Søk

Ringeriksskolen – den gode skole med kompetanse i fokus

Ringerike Høyre mener at den gode skolen skal gi elevene optimalt utbytte av skolegangen. En god skole er viktig for elevenes personlige utvikling, selvtillit, selvstendighet, ansvars- og mestringsfølelse.

Den gode læreren er en viktig faktor og alle elever i Ringeriksskolen fortjener å få oppleve drømmelæreren.Ringerike Høyre har programfestet at vi vil arbeide for skoler og barnehager med høy kvalitet. For å få dette til må vi sikre alle barn et godt læringsmiljø, ha nulltoleranse for mobbing og vold samt fastlegge målbare kvalitetsnormer for skolene.
Forskning viser at det som skjer i klasserommet når det gjelder ro og orden har en sammenheng med resultater på tester. En tydelig lærer som er vennlig og bestemt gir elevene mindre rom for å skli ut.Det er viktig for Ringerike Høyre å styrke læreren som skolens viktigste ressurs, med gode etter- og videreutdanningstilbud.

Regjeringen Solberg satser på skole. Det viser de ved å bevilge ca 1,5 mrd kroner over fire år som skal brukes til satsing på tidlig innsats i skolen slik at alle barn lærer seg grunnleggende ferdigheter og opplever mestring i skolen. Alle er enig i at det er veldig viktig at skolen kommer inn tidlig å fanger opp elever som sliter, det er mye enklere å korrigere en 7 åring enn å reparere en 15 åring.

Regjeringen vil også:
  • Innføre en nasjonal ordning for å veilede og følge opp skoleeiere og skoler med vedvarende svake resultater. Kommuner med svake skoleresultater skal få pålagt bistand fra et nasjonalt veilederkorps.
  • Fortsette løftet for yrkesfagene og flere lærlingplasser.
  • Styrke elevenes digitale ferdigheter ved å la alle skoler tilby koding og programmering som valgfag.
  • Styrke den tverrfaglige satsingen på flere helsesøstre og andre yrkesgrupper i skolen og SFO.

Skole og oppvekst er en viktig sak for Ringerike Høyre. Vi er klare på at Ringerike kommune må satse på kvalitet i skolen og vi må være åpne om resultatene i skolen. Dette gir den gode Ringeriksskolen som høyner velferden til den enkelte og utjevner sosiale forskjeller.