Statsbudsjett 2018 - Banner - Text - Illustrasjon.

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018: Et bærekraftig velferdssamfunn

Regjeringen presenterte i dag statsbudsjettet for 2018. Budsjettet legger til rette for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig og trygt velferdssamfunn. Selv om neste års budsjett blir stramt, har vi funnet rom til å prioritere viktige saker for Norge.

Det investeres i flere nye sykehus, raskere behandling og bedre helsetjenester. Vi ruster opp Forsvaret, satser på tidlig innsats og utdanning, vei og jernbane, tiltak for å få flere ledige hender i jobb og mer velferd ute i kommunene.

Regjeringen har styrt Norge trygt gjennom fire turbulente år med flyktningkrise og oljeprisfall. Nå er norsk økonomi langt på vei friskmeldt. De fleste anslagene tilsier at vi fremover vil oppleve høyere økonomisk vekst enn normalt. Det er godt nytt, fordi økt økonomisk vekst betyr flere i arbeid. Flere i arbeid betyr økte inntekter og lavere utgifter for fellesskapet, mindre forskjeller og et mer bærekraftig velferdssamfunn. Da får man rom for satsinger.

– Selv om ledigheten går ned, veksten går opp og flere kommer i jobb trenger norsk økonomi flere ben å stå på. De gode ideene i bygd og by må bli til flere nye bedrifter og lønnsomme jobber. Fordi arbeid er det sikreste fundamentet å bygge videre vekst og velstand på, og flere i jobb betyr at vi sikrer fortsatt små forskjeller i Norge, sier Erna Solberg.

Det nye arbeidslivet stiller stadig større krav til oppdatert kompetanse. Forskyvningen fra lavkvalifisert til høykvalifisert arbeidskraft går raskere enn for bare få år siden. Derfor blir det å sørge for at folk har riktig og oppdatert kompetanse en prioritert oppgave for regjeringen i denne fireårsperioden. Ingen skal gå ut på dato i Norge, og vi skal et seriøst og inkluderende arbeidsliv.

– Vi må kvalifisere barn og voksne for fremtidens arbeidsmarked slik at ingen av oss går ut på dato. Da må vi bli bedre på tidlig innsats i skolen for å løfte de minste og påfyll av kompetanse gjennom livet, i tillegg til gode og stabile rammevilkår for næringslivet.  sier Nikolai Astrup.

Norge har lang tradisjon for å spare i gode tider og bruke litt ekstra i dårlige tider. Ettersom det nå går bedre i norsk økonomi reduserer regjeringen veksten oljepengebruken for å sikre at oppturen ikke spises opp av stigende renter og redusert konkurransekraft for norske bedrifter og jobber.

– I statsbudsjettet senker vi skatten for folk flest og næringslivet, legger til rette for at det kan startes flere gründerbedrifter, reduserer byråkratiet og fortsetter moderniseringen og effektiviseringen av offentlig sektor. Samtidig reduserer vi veksten i oljepengebruken og følger opp lovnadene i Nasjonal transportplan. Dette vil støtte oppunder den nødvendige omstillingen og sikre at den positive utviklingen i norsk økonomi kan fortsette, sier Nikolai Astrup.

Skape flere jobber

 • Regjeringen vil senke skattene for å sikre at det lønner seg å jobbe, spare og investere i flere lønnsomme jobber.  Slik styrkes vekstevnen i økonomien, letter omstillinger og sikrer at flere kan komme i jobb. Derfor foreslås det i statsbudsjettet for 2018 at skattesatsen på alminnelig inntekt for selskap og personer reduseres fra 24 pst. til 23 pst.
 • Regjeringen vil øke bedriftenes lønnsomhet og bidra til flere investeringer og arbeidsplasser. Derfor foreslår regjeringen å fjerne eiendomsskatten på produksjonsutstyr og -installasjoner, med en overgangsordning over fem år fra og med 2019.
 • Høyre mener folks bolig først og fremst er familiers hjem, ikke et skatteobjekt. Derfor foreslår regjeringen å redusere maksimal sats på eiendomsskatt i innføringsåret fra 2 til 1 promille. Tilsvarende kan eiendomsskatten bare økes med maksimalt 1 promille i året, ikke 2.

Redusere utenforskap

 • Det står fortsatt for mange unge utenfor jobb og utdanning. Derfor vil regjeringen at ungdom under 30 år skal få tilbud om en individuelt tilpasset og forsterket arbeidsrettet oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten. Innsatsen skal rettes mot unge under 30 år som etter åtte ukers ledighet ikke er i arbeid, utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet i regi av Arbeids- og velferdsetaten eller samarbeidende aktører.
 • Norge skal ha gode målrettede ordninger for de som faller utenfor. Derfor beholdes ordningen med at alle 3-, 4- og 5-åringer i lavinntektsfamilier har rett til gratis kjernetid og tilskuddsordningen som bidrar til at barn fra sosialt og økonomisk vanskeligstilte familier kan delta i ferie- og fritidsaktiviteter videreføres.
 • Rusfeltet er et prioritert satsingsområde for regjeringen. Gjennom fire år har vi satset målrettet på feltet ved å øke kapasiteten, kompetansen og kvaliteten i helse- og omsorgssektoren. I 2018 foreslår regjeringen at 300 mill. kroner av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnes i Opptrappingsplanen for rusfeltet.

Vekst uten utslipp

 • Utslippene i Norge er på vei ned, elbilsalget går opp og innsatsen for å ta vare på naturen er styrket. For å fortsette det gode arbeidet med å redusere utslippene og omstille norsk økonomi i en grønnere retning, har regjeringen opprettet et nytt investeringsselskap som skal bidra til å redusere klimagassutslipp, Fornybar AS. I 2018 foreslås det å tilføre selskapet 400 mill. kroner i investeringskapital.
 • For å kunne velge vekk bilen er folk avhengig av å ha tilgang til et godt kollektivtilbud. Derfor foreslås det å styrke kollektivsatsingen med over 620 mill. kroner i statsbudsjettet for 2018.
 • Bevilgningene til klima- og miljøtiltak øker i statsbudsjettet for 2018 til et historisk nivå. Samlet sett utgjør satsingene på årets budsjett over 1,2 mrd. kroner.

Forsvar og beredskap

 • Det foreslåtte budsjettet foreslår å styrke Forsvaret med 2,5 milliarder kroner for å nå de ambisiøse målene satt i langtidsplanen for forsvaret. I tillegg styrkes forsvarssektoren med ytterligere 500 millioner kroner, slik at den totale styrkingen i 2018 blir på 2,97 milliarder kroner (5,8 prosent). Den nominelle endringen er på om lag 3,77 milliarder kroner (7,4 prosent).  
 • Budsjettet for 2018 viderefører satsingen på å bygge «grunnmuren» i Forsvaret. Det foreslås om lag 13,7 milliarder kroner til investeringer i materiell og 3,9 milliarder kroner til investeringer i eiendom, bygg og anlegg rundt om i landet.
 • Arbeidet med å redusere etterslepet innen vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger fortsetter i 2018. Etterslepet i Heimevernet vil i hovedsak være tatt inn i løpet av 2018. Tilstandsgraden på HVs materiell er vesentlig bedret og har nå en god status.

Pasientens helsetjeneste og tryggere omsorg

 • Regjeringen vil ytterligere kutte ventetidene i helsesektoren. Vi ruster opp sykehus og behandlingsinstitusjoner. Det gis penger til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal, nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet og nytt sykehus i Drammen. I tillegg legges det til rette for realisering av utbygging og modernisering av sykehuset i Haugesund.
 • Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft hos begge kjønn med 4300 tilfeller per år og 1500 dødsfall. Risikoen for tarmkreft øker med alder og særlig fra 55 års alder. Derfor ønsker regjeringen å starte innføring av et nasjonalt program for screening av tarmkreft i 2019 og foreslår å øke bevilgningen til formålet med 18 mill. kroner, til sammen 62,8 mill. kroner, i 2018
 • Regjeringen vil ha flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Ettersom vi blir flere eldre blir det viktig å bygge ut flere nye sykehjemsplasser, ikke bare oppgradere gamle. Derfor foreslår regjeringen i budsjettet for 2018 en tilsagnsramme som legger til rette for å gi tilsagn til om lag 1800 heldøgns omsorgsplasser. Den foreslåtte tilsagnsrammen for 2018 tilsvarer om lag det høyeste faktiske tilsagn gitt under Stoltenberg-regjeringen.

Utdanning, forskning og innovasjon

 • Regjeringen foreslår et statsbudsjett som gjør at elevene lærer mer på skolen og skaper morgensdagens jobber gjennom satsing på kunnskap, forskning og innovasjon.
 • Regjeringen vil styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole og foreslår 100 millioner kroner til ulike tiltak som skal bidra til dette. I tillegg får kommunene 200 millioner kroner mer av de frie inntektene til arbeidet.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 50 millioner kroner til Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo. Livsvitenskapsbygget skal bidra til å utvikle et ledende tverrfaglig fagmiljø for forskning, utdanning og innovasjon i livsvitenskap, og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området.
 • Flere studieplasser skal bidra til at privat og offentlig arbeidsliv får raskere og bedre tilgang på IKT-kompetanse. 500 nye studieplasser i IKT for 2017 skal bli til enda fler i 2018. Fullt utbygd gir forslaget 2000 flere IKT-studieplasser.
 • Regjeringen fortsetter å følge opp Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å øke bevilgningene med 600 millioner kroner til oppfølgingen av langtidsplanen. Med dette vil regjeringen ha økt bevilgningene til langtidsplanens opptrappinger og langsiktige prioriteringer med totalt 2,9 milliarder kroner i perioden 2015-18.

Les budsjettet i detalj hos Finansdepartementet

Les mer om Høyres økonomiske politikk

Les hva statsbudsjettet betyr for ditt fylke på fylkessidene under:

Hva betyr statsbudsjettet for ditt fylke?

Andre saker under tema: