Fra høyre: Dag Erik Henaug, Ordførerkandidat Ringerike Høyre.  Anders Werp, Stortingsrepresentant og Marit Hollerud,  leder Ringerike Høyre.

Politireformen

Stortingsrepresentant og nestleder av justiskomiteen på Stortinget var invitert av Ringerike Høyre til å informere om Politireformen. Dette er en reform som er helt nødvendig, sier Anders Werp.  

Hovedmålet med politireformen er å skape økt trygghet der folk bor og ferdes i det daglige. Politiet skal jobbe mer effektivt enn i dag , og rustes bedre til å møte dagens og fremtidens kriminalitet. Det legges nå en plan for utvikling av politiet frem mot 2020. De viktigste endringen er ny organisering som gir færre og større politidistrikt, nye og bedre verktøy spesielt på IKT siden, nye og bedre måter å jobbe på innen forebygging, etterforskning og beredskap. 

I tillegg til dette settes det igang tiltak som sikrer god ledelse og gode styringsprosesser. Antall distrikter endres fra 27 til 12 og antall tjenestesteder reduseres fra dagens 354 til et tall som pr i dag ikke er bestemt.

Politireformen har bred støtte i Stortinget og Anders Werp regner med at omkamper på denne reformen vil ikke komme.

Det kom mange og gode spørsmål fra de ca 30 fremmøtte. Møte ble avsluttet med at Leder i Ringerike Høyre Marit Hollerud takket Anders Werp for et engasjerende og interessant foredrag ved å gi han "manne blomster" og vin.