Satsing på skole er mer enn å bevilge penger

Målet med å drive skole er at elevene tilegner seg kunnskap i en skole der de trives. Dyktige og kunnskapsrike lærere er den viktigste faktoren for å nå dette målet.

I 2009 vedtok kommunestyret i Øvre Eiker, etter initiativ fra Høyre, en plan som skulle bedre elevenes skoleresultater. Vi begynner nå å se resultater av dette arbeidet.

Ved måling av elevenes trivsel og læringsutbytte kan vi se at Øvre Eiker scorer stadig bedre.

Elevenes trivsel ligger stort sett på landsgjennomsnittet eller høyere.

Læringsresultatet, målt gjennom Nasjonale prøver og sluttresultat for elever som går ut av grunnskolen, er i klar bedring. For årets 5. klasse ligger det samlede resultatet i norsk, matematikk og engelsk på eller høyere enn landsgjennomsnittet. Dette er resultatet av systematisk arbeid av elevene og våre dyktige lærere og skoleledere.

Etter at vi fikk ny regjering, er det blitt en klar satsing på etter- og videreutdanning for lærerne.

I 2014 var det rekordstor søknad, og alle lærere fra Øvre Eiker som fylte kravene, fikk innvilget søknaden. I 2015 er søkerbunken enda større. Siden regjeringen også har økt plassene, regner vi med at mange kommer med også dette året.

Det er interessant at arbeiderpartiets ordførerkandidat i et innlegg i flere aviser er forundret over at Øvre Eiker er en lavinntektskommune, og at dette også slår ut når det gjelder bevilgninger til skolen generelt og til antall elever pr lærer spesielt.

Vi er glade for, og ikke pinlig berørt over, at Øvre Eiker får ekstra tilskudd til lærerstillinger fra regjeringen.

Posisjonen har til tross for snaue rammer, når det har vært mulig, vedtatt ekstra ressurser til skolen. For årene 2011 – 2015 har vi totalt lagt inn vel 30 % flere ekstra kroner enn det Ap har foreslått. For 2012 ville Ap sågar finansiere sitt forslag ved å utsette nedbetaling av gjeld. Posisjonen avviste dette fordi vi allerede da visste hvilke store investeringer kommunen står ovenfor de neste årene.

Firing henviser til at kommunen i forhold til skole ligger på 340 plass på kommunebarometeret for 2014 og mener det viser at Høyre nedprioriterer skolen. Plasseringen kommer hovedsakelig frem som et resultat av bevilgninger til læremidler og utstyr, antall elever pr lærer, oppnådde resultater på nasjonale prøver og sluttresultat ved utgangen av 10. klasse.

Ja, vi er enige i at det er langt fra godt nok, men det er historieløst å beklage seg over dette. I perioden 2011 – 2014 har vi klatret fra plass 404 til plass 340. Det viser at vi er på rett vei.

Skal vi trekke konklusjoner av det Firing sier, kan en lure på den rød-grønne regjeringens satsing på skole, som plasserte Øvre Eiker på plass 416 i 2010. Var det resultat av bevilgninger til kommunene eller synet på skolens innhold?

Med det gode læringsresultatet fra årets elever forventer vi et godt hopp oppover når vi får tallene for 2015.

Avslutningsvis er det grunn til å spørre hvilke initiativ Ap de siste 4 årene har tatt for å bedre skolen i Øvre Eiker.