Vedtatte resolusjoner på fylkesårsmøte 2018

Det ble vedtatt to resolusjoner/uttalelser på fylkesårsmøte 2018. 

På grunn av strømbruddet som rammet Bergen Sør ble årsmøtet avsluttet tidligere enn planlagt, og de andre debatterte resolusjonene blir oversendt fylkesstyret som finner sted i Flåm 3-4.mars. 

Her de følgende to uttalelsene som ble vedtatt: 

1: 

Styrkinga av Forsvaret må halde fram

 

Ei av staten sine viktigaste oppgåver er å syte for tryggleiken og sikkerheita til innbyggjarane sine. For Høgre er det avgjerande at vi har eit sterkt forsvar, og partiet har i regjering sytt for at balansen mellom oppgåver, struktur og løyvingar er betre enn på lenge. Hordaland Høgre meiner at det er avgjerande at budsjetta også frametter vert trappa opp i tråd med einigheita frå NATO-toppmøtet i Cardiff.

 

Hordaland Høgre ber regjeringa auke forsvarsløyvingane gradvis opp til 2 % av BNP innan 2024.


2: 

Bergen Lufthavn Flesland

 

Hordaland Høyre ser på utvidelsen av Bergen Lufthavn Flesland og åpningen av den nye terminalen (T3) var et viktig ledd i en nødvendig opprusting og oppgradering av lufthavnen. Oppgraderingen er viktig for innbyggere, næringslivet og reiselivet i regionen.

 

Hordaland Høyre beklager at Avinor har sett seg nødt til å innstille den videre oppgraderingen, og da særlig opprustingen av den tidligere hovedterminalen (T2) inntil videre. Dette innebærer at store verdier og arealer på Bergen Lufthavn blir stående ubrukte og uten nødvendig oppgradering. Den videre oppgraderingen må gjennomføres, og det er viktig at også Avinor setter en dato for når det planlagte arbeidet skal gjennomføres.

 

Hordaland Høyre oppfordrer sentrale myndigheter bruke kommende statsbudsjett til så fort som mulig å bidra til Avinor settes i stand til å realisere hele oppgraderingen av Bergen Lufthavn, i samsvar med de opprinnelige planer