner, til en samlet bevilgning på 16,2 mill. 

Det er stor søkning til tilbudet. Gode ledere rekrutterer dyktige medarbeidere og vi trenger flere i eldreomsorgen. 

Forutsigbarhet gir trygghet. Trygghet i alderdommen handler om å vite at når du trenger en sykehjemsplass, så skal du få det. Trygghet handler også om at du må være sikker på at du får god hjelp. Mot Arbeiderpartiets og Senterpartiets stemmer vedtok Stortinget i juni å presisere rettigheten i loven til heldøgns omsorg for de som er for syke til å pleies hjemme. 

Helsedirektoratet utvikler nå trygghetsstandarder på sykehjem. Samtidig har de som trenger hjelp hjemme fått styrket tilbudet. Blant annet vil personer med demens får lovfestet rett til dagaktivitetstilbud fra 2020. Mange pårørende har særlig tyngende omsorgsarbeid. Regjeringen vil fremme en lov som pålegger kommunen å tilby nødvendig pårørendestøtte. 

Samlet sett vil dette gi et løft for eldreomsorgen. Det fortjener de eldre.