Susanne Vist

Felles ansvar for trygge lokalsamfunn og kriminalitetsforebygging

Politiet skal gi innbyggerne trygghet i hverdagen, gjennom å forbygge og forhindre kriminalitet. Norge står foran en politireform, som gir 12 politidistrikt i 2016. Reformen er omdiskutert, og det er store meningsbrytninger. Men uansett hva man mener om organisering av politiet, er det enighet om at vi må ha et politi som kan respondere raskt, er gode til å forebygge, og som kjenner stedene de har ansvaret for. 
Å forebygge kriminalitet er et felles ansvar. Lokalt deler politiet dette ansvaret med kommunen, men også med andre samfunnsaktører. Det er godt kjent og dokumentert, at det er mange grunner til at folk begår kriminelle handlinger. Vi vet også at såkalt hverdagskriminalitet kan berøre mange, og ramme hardt. Folk som har opplevd innbrudd, kan fortelle at utryggheten som følger er like vanskelig, som det å bli fratatt eiendeler. 

Politiet sitter på viktige virkemidler for å forbygge kriminalitet, men det gjør også andre aktører, både offentlige, private og frivillige. Høyre mener det er viktig at flere enn politiet har kunnskap om hva som fører til kriminalitet, og kompetanse til å forebygge. Et godt og stabilt samarbeid mellom kommunen og politiet, gir mulighet til både å arbeide langsiktig, og til å handle raskt i fellesskap, hvis situasjonen krever det. 

Alle kommunale enheter kan bidra i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Særlig viktig er enheter som jobber med tiltak for barn, unge og familier, slik som helsestasjon, barnehager, skoler, Røykenhuset 0-23 og oppvekstteam. Sammen med politiet, kan disse forebygge vold i nære relasjoner, rusrelatert kriminalitet, og velge gode og riktige intervensjoner overfor unge som bryter loven. 

Politiråd og slt-modellen (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak), gir politi og kommune mulighet til å gjøre felles prioriteringer, koordinere innsatsen og målrette tiltak. Røyken Høyre sikret i sin tid at kommunen var en av de første i landet som etablerte slt-modellen og politiråd. Sammen med politiet, mottok kommunen regjeringens kriminalitetsforebyggende pris i 2011. Røyken Høyre vil bidra til å videreføre og utvikle politiråd og slt-modellen, for å sikre en trygg hverdag for Røykens innbyggere. 

Susanne Vist
Listekandidat 
Røyken Høyre