Søk

Årsmøteuttalelse om sjømatmeldingen

Uttalelse inntatt som leserinnlegg i Finnmarken og Østhavet 2. desember 2015.
Nærings- og fiskeridepartementet v/fiskeriminister Elisabeth Aspaker la 13. november 2015 frem Meld. St. 10 (2015-2016) (sjømatsindustrimeldingen), hvor det blant annet ble foreslå å innføre regional leveringsplikt, slik at leveringspliktig fangst skal tilbys i et av de tre nordligste fylkene avhengig av hvor den primære leveringsforpliktelsen er i dag. Dagens ordning er at den primære leveringsplikten for eksempel tilligger en navngitt bedrift eller en kommune. Kun dersom den begunstigede bedriften ikke kjøper råstoffet, skal råstoffet tilbys på auksjon til andre bedrifter i samme region (sekundær leveringsplikt). Den primære leveringsplikten foreslås altså fjernet i sjømatindustrimeldingen.

Forvaltning av fellesskapets fornybare ressurser må ses i et svært langsiktig (flere generasjoners) perspektiv. Vardø Høyre mener den opprinnelige intensjonen med disse trålkonsesjonene var at trålere skulle være et instrument for utvikling av arbeidsplasser på land, og at stabilisering av kystsamfunn fortsatt står seg som et aktuelt og gavnlig formål.

En suspensjon av bindingene mellom flåte og lokalsamfunn vil ha motsatt virkning.

Vardø Høyre konstaterer at skiftende regjeringers mangel på oppfølging av konsesjonsvilkårene har ført til en utvikling som neppe lar seg reversere til å bli i samsvar med opprinnelig intensjon. Den foreslåtte endringen av leveringsplikten vil føre til varig svekkelse av flere mindre samfunn langs Finnmarkskysten.

Vardø Høyre vil derfor anbefale Regjeringen å overføre kvoter som har leveringsplikt fra trål til kystflåte som forpliktes til levering på steder som tidligere var begunstiget gjennom tråleres leveringsplikt. De som i dag eier trålkonsesjoner med leveringsplikt må gis økonomisk kompensasjon etter nærmere forhandlinger basert på konsesjonens varighet og overskudd ved bruk.

Bred adgang til kongekrabbefiske viser at tilgang til kvoter er et velegnet verktøy til å oppnå politiske mål om å gjøre det attraktivt å bo og livnære seg langs Finnmarks kyst. Ekstra kvoter for kystflåten med leveringsplikt til bestemte steder vil være et velegnet bidrag i arbeidet for dette.

 

Vardø Høyre