Søk

Kvalitet i Stangeskolen og skolestruktur

Debatten rundt kvaliteten i Stangeskolen og skolestruktur fortsetter nå i høst. Sist vinter ble alle partiene i Stange oppfordret av Facebook-gruppen "Opprop mot Stange kommunes planer om å legge ned bygdeskolene" til å svare på en del spørsmål knyttet til hvordan det enkelte parti stiller seg til skolestrukturen i Stange. Her er svarene fra Stange Høyre.

Hva skrev dere i valgprogrammet for 2015-2019, om skolestrukturen i Stange kommune?

Vårt velferdssamfunn er sterkt avhengig av en kompetent befolkning. En god skole gir elevene kunnskap og bidrar til at den enkelte kan forme sin egen framtid, uavhengig av bakgrunn. Hovedutfordringen er at for mange elever kan for lite etter 10 års skolegang, særlig gjelder dette lesing og regning. Dette medfører at mange ikke fullfører eller består videregående opplæring.

Skolens kjernevirksomhet er elevenes læring. Dette vil Stange Høyre holde fokus på når vi fortsetter prosessen med å se på hele skolestrukturen i et framtidsrettet perspektiv. Skal vi nå målet om at våre elever skal oppnå bedre resultater på nasjonale prøver, er det viktig at de tiltak vi setter i gang har dette for øyet. Til tross for at Norge har høyest lærertetthet i Europa, er ikke resultatene deretter. Forskning viser at det er lærerens kompetanse som er den mest avgjørende enkeltfaktoren for elevenes læring.

Hvor står deres parti etter at rapporten fra Telemarksforskning ang. ny skolestruktur i Stange Kommune ble lagt frem?

Rapporten fra Telemarksforskning viser at det er noen millioner å spare på å slå sammen noen skoler i Stange. Med tanke på at Stange kommune er nødt til å spare penger, er dette noe som vi politikere må vurdere. Men en endret skolestruktur må også ta hensyn til bosetting, miljø, reiseavstand og kvalitet i undervisningen blant annet. Netto driftsutgifter til Stangeskolene reduseres hvert år pga stramt budsjett, og eventuelle sammenslåinger av skoler kan ut fra rapporten kompensere for store deler av disse nedskjæringene. Her er det viktig å tenke langsiktig! I budsjettet for 2016 var det fremmet forslag om reduksjon av 2 lærerstillinger i Stange kommune. Dette var Høyre sterkt imot og forhandlet oss fram til at dette forslaget ikke ble realisert

Det er nå satt ned et strukturutvalg som vil ta for seg disse problemstillingene. Utvalget vil også avholde dialogmøter i alle deler av kommunen. Disse vil bli viktige lytteposter for våre politikere, og det er å håpe at så mange som mulig av befolkningen kommer på disse møtene.

Hva mener dere at er viktig å tenke på når det gjelder grendeskolene våre?

Grendeskolene er ofte en viktig del av et lokalmiljø og fungerer ofte som grendehus med diverse aktiviteter utenom skoletid. Men for Stange Høyre er hovedfokuset elevenes læring. Strukturutvalget som er opprettet skal etter hvert redegjøre for læringsmiljøene på de forskjellige skolene og muligheter for å forbedre dette. Resultatene fra denne redegjørelsen vil ha stor betydning når Stange Høyre skal ta endelig standpunkt til fremtidig skolestruktur.

Hva tenker dere om eventuell gjenbruk av de gamle skolene?

Om ønskelig kan disse benyttes videre som for eksempel grendehus eller barnehager. Hvis det ikke er behov for lokalene, bør bygningen(e) selges.

Hva tenker dere om konsekvensene av store skoler?

Større enheter gir økt behov for investeringer og vil gi økte skyssutgifter. Men lønnsutgiftene vil bli mindre. Store eller større skoler kan gi sterkere fagmiljøer og styrke elevenes læring. Sterke fagmiljøer er attraktivt på arbeidsmarkedet og tiltrekker seg flere gode lærere noe som er igjen styrker undervisningen. Og elevene får et mer mangfoldig miljø og blir lettere kjent med elever fra andre steder i kommunen. I media den siste tiden er det sterk fokus på mobbing og barn/ungdom som sliter med psykiske problemer. Staten har for 2016 bevilget 200 millioner kroner til skolehelsetjenesten med sterk vekt på helsesøstre. Det er bare 1,4 % av skolene i Norge som har egen helsesøster. Dette er ett viktig lavterskel tilbud for barn og ungdom og vi ser muligheter til å realisere 1 helsesøster pr skole i Stange hvis det blir større enheter.