Søk

Temaplan Barn og Familie

Temaplan Barn og Familie er et strategisk dokument for de fire tjenestene som er organisert i denne fagavdelingen; helsesøstertjenesten, barnevernet, psykologtjenesten og flyktningetjenesten. Planen ble politisk vedtatt av kommunestyret den 28. mai, og gir føringer i arbeidet på ulike områder.

Temaplanen belyser utviklingstrekk og viktige utfordringer framover, samt tar opp ulike tiltak en tenker å iverksette de fire neste årene. Tjenestene i barn og familie omhandler både forebygging, tidlig innsats og behandling.

Satsing på forebygging og tidlig innsats er et viktig området. Der en kan forebygge vansker og skjev utvikling, vil positive ringvirkninger vise seg både på individnivå, på grupper og på systemer.  

Kompetanse på ulike områder er da veldig sentralt. I handlingsplanen legger en opptil noe kompetanseheving. Dette er positivt, - og Høyre mener at dette er et område en bør satse ennå sterkere på i framtiden. Både når det gjelder kompetanse hos de ansatte i Barn og familie, og spredning av kompetanse ut i systemet, samt til foreldre som er en viktig samarbeidspartner for denne avdelingen og for andre avdelinger, som eksempelvis i avdeling «Oppvekst».  Det er også behov for tiltak som fanger opp og handler i de situasjoner der det er nødvendig. Dette gjelder innenfor alle avdelingene.  Avdelingene har hver for seg definerte oppgaver som skal ivaretas, der en skal yte gode tjenester overfor innbyggerne i kommunen. Samtidig må en ha fokus på kommunens tjenester som mer helhetlige, der det er nødvendig. Da er det viktig at en har gode systemer for samhandling. Dette arbeidet er godt i gang, og noen nye samarbeidsarenaer er opprettet.

De minste barna, 0 til 6 år har vært i fokus i noen år, gjennom modellkommuneprosjektet. Her har en jobbet godt og målrettet for å bedre arbeidet mot de barna og familiene som er risikoutsatte. Jeg vil benytte anledningen til å gi ros til de ansatte og til administrasjonen som har gjort en fantastisk jobb på dette viktige området.  Og det gleder å se at en i planen viser til viktigheten av å satse på de minste også i årene som kommer.

En har gjennom dette arbeidet fått økt kompetanse ute, i eks. barnehagene,  til å bedre se og sette inn riktige tiltak , overfor de barna som strever. Familiene kan også bli bedre i varetatt gjennom tverrfaglig samarbeid. I planen viser en til flere tiltak som en ønsker å jobbe videre med, og nye tiltak som en tenker er viktig å sette i gang. Et området omhandler satsing på arbeid med unge som har vansker innenfor det psykiske området.  Dette er et området som vi med jevne mellomrom møter gjennom media, og som sannsynligvis har en del mørketall. Det å kunne hjelpe og ivareta barn og unge som sliter psykisk, er en særdeles viktig oppgave, og vil kunne bidra til en bedre fremtid for disse ungdommene. Kommunens ansatte som jobber i forhold til barn og unge bør ha kompetanse på feltet for å kunne fange opp disse unge tidlig, og vi må kunne sette i gang tiltak for å avhjelpe problemene. Dette handler om samarbeid innad i kommunen og med instanser utenfor kommunen. Utvikling av kvalitetssystemet, handlingskjeder og rutiner i slike saker er derfor også viktig.

Høyre vil arbeide for gode tjenester i kommunen når det gjelder barn og unge og deres familier.