Godsterminal i Bergensregionen

Høyres bystyregruppe har behandlet sak om ny godsterminal i Bergensregionen

Jernbaneverket har på oppdrag fra samferdselsdepartementet avlevert en konseptvalgsutredning (KVU) vedrørende lokalisering av logistikknutepunkt i Bergensregionen. Jernbaneverket går for et delt konsept – godsterminal og godshavn. 

Høyres bystyregruppe behandlet denne saken i gruppemøte 12. mai, og en samlet bystyregruppe stilte seg bak Espeland som et alternativ for ny lokalisering av godsterminal i Bergen. Gruppen ber også om at Jernbaneverket i tillegg utreder en løsning hvor deler av terminalen kan legges i en fjelløsning. Bystyregruppen gikk også inn for å flytte godshavnen fra Dokken til Ågotnes, og dermed et delt konsept for nytt logistikknutepunkt. 

Vi har i vårt program over flere valgperioder tatt til orde for at både godsterminalen på Nygårdstangen og godshavnen på Dokken må flyttes ut av sentrumskjernen slik at disse arealene kan frigjøres til byutvikling. Bergen skal huse mange flere innbyggere i årene som kommer samtidig som logistikkbehovet øker. Dagens terminalområder vil derfor være egnet til helt andre formål i fremtiden. 

Espeland i Arna er et av fire alternativer som ligger inne i Jernbaneverkets KVU, sammen med Unneland, Rådal og Haukås. De fire ulike alternativene har alle negative – og positive konsekvenser knyttet til seg. For ethvert bystyremedlem er denne saken vanskelig å behandle, men vi har et ansvar om å ta en god beslutning for byen vår. 

Espeland er et effektivt alternativ. Det vil få god tilknytning til Ringvei Øst, og er et mindre kostnadskrevende alternativ enn de fleste andre lokaliseringer. Lokaliseringen styrker også behovet for at Ringvei Øst bygges, noe som vil være svært positivt for regionen. 

Et annet viktig moment er at deler av Espeland-området allerede er satt av til denne type formål i kommuneplanens arealdel (KPA). Selv om dette vil være en omfattende utbygging, har deler av området vært regulert til dette formålet gjennom flere KPA-perioder. Dette samsvarer derfor med Høyres standpunkt fra tidligere. 

Den største utfordringen med Espeland er at mange boliger går med ved en slik utbygging. I tillegg har Jernbaneverket pekt på at området vil kunne få plassmangel, noe Høyre mener kan løses ved å utrede en delvis fjelløsning som en del av terminalløsningen på Espeland. Den endelige utformingen av terminalen er ikke avklart i denne KVUen. Høyre er opptatt av å minimere inngrepene som må gjøres ved en slik utbygging, og bruk av fjellhall vil kunne skåne flere boliger.

Bystyregruppen til Høyre har hatt en grundig prosess i denne saken, og nøye vurdert alle alternativene i Jernbaneverkets KVU. 

Gruppen har i tillegg deltatt på befaringer, innhentet ytterligere informasjon fra Jernbaneverket og møtt ulike grupper for de ulike alternativene. En samstemt bystyregruppe mener at terminalen bør plasseres på Espeland. Dette vil medføre en god og nødvendig tilknytning til E39 ogivareta varestrømmen fra øst til vest på en god og tjenlig måte.