Søk

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

Resolusjon vedtatt på Vardø Høyres årsmøte 23. februar 2016.

Stortinget vedtok 24. april 2015 å lovfeste obligatorisk aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad. Lovendringen er imidlertid ikke trådt i kraft per dags dato. Etter dagens sosialtjenestelov kan kommunene velge å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av stønad til livsopphold, men denne muligheten benyttes i svært varierende grad. Vardø kommune gir i utgangspunktet økonomisk sosialhjelp uten vilkår.

Vardø Høyre mener at passivt stønadsmottak både er uheldig for den enkelte og for samfunnet. Formålet med vilkår om aktivitet er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Kommuner som har praksis for å stille slike vilkår viser til gode resultater, og da særlig for unge sosialhjelpsmottakere.

Vardø Høyre tror at aktivitetsplikt vil være et effektivt tiltak for å gi sosialhjelpsmottakere, spesielt de under 30 år, en mer meningsfylt hverdag, samt gjøre det enklere for den enkelte å komme ut i arbeidslivet.

Vardø Høyre vil:

  • Innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.
  • At Vardø kommune skal medvirke til fremskaffe aktivitets- og arbeidsoppgaver.
  • At sosialhjelpsmottakere som motsetter seg aktivitetsplikt uten gyldig grunn får helt eller delvis bortfall av stønaden.