Plan for nominasjon til stortingsvalget 2016 i Hedmark

Tempoplan for Hedmark Høyres nominasjonsprosess 2016 kan du lese her.

Uke 4 2016 Fylkesstyret oppnevner nominasjonskomitè  
Uke 4 2016 Fylkesstyret vedtar tempoplan tilpasset dato for Nominasjonsmøtet 18.10.2016

Innen uke 8 2016 Foreninger og andre får beskjed om opplegget. Legges også ut på hjemmesidene, med oppfordring om å komme med forslag på kandidater. 

Innen 15.04.2016 Sittende representanter og vararepresentanter tilskrives med spørsmål om de er villige til å være kandidat i nominasjonsprosessen. Svarfrist settes til 01.06.16. 

01.05.-10.07. Foreningsstyrene anmodes om å fremme en alfabetisk/uprioritert liste. Ikke flere enn halvparten bør komme fra egen kommune. 
Nominasjonskomiteen oppfordrer evnt. gjennom avisannonsering, hjemmesidene våre alle interesserte til å komme med forslag. 

7.6.16 Møte i nominasjonskomiteen kl 18.00

30.06.-01.08 Alle foreslåtte forespørres om de er villige til å være med videre i prosessen.
Dette gjøres skriftlig og sendes fra fylkeskontoret.

15.08.2016 møte i nominasjonskomiteen. Myklegård på Løten kl. 19.00

Innen 20.08.2016 Nominasjonskomiteen utarbeider en alfabetisk kandidatliste basert på innkomne forslag og egne navneforslag. 

20.08.-15.09 Nominasjonskomiteens liste sendes ut til høring. Foreningene avholder prøvenominasjonslister og velger utsendinger til fylkespartiets nominasjonsmøte. Lokalforeningenes prøvenominasjonsmøter skal kalles inn skriftlig med minst 8 dagers varsel. Mail, sms og brev godkjennes.

I samme periode sendes navnelista ut til alle medlemmer på mail/brev for uravstemming. Resultatet av uravstemmingen er kun rådgivende for nominasjonskomiteen. Det vedtas eget reglement for gjennomføringen av uravstemmingen. 

19.09.16 Alle valgte delegater tilskrives med informasjon om Nominasjonsmøtet, tid og sted.

…………møte i nominasjonskomiteen. 
…………møte i nominasjonskomiteen. 

Senest 04.10.16 Nominasjonskomiteen klargjør og sender sitt endelige forslag til møteutsendingene. Resultatet av prøvenominasjonene følger forslaget. Samtidig sendes også innkallingen fra fylkespartiet ut til de delegerte til fylkespartiets nominasjonsmøte. (fristen er minst 14 dager på forhånd) 

Tirsdag 18.10.2016: NOMINASJONSMØTE, kl 18.00 på Elgstua Hotell, Elverum

Her kan du se hvem som sitter på Stortinget for Høyre i dag.