Foto: Hordaland Fylkeskommune

Høyre går inn for å opprettholde Bergen Maritime videregående skole

I skolebruksplanen for 2017-2030 går Hordaland fylkeskommune inn for å legge ned Bergen maritime videregående skole og flytte en del av tilbudet til andre skoler i bergensregionen.

Bergen maritime vgs er i dag samlokalisert med Bergen maritime fagskole. En avvikling av Bergen maritime videregående skole og flytting av fagtilbudet vil føre til en splittelse og en sterk svekkelse av fagmiljøet for både petroleumsfag og maritime fag. Høyre mener som første parti at dette vil være i strid med intensjonene i skolebruksplanen, der det blir lagt vekt på å gjøre fagmiljøene robuste. Høyre mener derfor at Bergen maritime videregående skole ikke må legges ned og at studietilbudet ikke flyttes til andre videregående skoler i Bergensområdet.

Høyre deler bekymringen til sjøkrigsskolen og GCE Subsea at et svekket eller avviklet tilbud i lengden kan føre til at det ikke lenger vil være grunnlag for å drive fagskolen ettersom rekrutteringsgrunnlaget for fagskolen kan bli sterkt redusert eller helt forsvinne. Dette ville vært en katastrofe for sjøfartsbyen Bergen som den norske maritime hovedstaden og for Vestlandet som landets maritime kompetanseklynge. Sjøkrigsskolen har til og med uttalt seg at dette en konsekvens som samfunnet ikke kan akseptere.

Flytting av tilbudet fra Bergen maritime vil kreve store investeringer på den skolen tilbudet eventuelt flyttes til. Kostnadene ved en slik investering anslås til å være omtrent 15 millioner kroner. Også forskjellige sertifiseringer og godkjenning av Sjøfartsdirektoratet må søkes på nytt, uten garanti at det nye tilbudet blir godkjent.

Ettersom Bergen maritime er lokalisert i Bergen sentrum, er skolen definert som en sentrumsskole. Høyre mener at på grunn av det spesialiserte studietilbudet, som er så tett tilknyttet tilbudet ved Bergen maritime fagskole, at det ville vært mer riktig å definere Bergen maritime videregående som en distrikts skole. De fleste elevene på Bergen maritime vgs er til og med bosatt utenfor Bergen.

Høyre vil på det sterkeste fraråde å splitte det nasjonal anerkjente fagmiljøet mellom Bergen maritime fagskole og Bergen maritime videregående skole og er glad for denne meningen blir delt av både det Maritime opplæringskontoret, næringslivet og forsvaret. Høyre håper at andre parti og kan utale seg om de også ønsker at dette fagmiljøet opprettholdes slik som det er i dag.


Hør også Høyres maritimepolitiske talsperson på Stortinget, Ove Trellevik om denne saken på NRK Hordaland Radio.


Foto: Hordaland Fylkeskommune