Bjarte Grostøl

Nødvendig avklaring om skolestruktur i Bødalen

I siste kommunestyreperiode har det vært diskusjoner om den fremtidige skolestrukturen i Bødalen. Meningene har vært flere – noen har ført argumentasjon som taler for en stor skole, og andre har ønsket en utvikling basert på de to eksisterende skolene. Også internt i Høyre har det vært ulike meninger om dette spørsmålet. Før sommeren kjørte vi en kampanje som vi kalte «DIN Hjertesak» der vi var ute og ba om innspill til vårt pågående partiprogram. Her kom det inn flere gode, konkrete innspill om nettopp skolestrukturen i Bødalen. I Høyre har vi lyttet til disse innspillene, og arbeidet aktivt for å kunne realisere flest mulig av velgernes ønsker for fremtiden. Det er tydelig at mange i Bødalen ønsker å beholde sin nærskole.
Det har hittil vært vanskelig å finne en egnet tomt for ny «storskole» i Bødalen. Dersom elevene skulle bli samlet på Torvbråten som fremtidig storskole i Bødalen, vil kostnad til ny veitilførsel fra Slemmestadveien være et prosjekt som alene vil koste mere enn å ruste opp Sydskogen skole. Høyre ønsker å bruke pengene på skole. 

Det er betydelig vekst i Røyken, og stor innflytting. Røyken Høyre har derfor for neste periode programfestet at vi beholder begge barneskolene. Vi ønsker å ruste opp og rehabilitere begge barneskoler, og starter med å ta fatt på Sydskogen skole. Skolen har en god beliggenhet, men svært dårlig bygningsmasse. Neste prosjekt vil være opprusting av Torvbråten skole senere i perioden. 

Et godt skolebygg betyr mye for trivsel og arbeidsmiljø for lærere og elever. Det handler i bunn og grunn ikke om skolestrukturen i seg selv men om å sørge for gode muligheter og rammer for robuste læringsmiljøer med god kvalitet og høyt læringsutbytte. For å sikre elevgrunnlag for Sydskogen skole er det lagt inn arealer til boligbygging i Sydskogen skolekrets i den pågående rulleringen av kommunens arealplan etter den samme modellen vi har lykkes med på Nærsnes og i Hyggen. Dette skal sikre «nærskolen» i Sydskogen og vi som politikere må på tenke langsiktig og hva som tjener velferden til våre innbyggere.

På bakgrunn av dette lover Røyken Høyre at vi, dersom vi får tillit fra velgerne, vil legge inn penger til opprustning av Sydskogen skole allerede i førstkommende budsjettprosess høsten 2015, og at sikre at Torvbråten skole vil følge litt senere i perioden. Samtidig vil vi utøve aktivt skoleeierskap, og sørge for at alle skolene i kommunen blir fulgt opp i forhold til resultater og rammer.

Det vil vi jobbe knallhardt for de neste fire årene! Stem Høyre ved valget 14. september.

Bjarte E. Grostøl
Leder Oppvekstutvalget, Røyken.
Fylkestingskandidat Buskerud Høyre.
Kommunestyrekandidat Røyken Høyre.