Resolusjon Harstad Høyres Årsmøte 2016 Driftsstøtte for det fremtidige Johan Castberg feltet

Høyre er opptatt av de samfunnsmessig virkningene av Johan Castberg feltutbyggingen og driften av feltet over de planlagte 30 år levetid. Johan Castberg feltets verdiskaping gir store bidrag til stat og eiere og bidrar med vare- og tjenesterleveranser til regjonalt næringsliv. Tilsvarende vil også være tilfelle for sysselsettingseffekter fra utbygging og drift. Det anses som svært sentralt at de positive samfunnsmessige virkningene regionalt blir så store som mulig. Herunder anses bygging av terminal på Veidnes som sentralt. Dette må vurderes som en langsiktig områdeløsning som både Statoil og øvrige selskaper / felt i området vil kunne kapitalisere på. Forsyningsbase og helikopterbase må ligge funksjonelt til, og de kriteriene som legges til grunn peker klart i retning av at disse legges til områder innenfor tiltakssonen for Nord-Troms og FInnmark. Begge type baser vil bidra med kompetansearbeidsplasser i tiltakssonen og øke attraktiviteten for bosetting i området. Landbasert driftsstøtte må legges til operatørens nærmeste kompetansesenter på drift. Dette er Statoils nybygde og moderne Harstadkontor. Herfra driftes allerede Nornefeltet og Snøhvitfeltet, og Aasta Hansteen vil ha sin driftsstøtte fra samme kontor når det idriftsettes i 2018. Kompetansemiljøet i Harstad må styrkes ytterligere gjennom oppbygging av Johan Castberg sin driftsorganisasjon. Et driftsstøtte miljø er avhengig av en «kritisk masse» innenfor hvert fagmiljø for å få tilstrekkelig faglig tyngde. Dette vil også gjøre rekruttering til Statoil og andre selskaper enklere. Harstad er lokalisert til Midtre Hålogaland. Dette er Nord-Norges tettest befolkede område og har følgelig en stabilt effektiv og velutbygd transportinfrastruktur.