Næringsliv

Næringslivet vert påverka av alle politiske område – kvaliteten i skulen, vegane og arealplanlegging i kommunen. Skal næringslivet oppleve trygge og langsiktige rammevilkår og arbeidstakarane oppleve tryggleik for arbeidsplassen sin, må Austrheim kommune styrast av ein heilskapleg politikk.

Austrheim Høgre vil:

Yte service og gje gode rammevilkår til oppstart og vidareutvikling av næringsverksemd i kommunen

Legge til rette for vidareutvikling og vekst av industriområdet på Mongstad

Sjå Nordhordland som ein sterk region med eit stort utviklingspotensiale

Stimulere til ytterlegare bruk av lærlingar i offentleg og privat sektor

Stimulere til utvikling av gode produkt i reiselivsnæringa

At kommunen skal avsetje midlar til eit næringsfond

Medverke til å skape optimisme og samhald blant bøndene og sikre drivverdig jordbruksareal også for komande generasjonar

Stimulere til å ta i bruk kulturlandskap til beiting og støtte opp om tiltak for å redusere attgroing av kulturlandskapet

Arbeide for at det ikkje skal innførast eigedomsskatt utover verk og bruk

Arbeide for at kommunane får behalde ein større del av selskapsskatten