Politikk

Høyre har tro på individet, og ønsker i all politikk å legge til rette for å utløse potensialet i hvert enkelt menneske. Involvering, aktivisering og ansvarliggjøring er bra, både for den enkelte, og for samfunnet som helhet. Vi vil også styrke de lokale fellesskap ved å legge til rette for frivillige organisasjoner, nærmiljøanlegg og gode møteplasser for innbyggerne.

Våre hovedsaker

Samfunnsutvikling

Høyre vil videreføre suksessen med omstillingsprogrammet for Kongsvinger. Sammen med høgskolemiljøet, kunnskapspark og næringslivsaktører vil vi legge til rette for nye vekstnæringer, f eks bioøkonomi.

Oppvekst

Høyre vil bygge en ny felles ungdomsskole på Tråstad og opprettholde dagens barneskolestruktur.

Helse, sosial og omsorg

Høyre vil øke bruk av hjemmebaserte tjenester og velferdsteknologi, og legge til rette for hverdagsmestring slik at de som ønsker det, og er i stand til det, skal få bo hjemme.

Kultur, fritid og miljø

Høyre vil tilby gratis bruk av kommunale anlegg for barn og unge under 19 år.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her