Ambisjoner for Buskerud

Høyres fylkesordførerkandidat, Rune Kjølstad presenter her sine hovedoppgaver for de kommende fire årene

Hei!

Etter fire perioder som ordfører i Røyken ville Høyre ha meg som fylkesordførerkandidat i Buskerud. Dette er en oppgave jeg går til med spenning og glede. Spenning fordi jobben ikke er sikret. Vi har en hard valgkamp foran oss. Glede fordi vi fortsatt har mye ugjort i fylkeskommunen og mange spennende ambisjoner å oppfylle!

Buskerud Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. En av fylkeskommunens viktigste oppgaver er å sørge for utdanning i toppklassen for våre elever i videregående skole. Dette må skje i tett samarbeid og dialog med arbeidslivet. Dernest har fylkeskommunen et særlig ansvar for utbygging av god kommunikasjon både for framkommelighet og trygge reiser.

Klimaendringene er vår tids største utfordring.  Vi har et felles ansvar for å bevare de kommende generasjoners livsgrunnlag, derfor må klimautslippene reduseres.  Høyre legger til grunn føre-var-prinsippet. Jeg er av den klare mening at en av de viktigste oppgavene for det nye fylkestinget er å gjennomføre et grønt skifte i Buskerud. Fylkeskommunen sitter på en rekke verktøy for å bidra til dette, og i samarbeid med kommunene kan vi gjøre Buskerud til det grønneste fylket i landet. God planlegging og vilje til gjennomføring av systematiske tiltak er helt avgjørende for å skape et grønnere samfunn. Vi må organisere oss slik at det vi trenger i hverdagen finnes i nærheten av der du bor. Og vi må ha et godt og effektivt kollektivtilbud og tilhørende pendlerparkering som skal være de reisendes naturlige førstevalg.  Her har fylkeskommunen en betydelig oppgave de neste fire årene.

Fylkeskommunen og kommunene har en stor mulighet til å påvirke miljøet gjennom god planlegging, gjennom å bruke sin innkjøpsmakt i miljøets og klimaets tjeneste og gjennom å finne gode alternativer til dagens energibruk. Det må det utvikles en strategisk plan for bruk av fornybar energi i kollektivtrafikken i fylket. Her ligger Buskerud langt etter. Og vi må føre en fremtidsrettet arealpolitikk som legger til rette for at transportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Vi må ha ambisjoner på Buskeruds vegne. Vi må tørre å tenke og handle alternativt. Vi må sikre et grønnere Buskerud gjennom nye ideer og bedre løsninger.

En god lærer er det viktigste for å sikre elevene en god skolegang. Buskerudskolen skal preges av at den har kvalifiserte, profesjonelle og motiverte lærere som løfter elevene og skolen. For Buskerud Høyre er valgfrihet en viktig del av elevenes utdanning. Konstruktive tilbakemeldinger mellom elev og lærer er viktig for å få en enda bedre undervisning i skolen. 

Buskerud Høyre vil fortsette å jobbe for yrkesfagløftet som ble satt i gang i forrige periode. Yrkesfagene har stor betydning for det lokale næringslivet, samtidig som vi utdanner elever som kan konkurrere på det globale markedet.

Buskerud Høyre har en visjon om et fylke som er bundet sammen av et godt veinett og et kollektivtilbud som gjør det mulig å nå alle deler av fylket på en enkel og effektiv måte. I byene er det behov for moderne og effektive kollektivsystemer som gjør det attraktivt å reise kollektivt. Et sterkt næringsliv er avhengig av god og effektiv kommunikasjon for varer og tjenester, samtidig som de er avhengige av et moderne og tidsriktig kollektivtilbud som sørger for at arbeidstagere og kunder kommer seg til jobb og hjem igjen. God kommunikasjon er viktig for å ha og å utvikle et konkurransedyktig næringsliv i distriktene. Alle vil reise raskt og effektivt uten stopp etter at de har gått på sitt tog, buss eller sin hurtigbåt. Det er et mål om at flest mulig reiser kollektivt. For å oppnå dette må det være enkelt og bekvemt å reise kollektivt.

Sykehusene er statens ansvar, men Buskerud Høyre vil fortsette å arbeide for at man får et nytt områdesykehus på Brakerøya i Drammen.Til slutt vuil jeg si noe om fylkeskommunens rolle. Fylkeskommunen skal bidra til en positiv dialog til beste for hele fylket. Fylkeskommunen skal ikke blande seg inn i kommunenes egne anliggender med mindre de bryter loven eller mot overordnede planer. Fylkeskommunen skal så langt det er mulig være positiv til kommuneplanene.

Dette er min plan. Og derfor er jeg innstilt på å samarbeide med alle de krefter som er enige med meg i at dette er en god plan for Buskerud.  Godt valg!

Rune Kjølstad

Fylkesordførerkandidat Høyre