Feilsitert og feil i oppslag om Kongeørn.

I dagens avis har BT en sak om at "Høyretopp vil skyte all Kongeørn i Sør-Norge.
Dette er selvsagt helt hinsides min mening. Mitt innspill handlet om soner i ytre kyststrøk sør for Stadt og ikke hele Sør-Norge. Det ville jo gi mulighet for å ta ut skadedyr, men slett ikke nedskyting for fote.


Bakgrunnen for denne saken var at jeg ble utfordret som stortingspolitiker om mitt syn på forvaltningen av Kongeørn i hht Rovvilt forliket. Kongeørnens bestandsmål er jo en del av forliket.

Saueeiere på de helt ytre kyststrøk hvor det ikke finnes skjul for angrep ovenfra,  er så plaget med angrep på lam fra Kongeørn, at de finner det vanskelig å opprettholde driften. Det er synd, for det er mye takket være villsau at vi klarer å bevare dette spesielle kystlandskapet fra gjengroing.

Balanse i naturen og flotte naturopplevelser må gå hånd i hånd med en fornuftig rovviltforvaltning, det ligger i det brede rovviltforliket i Stortinget. Her inngår forvaltning av Kongeørn. Rovviltnemdene har imidlertid bedt om klarere forvaltningsretningslinjer for Kongeørn.

Departementet har bedt Miljjødirektoratet om en vurdering og vil komme med reviderte retningslinjer bl a basert på råd herfra. I denne forbindelse luftet jeg om ikke også unntaks soner for Kongeørn burde vurderes slik vi har det feks på ulv.

For eksempel i de ytre kyststrøk sør for Stadt hvor Havørnene har hatt tilhold i alle tider, og Kongeørna mer en mer sjelden streiffugl. Kongeørnen har sitt domene fra M&R og nordover + innlandet. Kongeørnen dreper bufe, det gjør ikke Havørnen.

 Øyvind Halleraker,

Stortingsrepresentant for Hordaland Høyre