Søk

Et budsjett for fremtiden – også i Finnmark

Innlegget sto på trykk i Østhavet 12.10.16. 

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem forrige torsdag, og reaksjoner fra både opposisjonen og andre har ikke latt vente på seg. Budsjettet er stramt, og det er selvfølgelig forståelig at ulike statlige organer, kommuner, interesseorganisasjoner og andre interessenter er skuffet over å ikke ha fått akkurat sitt ønske innfridd. Det er imidlertid viktig å huske på at vi står i en krevende omstillingsperiode, blant annet med lavere oljepris enn i tidligere år, og med et arbeidsmarked i stadig endring. Dette skaper også utfordringer for økonomien i statsbudsjettet for 2017. Regjeringen har derfor lagt frem et budsjettforslag som først og fremst skal skape flere jobber, og bedre velferd til de som trenger det mest.

Regjeringen satser på kunnskap, forskning og innovasjon for å skape arbeidsplasser i fremtiden. Blant annet er det foreslått å bruke 360 millioner kroner på å styrke arbeidet med tidlig innsats i grunnskolen i skoleåret 2017/18. I 2017 er budsjettrammen på 150 millioner, og av disse skal 5,7 millioner fordeles på kommunene i Finnmark. Kommunene får dermed en økonomisk boost for å kunne sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt for å hjelpe de elevene som blir hengende etter allerede i de første årene på skolen. På den måten utjevner man sosiale forskjeller i skolen. I Finnmark fylke, hvor drop-out-statistikken i videregående opplæring er landets høyeste, er nok dette et viktig virkemiddel for å snu trenden og hjelpe så mange elever som mulig til å fullføre utdanningsløpet sitt. 

Fiskeri- og havbruksnæringen er en av de klart største og mest verdiskapende ressursene i Finnmark og resten av Nord-Norge. Vi er i en tid hvor omstilling står i fokus, og havnæringen er en av nøklene for å skape bærekraftige arbeidsplasser for fremtiden. For å klare det, trenger man imidlertid kunnskap. Det er et økende behov for kunnskap om hvordan klimaendringer, havforsuring, forurensning, og økt bruk til fiske, havbruk og framtidige nye næringer påvirker miljøet i havet. Det er derfor svært positivt at det er foreslått å bevilge 10 millioner kroner ekstra på posten for forskning på havmiljøet i statsbudsjettet. En viktig del av ”det grønne skiftet” ligger i de blå næringene, og her kommer Finnmark til å spille en stor rolle i årene fremover. 

Det ligger flere gode saker for Finnmark i statsbudsjettet. Regjeringen styrker forsvarsevnen i Finnmark ved å etablere et jegerkompani ved Grensevakten i Sør-Varanger. I tillegg gis det midler til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Porsanger og Sør-Varanger. Det satses stort på samferdsel og fiskerihavner. Sør-Varanger kommune får 20 millioner i omstillingstilskudd som følge av konkursen i Sydvaranger Gruve. Ikke minst er det foreslått 57 millioner til kartlegging, seismikkundersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger i regi av Oljedirektoratet i Barentshavet nord. Dette er særlig positivt med tanke på mulig fremtidig olje- og gassvirksomhet, som vil kunne skape enorme muligheter for arbeidsplasser og verdiskaping langs hele kysten av Finnmark. 

I budsjettet for 2017 har regjeringen prioritert lettelser som fremmer vekst og omstilling. De vil redusere skatter og avgifter for å øke verdiskapingen og for å gi større frihet for familier og den enkelte. Avgifter på utslipp av klimagasser og drivstoff økes, samtidig som det foreslås sektorvise reduksjoner i skatter, avgifter og kompensasjoner slik at man samlet kommer godt ut. Og ikke minst må det skapes nye arbeidsplasser som kan bidra til statsbudsjettet; ikke leve avstatsbudsjettet. Vi må skape et samfunn som er bærekraftig, slik at våre barn, barnebarn og kommende generasjoner skal kunne leve like godt, og kanskje enda bedre, enn vi har gjort til nå. 

Regjeringen har lagt frem et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag. For at barna våre skal lære mer på skolen. For at flere skal ha en jobb å gå til, og for å sikre helsehjelp til de som trenger det. Slik trygger vi Norge for fremtiden. 

 

Christine Nilssen

Vardø Høyre