Formøte til kommunestyret (Ny dato)

Kommunestyret har møte tirsdag 20 september. Kommunestyregruppens formøte er et felles møte med FrP og Venstre.
Møtet er åpent for alle medlemmer som ønsker å overvære møtet. 
Møteleder vil kunne begrense taleretten til medlemmer av kommunestyregruppen
Sakslisten til kommunestyret 20/9 ut over faste poster som godkjenning av referatet for forrige møte og referatsaker finnes på https://www.eidskog.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1054&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=97&

Der finnes også saksdokumentene.

088/16 - Forvaltningsrevisjon - Eidskog næringsservice KF 

089/16 - Revidering av dokumentet "God Selskapsstyring" 

090/16 - Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019 

091/16 - Anskaffelsesstrategi 2016-2020 

092/16 - Eierskapsmelding 2016 

093/16 - HEDMARK REVISJON IKS – REVISJON AV SELSKAPSAVTALE OG AVREGNING 

094/16 - Innspill til Handlings og Økonomiplan for GIVAS 2016-2019 

095/16 - Trafikksikkerhetsutvalg i Eidskog kommune 

096/16 - Kommunedelplan for trafikksikkerhet 

097/16 - Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - behandling av høring. 

098/16 - Søknad om permisjon fra politiske verv ut perioden 

099/16 - Søknad om fritak fra politiske verv 

100/16 - Søknad om permisjon fra ledervervet i plan- og samfunnsutvalget i Eidskog kommune