Hurtigbåt legger til kai på en nesten skyfri sommerdag.

Veksten i Osloregionen krever nye og bedre samferdselsløsninger

Innen 2030 kan folketallet i Osloregionen øke fra 1,5 millioner innbyggere til 1,9 millioner. Det er forventet at befolkningsveksten vi øke antallet personreiser, noe som byr på store utfordringer for veisystem og kollektivtransport. De tunge transportaktørene i regionen, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter, har nylig levert sin sitt forslag til løsning. Rapporten (KVU Oslo-Navet) foreslår nullvekst i personbiltrafikk, og et kollektivsystem organisert som nettverk. KVU-en er utført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.
Alle som bor i Osloregionen og er opptatt av samferdsel, bør gjøre seg kjent med hovedinnholdet i KVU Oslo-Navet. KVU-en skal være grunnlag for regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) og annen statlig, fylkeskommunal og kommunal planlegging.

Røyken kommune kan i løpet av 20 år gå fra 20.000 til mer enn 30.000 innbyggere. Nær 80% av arbeidstakerne i Røyken pendler i dag ut av kommunen for å komme på jobb. Den største utfordringen for Røyken blir å ha en arealpolitikk som gjør at vi kan bosette flere innbyggere, skape kortreiste arbeidsplasser, ta godt vare på miljøet og utvikle gode oppvekstmiljøer. Rv. 23 Dagslett-Linnes står ferdig oppgradert rundt 2021, og ny E-18 Holmen - Drengsrud er muligens ferdig i 2030 (uten ny Røykenvei). Dette vil likevel bare avbøte noen av de utfordringene vi må finne løsninger for i fremtiden.

I Røyken har vi etablert et eget utvalg for miljø, klima og samferdsel. I løpet av 2016 skal vi fremlegge en hovedplan for samferdsel, som vil danne grunnlag for lokale tiltak i Røyken, men også skal løfte frem de viktigste samferdselstiltakene for Røyken og gjøre dem synlige for nabokommuner og fylkeskommuner. Samferdselsutfordringene krever godt samarbeid i regionen, som sikrer felles innsats for å finne løsninger for vei, tog, buss, båt og innovasjon. Nå må vi jobbe godt både tverrpolitiske og sammen med administrasjonen, slik at våre prosjekter blir satt på dagsorden hos andre myndigheter.

Her er tiltak Røyken kan gjennomføre selv:
• Etablere langt flere pendlerparkeringsplasser i sentrumsområdene i Slemmestad, Røyken og Spikkestad.
• Prioritere utvikling av boligområder rundt eksisterende kollektivknutepunkt.
• Bygge høyere og tettere i Slemmestad, Spikkestad og Røyken Sentrum.
• Omregulere Røyken sentrum til et kollektivknutepunkt for hele Hurumhalvøya med langt bedre løsning for buss og tog.
• Tilrettelegge for flere arbeidsplasser innenfor kommunens grenser.
• Bygge flere gang- og sykkelveier på kryss og tvers i kommunen.
• Trygge skoleveiene ved å kartlegge og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak som etablering av gangveier og veibelysning, samt fjerne trafikkfeller

Her er noen tiltak som krever samarbeid med våre nabokommuner og fylkeskommuner:
• Vi må jobbe for å få en sammenslåing av kollektivselskapet Brakar og Ruter, for å skape et mer helhetlig kollektivsystem Buskerud – Akershus - Oslo
• Vi må jobbe for realisering av en oppgradert Rustadvei fra Slemmestad til Heggedal med hyppig bussforbindelse til Heggedal stasjon.
• Vi må jobbe for et krysningsspor ved Røyken stasjon, samtidig som stasjonen utvides med 2 plattformer.
• Vi må få etablert bussterminal i Røyken sentrum som i større grad støtter toget, og få etablert et langt bedre internt busstilbud i Røyken og mot tettstedene i Hurum.
• Vi må jobbe for å få et hurtigbåttilbud året rundt med avganger på kveldstid og i helgene, samt flere matebusser til hurtigbåten.
• Vi må få Slemmestad inn i Ruter Sone 2 for å gjøre det mer attraktivt å bruke båten fra Slemmestad.
• Vi må få hyppigere bussavganger med redusert reisetid til Oslo og Drammen.
• Prosjektet ny E-18 med forbedret kollektivkapasitet må ferdigstilles forbi Asker innen 2030, med tilhørende avkjøring til ny Røykenvei.
• Vi ønsker etablering av dobbelt spor på Spikkestadlinjen
• Få etablert gang og sykkelvei langs Spikkestadlinjen til Asker
• Arbeide aktivt opp mot NSB og Jernbaneverket slik at dagens togtilbud forbedres
• Forbedret innkjøring til Asker Stasjon slik at toget fra Spikkestad kan kjøre ny tunell
• Vi pendlere ønsker direkte (express) tog til Oslo