Søk

Styret i Fana Høyre vedtok følgende enstemmige uttalelse, 8.mars.2016:

Begrunnelser for å avvise lokalisering av Godsterminal i Hordnesskogen  

 Fana Høyre mener at Hordnesskogen er uegnet som sted for fremtidig godsterminal av følgende grunner

Begrunnelser for å avvise lokalisering av Godsterminal i Hordnesskogen  

Fana Høyre mener at Hordnesskogen er uegnet som sted for fremtidig godsterminal av følgende grunner: 


1. Byutvikling og befolkningsvekst  

Det vil være ugunstig i et byutviklingsperspektiv å legge en godsterminal mellom tre bydeler i sterk vekst (Fana/Ytrebygda og Bergenhus), og i et område med en stor befolkning av barn og ungdom. Fana og Ytrebygda har p.t. ca 68.000 innbyggere, og området Nesttun-Lagunen-Flesland er planlagt for videre fortetting og utbygging, bl.a. med knutepunktsutvikling langs bybanen. Å plassere en godsterminal i Hordnesskogen vil medføre en industrialisering av området, med fare for at boligbygging og byutvikling i Bergen Sør stanser opp. Man vil i realiteten bare flytte problemet fra Nygårdstangen til Fana.  


2. Folkehelse  og friluftsliv  

Hordnesskogen er ett av Bergens mest populære turområder, og utgjør et helsemessig lavterskeltilbud for alle brukergrupper. Det er kun Alvøen som har tilsvarende utforming som gjør det lett tilgjengelig for alle.  Hordnesskogen og Stavollen utgjør til sammen et viktig område for idrett, friluftsliv og helsefremmende aktiviteter for lokalsamfunn, idrettslag, skoler og barnehager i Fana/Ytrebygda. Det er registrert 13 000 brukere i organisert aktivitet. Stend videregående skole, som er ett av fylkets mest populære, er helt avhengig av å bruke Hordnesskogen og idrettsparken for sine elever på idrettslinjen og på linjen for naturbruk.  

Henvisninger:   

Gjeldende kommuneplans arealdel, pkt. 8. Universell utforming/tilgjengelighet for alle. Folkehelsemeldingen (Meld.St.34)  stadfester «utviklingen av folkehelse, trivsel og livskvalitet som et overordnet samfunnsmål».  Det er lovpålagt å utrede konsekvenser for befolkningens helse i all offentlig planvirksomhet. Dette er nedfelt i Utredningsinstruksen og Folkehelseloven, og omtalt i Folkehelsemeldingen.  


3. Klima og miljø  

I Rådalen er det deponert over 3,8 mill. m3 søppel fra perioden 1962 til ca. 2000. Deponiene (søppelet) er regnet som svært forurensede masser. Lokalsamfunnet har i mange år hatt store belastninger med sterke luktplager pga. søppelfyllingene, og deretter belastning fra forbrenningsanlegget og fjellhaller med spesialavfall. En godsterminal i Hordnesskogen, med bakgrunn i spesielt deponiproblematikken, må unngås på bakgrunn av klima, helse- og miljøhensyn.   En godsterminal vil påføre lokalbefolkningen en sterk økning i trafikkbelastning, en forringelse av luftkvalitet, og eksponering for betydelig støy. Området er relativt tett befolket med mange boligstrøk og store skoler.