Barnehage og skule

Høgre vil legge til rette for læring gjennom heile livet. Dei gode vilkåra skapar me gjennom tidleg innsats, god fagleg kvalitet, skule-heim samarbeid, tiltak som fremmar lærelyst og trygge omgjevnader. Vi skal arbeide for læring frå ung alder og ein fagleg sterk skule som rustar unge for framtidige samfunnsutfordringar. Barnehagen er grunnlaget for vidare læring. Det er ein viktig arena for språkleg utvikling, og for integrering og sosial utvikling. Kommunen skal styrke kompetansen blant dei barnehagetilsette for å betre forholda for utvikling for våre minste.

Austrheim Høgre vil:

Ha full barnehagedekking og eit variert og godt barnehagetilbod med gode inne- og utemiljø

Til det beste for barna og dei tilsette, arbeide for at Kaland barnehage også får betre og meir funksjonelle lokalitetar, sett i samanheng med skulestrukturen i kommunen

Arbeide for å få fleire mannlege pedagogar i barnehagane, for å bidra til eit endå betre oppvekstmiljø

Satse på kompetanseheving for tilsette i barnehagen og grunnskulen

Støtte arbeidet med tidleg innsats og bruken av ”La Linja” som kvalitetssikringssystem for barna i heile opplæringsløpet

Stimulere til auka samarbeid mellom dei to grunnskulane

At det skal utarbeidast ein tydeleg tiltaksplan for å få vekk mobbing, støy og uro i klasserommet, og at læraren skal gis moglegheit til å handheve den

At også elevar med høg fagleg kompetanse skal få tilrettelagt undervisning

At det skal gjennomførast prøver i symjeferdigheit som ein del av kroppsøvingsfaget i 4., 7., og 10.trinn,. Det skal gjevast tilbod om ekstra opplæring i etterkant til dei elevane som ikkje når krava på 4.trinn

Kartlegge og følgje opp læringsresultat på kvar enkelt skule. Ha openheit om resultata

Arbeid for å samle ungdomsskuletrinnet på ein stad. Dette vil føre til mellom anna eit breiare fagmiljø blant lærarane og ei meir tenleg og rasjonell utnytting av lokalitetar og utstyr.

Større fagmiljø og meir samarbeid lærarane imellom vil fremje kvaliteten i læringsarbeidet og auke læringsutbyttet for elevane

Støtte samarbeidet mellom ungdomstrinnet og den vidaregåande skulen etter mønster for 8-13-skuleprinsippet

Arbeide for å behalde Austrheim vidaregåande skule (AVS), at skulen får bygt nytt, tenleg og framtidsretta skulebygg og at prosjektet vert snarleg realisert

Arbeide for at AVS får styrke sitt tilbod innan studiespesialisering og helsefagleg utdanning og etablere havsport som eige programfag

Styrke samarbeidet mellom det lokale næringslivet og skulane

 

Arbeide for eit høgskuletilbod i Mongstadområdet