Åpner for stor utvikling i Ringerikes- og Hallingdals regionen

Regjeringens historiske store satsing på vedlikehold av veg og bedring av banekapasitet åpner for stor utvikling i Ringerikes- og Hallingdals regionen.


Uttalelse om Samferdsel og NTP fra Buskerud Høyre

Buskerud Høyre vil understreke Regjeringens historiske store satsing på vedlikehold av veg og bedring av banekapasitet, endelig er det det bestemt at Ringeriksbanen skal bygges ut.  Det åpner for stor utvikling i Ringerikes- og Hallingdals regionen.

Med høy befolkningsvekst i og rundt byer og tettsteder i Buskerud er det behov for å øke kapasitet på veg og bane. Mange sliter i dag med helse på grunn av eksos og svevestøv fra asfalt­slitasje. Det er nødvendig å satse mer på kollektivtransport. For å lykkes i det må det legges bedre til rette for at man skal velge kollektivt.  Det må legges til rette for ekspress sykkelveger, ekspressbuss og innfarts-/utfartsparkering og ikke minst bane. Videre må det jobbes med å etablere EL-hurtigbåt fra Hurum og Røyken på Oslofjorden.

Selv om det skal satses på kollektivløsninger, må veiprosjekter prioriteres. Riksvei 23 bør utvikles med gjennomgående fire felts vei fra E6 til Lierstranda og videre med tilknytning til E134. Planleggingen av RV35, Hokksund - Åmot må fortsette etter departementets bestilling, med hensikt å starte bygging i slutten av perioden. Vi vil spesielt understreke behov for at staten sørger for at det kan gå to tog i timen til Kongsberg, reisetid Kongsberg-Oslo under en time og halvtimes­frekvens. Første etappe mellom Drammen og Hokksund, og bygges ut i sin helhet til Kongsberg innen 2030.

Det må på plass kapasitetsøkende løsninger mellom Drammensregionen og Oslo område, både kollektiv- og veiløsninger. Buskerud må aktivt med i planleggingen av trafikkløsningene inn til Oslo i Østlandssamarbeidet. For å få til et godt kollektivtilbud mellom Buskerud, Akershus og Oslo må det bli et felles billettinnløsningssystem.

Knutepunktstasjonene Gol og Geilo bør bli prioritert og videreutviklet.

Mye av trafikken i fylket og til og fra fylke er gods på hjul. Det må legges til rette for mer gods­trafikk på skinner.

Forøvrig slutter vi oss til NTP høringsuttalelsen fra flertallet i Buskerud fylkeskommune.