Søk

Kommunevalgprogram 2015 - 2019

Her kan du lese vårt program for kommunevalget 2015.

Pleie, omsorg, helse og sosiale tjenester

Behovet for helsetjenester er stort i Vardø, blant annet på grunn av en høy andel eldre i befolkningen. Mer enn 50% av kommunens budsjett går til denne etaten. Dette er en utvikling som ikke er bærekraftig om den fortsetter. For å unngå å måtte redusere tjenestetilbudet vil det i fremtiden være nødvendig å produsere disse tjenestene billigere enn i dag. Det vil også være viktig å forebygge helseplager for å redusere behovet for helsetjenester.

Vardø Høyre vil:

 • Tilrettelegge for lengst mulig botid hjemme.
 • Ta i bruk «omsorgsteknologi» som skaper økt trygghet og sikkerhet i hverdagen.
 • Øke antall omsorgsboliger.
 • Se på muligheter for økt utnyttelse av flerbrukshuset.
 • Øke involvering av frivillige lag og foreninger i arbeid for bedret folkehelse.
 • Innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.

«Politisk dyktighet er å forutsi hva som vil skje i morgen, neste uke, neste måned og neste år – og etterpå kunne forklare hvorfor det ikke skjedde.» (Winston Churchill)


Kommunereform

Den varslede kommunereformen er et hett tema, og i Vardø, med sin lange og stolte historie, er dette kanskje særlig ømt. De fleste har vanskelig for å akseptere at kommunen kanskje ikke skal være synonymt med byen og navnet på byen.

Vardø Høyre mener at det er uansvarlig å stikke hodet i sanden og vente på at reformen blåser forbi. Vi tar en risiko ved å stå helt utenfor prosessene som nå foregår i våre nærmeste nabokommuner, blant annet fordi vi da sier fra oss muligheten til å komme med egne synspunkter og legge egne premisser. Det er derimot ikke sagt at den beste løsningen er at Vardø innlemmes i en storkommune i Øst-Finnmark, eller slår seg sammen med bare en av nabokommunene. Kanskje er det beste alternativet at Vardø består som en egen kommune slik den er i dag, både med hensyn til økonomi og logistikk. Uansett mener Vardø Høyre at alle alternativer må utredes grundig før et endelig standpunkt kan tas. Først da vil vi ha nok informasjon til å begrunne hvorvidt Vardø kommune er best tjent med å bestå slik den er i dag eller ikke.

Vardø Høyre vil:

 • At kommunen starter med å utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av å gå sammen med andre kommuner i Øst-Finnmark, kontra det å bestå som egen kommune.
 • At Vardø skal delta i de diskusjonene og de prosessene som går i nabokommunene med tanke på ny kommunestruktur i Øst-Finnmark.
 • At det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming i Vardø.

«Det er trist at alle som egentlig skjønner hvordan landet skal styres, jobber som drosjesjåfører, frisører og fiskere.» (Fritt etter George Burns)


Næringsliv og reiseliv

Høyre anser at det i utgangspunktet ikke er en kommunal oppgave å drive næringsvirksomhet selv, men å tilrettelegge for næringslivet gjennom reguleringsplaner og annen infrastruktur. Utover de tildelte midler til næringsfondet, har Vardø kommune heller ingen økonomisk mulighet til å engasjere seg i næringsutvikling. Vardø Høyre anser derfor at kommunens oppgave er å gjøre det attraktivt for gründere og nye bedrifter å starte opp i Vardø, og å sikre gode vilkår for allerede eksisterende bedrifter.

De siste årene har vi har vi også sett etablering av nye reiselivsprodukter innenfor f. eks. lokal mat og fugleturisme, både lokalt og regionalt. Dette har blitt suksesshistorier. Med sin rike natur har Vardø og Øst-Finnmark mye å by på som turistmål hele året, og gode ideer som kan utvikle dette potensialet skal oppmuntres.

Vardø Høyre vil:

 • At nyoppstartede bedrifter skal få tilbakeført 50 % av skatteinntektene til kommunen de tre første driftsårene.
 • At kommunen er positiv til nyetableringer og annen næringsutvikling, og at nyetablerere blir vist imøtekommenhet i stedet for byråkrati.
 • At kommunen skal gå foran som et godt eksempel og kjøpe tjenester fra det lokale næringslivet så langt det er mulig.
 • Være tilbakeholdne med å ilegge eiendomsskatt. I alle tilfeller må den holdes på lavest mulig nivå.
 • Arbeide for at flere statlige arbeidsplasser legges til Vardø.
 • Jobbe for at ny helikopterbase legges til Vardø.
 • Jobbe for at flyplassen på Svartnes skal bestå og at flytilbudet minst holdes på dagens nivå.
 • Sikre tilrettelegging for fiskebåter og fiskeindustri.
 • Bidra til et regionalt samarbeid om reiseliv og turisme.

«Menneskene kan deles i to grupper: De som går foran og vil utrette noe, og de som går bak og kritiserer.» (Seneca)


Kultur og idrett

Vardø har et godt kulturliv med mye aktivitet innen musikk, teater og idrett. Med vårt nye flerbrukshus er alle forhold lagt til rette for at ungdomsaktiviteter skal få utvikle seg. Vardøs natur ligger godt til rette for utendørsaktiviteter året rundt.

Vardø Høyre vil:

 • Øremerke 1 million til frivillig arbeid.
 • Innføre prosjektet «Blås i skolen» som et gratis tilbud i barneskolen gjennom hele skoleåret.
 • Stille seg positiv til de årlige festivalene som arrangeres i Vardø.
 • Bidra til å holde lysløypa på Skagen åpen i skisesongen.
 • Stenge veien på Skagen for motorferdsel i vinterhalvåret.
 • Sørge for godt vedlikehold av scooter-løypene.
 • Opprette ungdomsklubb.

«Jeg prioriterer nøye hva jeg vil bruke tid og krefter på å ergre meg over.» (Hanna Kvanmo)


Miljø og trivsel

I Vardø har vi de siste årene opplevd en fantastisk optimisme og nyvunnet stolthet over byen sammenlignet med tidligere år. Dette har blant annet kommet til uttrykk gjennom oppussingsarbeid rundt om i byen og flere suksessfulle dugnader. Private aktører har også gjort en kjempeinnsats ved å lage bålplass, fugletitterskur og mye annet til glede for hele befolkningen. Vardø Høyre mener at det har skjedd en stor forbedring, men at det fortsatt er mye som kan gjøres, både på privat og kommunalt nivå.

Vardø Høyre vil:

 • At ubebodde hus skal betale fulle kommunale avgifter, for å stimulere til aktivitet i form av salg eller riving.
 • Pålegge riving av falleferdige og ubebodde hus som skjemmer bybildet.
 • Vurdere muligheter for gjenvinning av matavfall og glass.
 • Sikre nødvendige midler til vedlikehold av kommunens veier.
 • Arbeide for at innbyggerne får et best mulig tjenestetilbud, og at henvendelser til kommunen besvares i henhold til forvaltningslovens regler.

«Mine meninger har nok endret seg, men ikke det faktum at jeg har rett.» (Kåre Willoch)


Grunnskole og barnehage

Høyre mener at skole kanskje er den viktigste oppgaven kommunen har. Miljø og tilegnet kunnskap i barneskolen har svært stor betydning for barnas fremtid. Vi ønsker å legge til rette for at de som kommer fra Vardø skole skal være like godt rustet for videre utdanning som de som kommer fra mer sentrale strøk.  Det er derfor viktig at kvaliteten på utdanningen er så god som overhodet mulig. Vardø Høyre mener at eleven skal være i sentrum, og at den enkelte elevs behov skal bli sett og ivaretatt i skolehverdagen. Barnets utvikling starter imidlertid allerede i barnehagen. Kvalifisert personale og et godt, læringsrikt miljø gjør at barna har et godt utgangspunkt når de skal begynne på skolen. En god skole og god barnehagedekning er også viktige forutsetninger for at Vardø skal være en attraktiv kommune å bosette seg i for tilflyttende familier.

Vardø Høyre vil:

 • Ha minst to barnehageopptak i året.
 • Øke antall ansatte i barnehagen med pedagogisk utdanning eller fagbrev.
 • Pusse opp utearealet i den kommunale barnehagen.
 • Avsette 2 % av etatens lønnsbudsjett til etter-/videreutdanning av lærere.
 • Øke lærertettheten for å sørge for tidlig innsats allerede fra 1. klasse.
 • Arbeide for trafikksikker skolevei slik at barna i større grad kan gå til skolen.
 • Jobbe for at Vardø VGS skal bestå.
 • Arbeide for at en nasjonal sjømatlinje legges til Vardø VGS.

«Han vet ingenting, men tror han vet alt – det peker tydelig i retning av en politisk karriere.» (George Bernard Shaw)


Forholdet mellom politikerne og administrasjonen

Politikerne og administrasjonen har i utgangspunktet ulike roller i kommunestrukturen. Politikerne skal vedta overordnede retningslinjer som administrasjonen skal sette ut i livet. Vardø Høyre vil gjennom målrettet arbeid i komiteene og interpellasjoner i bystyret følge opp at vedtak blir iverksatt og etterlevd i henhold til intensjonen.

«Når en politiker snakker om at «vi er i samme båt», så vær oppmerksom. Det betyr at han vil være kaptein og at du skal ro.» (Ukjent)