Skogbruk skaper arbeidsplasser og gir god klimaeffekt

Uttalelse fra Buskerud Høyre

Skogbruk skaper arbeidsplasser og gir god klimaeffekt

Buskerud Høyre er helt klar på at det skal satses på å utvikle skognæringen i Norge. Dette skal særlig gjøres ved å øke avvirkningen; noe som er helt vesentlig for å kunne øke verdiskapningen og bidra til omstilling til det grønne skiftet.

Denne omstillingen vil kreve at betydelige mengder biomasse fra skogen kan tas i bruk og ikke ut av bruk. Økt avvirkning og økt aktivitet vil bidra til å redusere klimagassutslippene.

Buskerud Høyre følger signalene om økt skogvern med bekymring. Det er feil signal til ansvarsfulle skogeiere å la skogen stå urørt. En rapport utarbeidet av Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Norsk Institutt for bioøkonomi om vern eller bruk av skog som klimatiltak fastslår at «i det lange løp vil det å bruke biomasse til å begrense CO2-utslipp gi en bedre klimaeffekt enn varig vern av skogen»

Buskerud Høyres utgangpunktet er at aktivt skogbruk ivaretar og forvalter miljøkvalitetene i norske skoger.

Høyre har programfestet at vern må ikke hindre næringsvirksomhet som ikke belaster naturen. Vi vil legge til rette for at næringen kan øke sin konkurransekraft og utvikle nye markedsområder.

Buskerud Høyre reiser et varsku om ytterligere svekkelse av eiendomsrett og konkurransekraft i skognæringen

Nøkkelen til å løse miljøproblemene ligger ikke først og fremst i å produsere mindre – men at produksjonen er bygger på god kompetanse og at prinsippet om frihet under ansvar fortsatt legges til grunn for skogforvaltningen.

Høyre har programfestet at en skal styrke eiendomsretten, at denne er en grunnleggende rett i et liberalt demokrati, og at den private eiendomsrett er den som best sikrer en forsvarlig forvaltning av naturområder. 

  • Vi vil arbeide for at næringen kan øke sin konkurransekraft og utvikle nye markedsområder
  • Vern må ikke hindre næringsvirksomhet som ikke belaster naturen
  • Vern av privat eiet skog skal være basert på frivillighet.