riksvei 7

Viktig veiforbindelse for hele Buskerud

Buskerud Høyres årsmøte vedtok sju resolusjoner på årsmøte.

Særlig viktig for Buskerud er det faktum at nasjonens Øst - Vest forbindelser også tjener som ferdselsårer internt mellom endepunktene og ikke bare fra øst til vest eller vice versa. Buskerud Høyre vil derfor understreke at alle de tre ferdselsårene E134, Rv7/Rv52 via Hemsedal og Rv7 via Hardangervidda er likeverdige veiforbindelser øst-vest, og m

«Buskerud har fire sentrale øst-vest veiforbindelser. De ulike veiforbindelsene sokner til ulike regioner, og har hver sin viktige betydning for samfunnsutviklingen i disse regionene.

Alle de fire veistrekningene har viktige underveis-funksjoner som ikke blir vektlagt i utredningen i fra Statens vegvesen. Statens vegvesen har ikke utredet de regionale konsekvensene ved å bygge ut veistrekningene i mellom øst og vest.

Øst-vest forbindelsene er særs viktige for lokalt og regionalt næringsliv og persontrafikk, og Buskerud Høyre vil peke på at reiselivet i Hallingdal er helt avhengige av å ha stabilitet og forutsigbarhet i vinteråpne veier mot vest. Nødvendige tiltak, som bygging av tunneler og fresegater, må iverksettes så snart som mulig.

For å få til rask og god kommunikasjon både internt i nedre del av fylket og i tillegg vestover mot Telemark og Sør-Vestlandet, er det avgjørende at E-134 blir utbedret etter hele strekningen helt frem til Telemark grense.

Buskerud Høyre vil derfor understreke at alle de tre ferdselsårene E134, Rv7/Rv52 via Hemsedal og Rv7 via Hardangervidda er likeverdige veiforbindelser øst-vest, og må få nødvendige oppgraderinger for en vesentlig heving av veistandarden. Det er viktig at strekningen Sandvika-Hønefoss utvides til 4-feltsvei.

For innbyggerne og næringsliv i Buskerud handler ikke dette om enten eller, men en sterkere prioritering av alle de tre traseene».

 

Kommunereformen – et viktig og nødvendig grep

Buskerud Høyre støtter kommunereformen og mener det er et viktig grep for å sikre innbyggerne gode tjenester og mer demokrati. Det understrekes at et massivt stortingsflertall i lang tid har ønsket og fortsatt ønsker en omfattende kommunereform.

Flere og raskere tog

Buskerud Høyre vil sikre at Kongsbergbanen som betjener en befolkning på nær 100.000, må gis fullverdig integrering i intercitynettet ved at det bygges dobbeltspor til Kongsberg. Det må også sikres halvtimesavganger på strekningen. Planleggingen av dette må igangsettes snarest.

Buskerud Høyre vil at Ringeriksbanen bygges ut som planlagt av Statens Vegvesen og Jernbaneverket. Dette vil styrke Ringeriksregionen både som bo- og arbeidsmarked. Når Ringeriksbanen er realisert opprettholdes Randsfjordbanen med person-, og godstrafikk.

Oslofjordkryssing

Buskerud Høyre vil aktivt jobbe for at tunnelløsning (løp 2) for Oslofjordforbindelsen bygges snarest mulig. På lang sikt vil Buskerud Høyre jobbe for en brokrysning over Oslofjorden til søndre Hurum. En broløsning er det beste alternativet for miljøet og har god mulighet for å inkludere jernbane og krysningsmulighet for myke trafikanter.

Nytt sykehus

Buskerud Høyre har vedtatt en sykehusstruktur i Buskerud som fastslår opprettholdelse av Ringerike Sykehus, Kongsberg Sykehus, Hallingdal sjukestugu og bygging av et nytt storsykehus i Drammen. Buskerud Høyre ønsker en rask etablering av det nye sykehuset på Brakerøya. Nødvendig finansiering må sikres for å utvikle og supplere fagmiljøene, skape flere og nye arbeidsplasser og gi en effektiv og god behandling av pasientene i regionen.

 

Nærpolitireformen

Buskerud Høyre stiller seg bak regjeringens forslag til politireform. Den legger til rette for at politiet er i stand til å møte morgendagens utfordringer. Reformen er nødvendig for å skape trygge nærsamfunn gjennom forebygging og lokal tilstedeværelse. Reformen sikrer styrking av politiets arbeid mot vold i nære relasjoner og vold mot barn samt ruste politiet bedre i kampen mot internasjonal og organisert kriminalitet. Det er viktig at man får større og bredere fagmiljøer samlet på et sted. Reformen legger til rette for god politiledelse gjennom bredere lederrekruttering med god fagkompetanse.

Bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen

Buskerud Høyre ønsker en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen, som en viktig distriktsnæring. Dyrevelferden må sikres og oppdrettere som bryter med regelverket skal miste sin mulighet til hold av pelsdyr.