Årsmøtet januar 2016

Eidskog Høyres årsmøte ble avholdt på Eldres hus, Skotterud, den 27. januar 2016.  Her finner du referatet. 


1.   Innkalling

Innkallingen (vedlagt) ble godkjent.

8 stemmeberettigede medlemmer var tilstede på møtet.  I tillegg deltok fylkessekretær Rangdi Wetterhus Krogstad.

2.   Saksliste

Sakslisten ble godkjent

Sidsel Mobrenna ble valgt til møteleder.

Sverre Holm ble valgt til referent.

3.   Styrets og kommunestyrets beretning

Årsberetningen (vedlagt) ble delt ut i møtet og lest opp av møteleder.

Ingen kommentarer til rapporten.

Årsrapporten ble enstemmig godkjent.

4.   Godkjenning av regnskap

Regnskapet og revisjonsberetningen ble delt ut. (Vedlagt).

Revisors kommentarer ble forklart i møtet og forklaringene akseptert.

Regnskapet ble godkjent.

5.   Valg

Valgkomiteens innstilling (vedlagt) ble lagt fram.

Følgende ble enstemmig valgt:

Leder:                      Sidsel Mobrenna     (2år)

Nestleder:                Tormod Nymoen      (2 år)

Styremedlem:          Hans Einar Holth     (2år)

Styremedlem:          Mona Lisa Flaen      (2 år)

Styremedlem:          Sverre Holm            (2år)      (WEB-ansvarlig)

Styremedlem:          Per Olav Stenslet    (2år)      (Kasserer og gruppeleder

Varamedlem:           Elisabeth Kustås     (1år)

 

Guttorm Kristiansen tiltrer styret i egenskap av medlem av formannskapet

Per Jørgen Lerud tiltrer styret i egenskap av nestleder i Kongsvingerregionens Seniorhøyre

 

Revisor:        Jan Einar Mobrenna    (2år)

 

Valgkomite:   Anne Øiseth         (1år) (ikke på valg)

                     Jan Tønnes                 (1år) (ikke på valg)

                     Jan Einar Mobrenna    (2år)

 

6.   Valg av utsendinger til Hedmark Høyres årsmøte

Sidsel Mobrenna (lokallagsleder)

Per Stenslet (Gruppeleder)

Anne Øiseth

Guttorm Kristiansen

Reserve: Hans Einar Holth.

7.   Kontingent

Kontingenten fastsettes til 400 kroner pr år. Dette er minimumssatsen

8.   Vedtektsendringer

Eneste endring fra gjeldende vedtekter er i paragraf 7. “Årsmøtet holdes innen februar måned”. Foreslått endre til “innen desember måned”.  Bakgrunnen er at Høyres normallover er endret på dette punktet.

Noe diskusjon om dette var hensiktsmessig ut fra at budsjettbehandlingen fører til at november og desember er svært travle måneder. Videre får man ikke lagt frem regnskapet for et helt regnskapsår i årsmøtet.

Normallover skal trolig revideres i 2016, det vil is å fall være det rette tidspunktet for å foreslå endringer i normallovene.

Endringen ble vedtatt som foreslått.  Årsmøtet skal heretter holdes innen desember måned.

9.   Innkomne saker

Ingen.

 

Årsmøtet ble hevet.


Etter den formelle delen av programmet ble det servert kaffe og noe å bite i.

Rangdi holdt en orientering om aktuelle politiske saker.

Kommunestruktur og nytt inntektssystem for kommunene skapte engasjement og debatt.

Unge Høyre har en lokalforening på Kongsvinger som også dekker omkringliggende kommuner. Rangdi kan sende liste over medlemmer fra Eidskog hvis lokalforeningen ber om det.

Viktige regionale og sentrale arrangement i 2016

8-10 apr

Mulighetskonferanse arrangeres i tilknytning til landsmøtet på Gardermoen.  Åpent for de som ønsker det.

3. apr

Hedmark Høyres dagskonferanse (Mer informasjon kommer)

9-11 sep

Kommunalkonferanse 9-11 september i Trondheim.

 

Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre og medlem av programkomiteen vil gjerne besøke Eidskog i forbindelse med et medlemsmøte.