Trygg E16 og Bergensbane

De siste tiders hendelser har nok en gang vist at hovedveinettet på Vestlandet ikke er trygt. 


Det er behov for kraftige tiltak, både for vei og bane på kort og lang sikt for å gjøre det trygt å ferdes. 

Vår klare melding til Regjeringen er at det må snarest mulig fattes en avgjørelse om trasèvalg for E16/Bergensbanen Arna-Voss. Fylkestinget vil i den sammenheng vise til den tverrpolitiske enigheten som er i Hordaland om å satse på parallell utbygging av vei og bane (K5-alternativet). Dette er et fremtidsrettet alternativ og det eneste alternativet som sikrer en rassikker og trafikksikker vei og bane. Vedtaket om trasèvalg vil legge til rette for oppstart av planarbeidet og raskere gjennomføring av prosjektet. Fylkestinget vil peke på at hensynet til liv, helse og sikkerhet tilsier at det haster å fatte vedtak om trasèvalg!

Videre bør følgende tiltak gjøres på kort sikt:

Få på plass overvåkningsrutiner og overvåkningsteknologi som kan varsle før ras 

Gjennomføre mulige rassikringstiltak som strakstiltak

Vurdere å bruke midler som i dag ikke er disponert på grunn av senere fremdrift for å forskuttere strakstiltak.

Senest i sammenheng med neste NTP må vi:

Få på plass midler til bygging av E16/Bergensbanen Arna-Voss, om nødvendig med etappevis realisering der Arna-Vaksdal er første trinn med oppstart 2018

Få på plass tilstrekkelig rassikringsmidler til å gjøre aktuelle omkjøringsveier rassikre

Få på plass en plan for opprusting omkjøringsveier til forsvarlig standard for å kunne håndtere stengninger på hovedåren

Fylkestinget i Hordaland mener det er en grunnleggende rettighet å kunne ferdes på trygge veier og jernbaner. I dag kan ingen det på E16 og Bergensbanen mellom Bergen og Voss. Veien og banen som binder øst med vest og som er hovedferdselsåren mellom Bergen og Oslo er ikke trygg! Staten må være sitt ansvar bevisst og sørge for en trygg E16 og en trygg Bergensbanen.