Politikk

Bergen kan i løpet av de neste 25 årene få 100.000 nye bergensere. Vi skal gjennom byutviklingspolitikk skape en grønnere og mer kompakt by. Vi vil utvide dagens sentrum og lage bedre bydelssentre. Vi vil ha mer reiser til fots, med sykkel og med kollektivtransport. Bybanen skal bygges til Haukeland og Fyllingsdalen, og en raskere løsning til Åsane skal jobbes frem.

Våre hovedsaker

Skape flere jobber

Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden.

Les mer om flere jobber her

Trygg omsorg, raskere behandling

Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt tilbud i fremtiden.

Les mer om pasientens helsetjeneste 

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller  Les vårt program.

 • Kapittel 1. God styring, bedre by
  Politikk handler om å prioritere. Gode resultater oppnås ikke kun ved økt pengebruk. De oppnår vi gjennom god ressursutnyttelse og krav til resultater. Dette krever en effektiv kommune, en fornuftig forvaltet kommunal eiendomsmasse og fremtidsrettede løsninger. Bergen Høyre skal fremme en ansvarlig styringspolitikk som gir bergenserne et best mulig tilbud. Det er de riktige prioriteringene som gir oss de resultatene vi ønsker. 

  En effektiv kommune

  Bergen kommune skal tilby sine innbyggere mest mulig i retur for skattepengene. Dette forutsetter en effektiv kommune som prioriterer fornuftig. De riktige tiltakene er basert på kompetansen bak beslutningene. En evaluering av dagens kommune og gjennomsiktige kommunale prosesser vil styrke kommunens beslutningskompetanse. Dette vil gi Bergen kommune større rom for å fokusere på sine kjerneoppgaver. 

  Bergen Høyre vil:
  • effektivisere kommunen for å frigjøre ressurser til kjerneoppgaver
  • gjennomføre en større ekstern evaluering av Bergen kommune for å identifisere nye muligheter for effektivisering, kutt og samvirke i virksomheten
  • etablere klare kommunale effektiviseringsmål, slik at Bergen kommune kan yte flere og bedre tjenester for sine innbyggere
  • at Bergen kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som motiverer sine ansatte til å gjøre en best mulig jobb for kommunens innbyggere
  • ha en åpen kommune, hvor prosessene er gjennomsiktige alle steder det lar seg gjøre
  • sikre at Bergen kommune har høy kompetanse i forbindelse med innkjøp og anskaffelser
  • at Bergen kommune i større grad skal tilby heltidsstillinger til dem som jobber ufrivillig deltid, der dette er mulig, blant annet ved hjelp av alternative arbeidstidsordninger og en ny vikarpoolordning
  • konkurranseutsette flere tjenester til private og ideelle aktører
  • trappe ned og på sikt avvikle eiendomsskatten på boliger
  • arbeide for at Bergen kommune som oppdragsgiver velger godkjente lærebedrifter

  Eiendom

  Bergen kommune skal forvalte sine eiendommer på best mulig måte. Dette innebærer en vurdering av den kommunale bygningsmassens verdi, bruksområder og driftsformer. Planer for energi- og miljøeffektiviseringstiltak for kommunens bygningsmasse skal videreføres.

  Bergen Høyre vil:
  • opprette eiendomsselskaper som skal forvalte kommunens eiendommer på best mulig måte etter modell fra andre offentlig eide selskapsetableringer
  • alltid vurdere hva som er mest gunstig av å eie eller å leie bygningsmasse
  • videreføre prosessen med å kartlegge kommunale eiendommers tilstand, verdi og utviklingspotensial, og vurdere om kommunen er tjent med fortsatt å stå som eier
  • selge eiendommer der det ikke er hensiktsmessig at kommunen er eier
  • i større grad bruke private aktører også til drift av kommunale bygg, der det er hensiktsmessig

  Fremtidens kommune

  Fremtidens kommune er en kommune som er rettet mot brukernes behov, og som er tilgjengelig for innbyggerne døgnet rundt. Teknologiske løsninger og brukernes tilbakemeldinger skal styre tjenesteutviklingen. 

  Bergen Høyre ønsker en mer effektiv kommunestruktur og større kommuner, og gjerne at kommuner slås sammen med Bergen. En storkommune med flere oppgaver og et større ansvarsområde vil gi bedre ressursutnyttelse og bedre tjenester for innbyggerne. Det vil også gi grunnlag for en mer desentralisert beslutningsstruktur i kommunen, med etablering av politisk oppnevnte lokalutvalg (bydelsutvalg). Samarbeidet mellom kommuner i bergensområdet må være «som om det var én kommune».

  Bergen Høyre vil:
  • skape en 24/7-kommune, der innbyggerne i størst mulig grad kan henvende seg via nettbaserte ordninger. Vi ønsker å innføre en utadrettet tjenesteavdeling i kommunen, slik at innbyggere kun trenger å henvende seg ett sted når de oppsøker kommunens tjenester
  • at Bergen kommune skal ta i bruk ny teknologi som effektiviserer arbeidet for medarbeiderne og gir befolkningen bedre tilgang til kommunen
  • at innbyggerne skal få evaluere kommunens tjenester gjennom tilbakemeldinger
  • jobbe for kortere saksbehandlingstid. Dette gjelder spesielt behandling av byggesaker. Bergen kommune skal være en ja-kommune i møte med innbyggerne
  • forenkle og fornye plankrav i arealdelen av ny kommuneplan, og derved legge til rette for at plan- og bygningsetaten utvikler en raskere og mer effektiv saksbehandling og kan samhandle bedre med innbyggerne
  • ha en åpen og konstruktiv dialog om kommunestruktur. En ny kommunestruktur skal være tjenlig for hele bergensområdet

 • Kapittel 2. Oppvekst, barnehage og skole

  Bergen Høyre vil legge til rette for livslang læring. De gode forutsetningene skaper vi gjennom tidlig innsats, god faglig kvalitet, samarbeid mellom skole og hjem, tiltak som fremmer lærelyst, og trygge omgivelser. Vi skal arbeide for læring fra ung alder og en faglig sterk bergensskole som ruster de unge for fremtidige samfunnsutfordringer.

  Oppvekst

  Vi ønsker at Bergen skal være en god og trygg by for barn og unge. En satsing på faglig kompetanse, god fysisk infrastruktur og tilgjengelighet vil gjøre oss i stand til å møte morgendagens utfordringer. Kommunen skal bidra til en målbevisst satsing på barn og unge gjennom en helhetlig oppvekstpolitikk. Vi skal ha nulltoleranse for mobbing, og i samarbeid med frivillige skal vi legge til rette for lek og læring.

  Bergen Høyre vil:

  • jobbe for at forebyggende tiltak skal øke mer enn andre tiltak
  • styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge. Dette innebærer økt kompetanse og tilgjengelighet på helsestasjonene, herunder utvidede åpningstider
  • styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med flere årsverk
  • heve kunnskapen til barnehagepersonell, lærere og andre yrkesgrupper i barnehage og skole slik at de tidlig kan identifisere og hjelpe barn og unge med utfordringer
  • vri en større andel av de kommunale tilskuddene til fritidstilbud over til områder med levekårsutfordringer
  • ha et fortsatt godt og profesjonelt barnevern som setter barnas behov først
  • arbeide for at Bergen kommune overtar det statlige barnevernets ansvar
  • at alle skoler skal ha en strategi for å forebygge og bekjempe mobbing. Der en mobbesituasjon ikke blir løst i samarbeid mellom skole, elever og foreldre, er det mobberen som skal skifte skole – ikke offeret
  • jobbe for å involvere hjemmet i barnas skolehverdag på en best mulig måte
  • støtte opp om frivillighet, noe som åpner for økt bruk av organisert leksehjelp i samarbeid med organisasjoner
  • sikre et høyt aktivitetsnivå og god kvalitet i SFO-ordningen, bl.a. gjennom samarbeid med lokale idrettslag

  Barnehage

  Barnehagen er det første trinnet i det helhetlige læringsløpet og danner grunnlaget for den livslange læringen. Bergen kommune skal ha barnehager som kjennetegnes av høy faglig kvalitet og av varm omsorg for barna. Barnehagen er en viktig arena for utvikling av språklige ferdigheter, sosial kompetanse og vennskapsbånd. Barnehagen bidrar også til integrering både for foreldre og barn. For å sikre en best mulig barnehage må det være rom for faglig utvikling for de ansatte. For mange familier er det viktig å ha en barnehage i nærheten av hjemmet eller arbeids-/studiestedet.

  Bergen Høyre vil:

  • øke andelen nærbarnehager i pressområder i sentrale deler av Bergen ved å bygge barnehager i bybarnehagestandard med endrede krav til uteareal og parkeringsplasser
  • innfri førsteprioriteten for flest mulig foreldre ved barnehageopptaket
  • utvikle den pedagogiske kompetansen i de kommunale barnehagene ved å tilby videreutdanning som barnehagelærer eller relevant fagbrev
  • sikre at alle barnehagebarn gjennom lek og utforskning får lære, med en særlig satsing på språk og matematisk forståelse
  • sikre at alle barn får god språkopplæring i barnehagen, med særskilt vekt på å gi ekstra støtte til de barna som har behov for det
  • oppfordre til frivillighet gjennom å etablere en dugnadspott med midler for oppgradering av barnehagenes uteareal, som de med ønske om å bedre barnas uteområder kan søke fra
  • at alle ansatte uten tilstrekkelig språkkompetanse i norsk må bestå norskprøve 2 eller gjennomføre relevant norskopplæring for å få fast ansettelse
  • utvide gratis kjernetid i barnehagen for flere levekårsområder i løpet av perioden

  Skole

  Alle elever skal få de mulighetene de behøver for å lære under best mulige forhold, uavhengig av elevens bakgrunn, geografiske tilhørighet og kunnskapsnivå. Kommunen skal sikre kvalitet i skolen, tiltak som øker elevens læringsvilje, og skolebygg med god standard. Dette krever økt tillit til de ansatte ved den enkelte skole. Det er ledelsen ved de enkelte skolene som best kjenner de lokale utfordringene, og disse må gis mulighet til å prøve ut de tiltakene de ser behov for.

  Bergen Høyre vil:

  • fortsette satsingen på kunnskap og prioritere de grunnleggende ferdighetene lesing, regning og kommunikasjon
  • gi undervisning tilpasset den enkelte elevs evner og behov
  • at det skal være et strengt ordensreglement i Bergensskolen, og at læreren skal gis mulighet til å håndheve det
  • iverksette tiltak mot digital mobbing, gjennom bl.a. å øke kunnskapen om hvordan informasjon på nett kan misbrukes
  • overføre ansvaret for videregående utdanning fra fylkeskommunen til kommunen for å sikre kontinuitet gjennom hele skoleløpet
  • innføre et lokalt kompetanseløft ved å øke andelen lærere i etter- og videreutdanning
  • gi skolenes ledelse handlingsrom til å drive skoleutvikling gjennom ulike forsøksprosjekter
  • innføre forsøksordninger med fremmedspråk fra femte trinn
  • innføre flere prøveordninger med nivådifferensiert undervisning fra første trinn
  • øke oppmerksomheten rundt tiltak som kan forebygge det store frafallet blant gutter i skolen
  • at i bransjer hvor det er behov for læreplasser, skal bedrifter som utfører oppdrag for Bergen kommune, ha lærlinger
  • fortsette å gi ungdomsskoleelever som ønsker det, tilbud om opplæring i fag fra videregående skole. Bergen Høyre ønsker dessuten å utvide antall fag som kan tas på et høyere nivå
  • gjennom tidlig innsats redusere antall enkeltvedtak om spesialundervisning
  • innføre en Bergensprøve i svømmeferdigheter som en del av kroppsøvingsfaget blant elevene på fjerde, syvende og tiende trinn. Det skal tilbys ekstra opplæring i etterkant til de elevene som ikke når fjerdeklassekravet
  • innføre anonym retting av større prøver og tentamener på ungdomstrinnet
  • jobbe for et utvidet sommerskoletilbud med et akademisk innhold
  • opprette utvekslingsprogrammer mellom skole og næringsliv etter modell fra den sveitsiske «Fremtidsdagen». I et slikt program får elever på femte til syvende trinn være med et familiemedlem på jobb en fastsatt dag i året
  • stille seg positiv til foreldrefinansiert skolemat
  • søke om forsøksordning med karakterer fra syvende trinn
  • innføre en ekstern rådgivningstjeneste i ungdomskolen, hvor vi åpner for anbud på rådgivere for å få de beste
  • opprette en kvalitetsportal hvor lærerevalueringer, grunnskolepoeng og nasjonale prøver blir offentliggjort for allmennheten på lik linje med høyere utdanningsinstitusjoner
 • Kapittel 3. Helse, sosial omsorg og aktive eldre

  Helsesektoren er et av kommunens viktigste tjenesteområder, og er et område som vil stille økte krav til kommunal innsats etter hvert som andelen eldre øker. Bergen Høyre vil møte fremtidens utfordringer i helsesektoren ved å satse på forebyggende tiltak, engasjere eldre til en aktiv alderdom og påse at det finnes et godt tjenestetilbud for alle pleie- og omsorgstrengende. Vi skal legge til rette for en god by for alle, uavhengig av helse, alder og livsfase.

  En god by for alle

  Bergen Høyre skal arbeide for at det finnes et godt tjenestetilbud til alle som trenger det. Kommunen har ansvar for at det bygges boliger etter samfunnets behov, slik som Omsorg Pluss-boliger, samt tilrettelegge for at eldre kan bo hjemme. Sammen med besøksvenner og andre frivillige skal vi bidra til aktivitet og redusere ensomhet blant de eldre.

  Bergen Høyre vil:

  • fortsette satsingen på kompetanseutvikling for ansatte i helsesektoren i Bergen kommune
  • sikre at Bergen Legevakt har et tilrettelagt tilbud for syke barn
  • fortsette å utvikle samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
  • ta i bruk velferdsteknologi for en trygg og god alderdom. Tekniske virkemidler gjør det mulig å bo hjemme lenger
  • bygge flere Omsorg Pluss-boliger. Dette er boliger med døgnbemanning, og er en fremtidsrettet boform som fremmer sosiale relasjoner, trygghet og god helse
  • styrke rehabiliteringen av eldre med hjelpebehov, slik at de som ønsker det, kan bo hjemme lenger
  • innføre hverdagsrehabilitering for eldre i alle bydeler
  • utvide de fallforebyggende kursene i bydelene


  Psykisk helse

  Psykisk helse er noe som angår oss alle, enten personlig eller gjennom familie og venner. Andelen av befolkningen som får en eller annen form for psykisk lidelse i løpet av livet, har økt fra 25 prosent til 52 prosent. En tydelig satsing på psykisk helse er en viktig investering i folkehelsen.

  Bergen Høyre vil:

  • videreutvikle lavterskeltilbudet innen psykiatrien, og være åpne for samarbeid med frivillige organisasjoner
  • styrke alderspsykiatrien ved blant annet å tilby kompetanseheving til helsepersonell
  • forebygge ensomhet ved hjelp av økt satsing på støttekontakter og samarbeid med frivillige


  Aktive eldre

  De eldre har kompetanse og livserfaring som gjør hver og en av dem til en verdifull samfunnsressurs. Det er vårt mål at de eldre skal være en aktiv del av samfunnslivet. Det krever at Bergen kommune legger til rette for gode sosiale forhold og aktivitet.

  Bergen Høyre vil:

  • arbeide for at alle skal kunne ha en aktiv og sosial alderdom. Vi ønsker å skape sosiale aktiviteter gjennom et tettere samarbeid med frivillige organisasjoner
  • etablere møteplasser hvor eldre kan komme sammen, blant annet ved at Bergen kommune stiller med kommunale lokaler til rådighet for aktivitetene
  • opprette en ny stilling som frivillighetskoordinator innen helse og omsorg. Koordinatoren skal bedre samarbeidet mellom helse- og omsorgstjenestene og frivillige
  • kjempe for høyere pensjonsalder for dem som ønsker det


  Valgfrihet og private løsninger

  Eldre i Bergen skal ha valgmuligheter som fremmer frihet og trygghet. De skal kunne velge mellom tjenester og boformer av høy kvalitet. Det skal tilrettelegges for å bo hjemme for dem som ønsker det. Tjenestene kommunen tilbyr, skal ha en moderne form som er tilpasset samfunnets utfordringer. Vi har en positiv holdning til private løsninger som gir de eldre flere valgmuligheter.

  Bergen Høyre vil:

  • at eldre med hjelpebehov skal kunne bo hjemme eller i moderne bofellesskap med tilsyn, så lenge de ønsker og kan
  • bedre omsorgen for mennesker som lider av demens, blant annet ved å utrede muligheten for å bygge en demenslandsby etter modell av De Hogeweyk i Nederland
  • opprettholde og utvide fritt brukervalg innen hjemmetjenestene
  • ha en åpen holdning til privat drift av sykehjem, samt vurdere å konkurranseutsette nye sykehjem
  • sikre flere moderne sykehjemsplasser
  • sørge for at alle som ønsker det, får enerom på sykehjem
  • at det skal tilrettelegges for privat bygging og drifting av sykehjem og omsorgsboliger
  • aktivt benytte avtaler om omsorgslønn


  En god by, uavhengig av livssituasjon

  En sterk sosialtjeneste skal gjøre Bergen til en god by for alle, uavhengig av livssituasjon. Kommunen skal i første rekke gi mennesker muligheten til å klare seg selv. Å bidra etter arbeidsevne er verdifullt både for samfunnet og individet. Sysselsetting og sosiale tilbud blant dem som mottar sosialhjelp, skal derfor prioriteres.

  Bergen Høyre vil:

  • redusere antall unge på sosialhjelp. Vi skal opprettholde aktivitetsplikten for mottagere av sosialhjelp. Det skal lønne seg å arbeide
  • gjennomgå det kommunale støtteapparatet for å fjerne eventuelle fattigdomsfeller, hvor det er økonomisk lønnsomt å la være å arbeide
  • hjelpe unge på sosialhjelp raskt over i arbeid, opplæring eller utdanning
  • i større grad bruke tilrettelagte arbeidstiltak for å få mennesker med psykiske lidelser ut i eller tilbake til arbeid


  Mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Alle mennesker skal kunne delta aktivt på alle samfunnsarenaer, uavhengig av funksjonsevne. Det fordrer at kommunen sikrer fremkommelighet og funksjonelle boforhold. Bergen Høyre vil ha en by som er tilgjengelig for alle.

  Bergen Høyre vil:

  • sikre alle mennesker tilgang til offentlige bygg, servicetjenester og kulturinstitusjoner, uavhengig av funksjonsevne
  • bygge flere bofellesskap for utviklingshemmede
  • sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan få tilrettelegging i sine eksisterende hjem
  • bygge flere avlastningsplasser for utviklingshemmede
  • vurdere kjøp av tjenester eller tilskuddsordninger til treningssentre som er tilrettelagt for funksjonshemmede, samt videreutvikle samarbeidet med aktører som tilbyr dette
  • styrke avlastningsordninger og øke bruken av fritidsassistenter
  • at frivillige lag og organisasjoner som tilbyr aktiviteter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, premieres gjennom kommunens eksisterende tilskuddsordninger


  Rusmiddelavhengighet

  Å leve med rusmiddelavhengighet er utfordrende både for den avhengige og de pårørende. Forebyggende arbeid er viktig for å unngå at unge blir rusmiddelavhengige. Det krever en fellesinnsats hvor alle er med på laget. For dem som lever med rusmisbruket, skal kommunen tilby omsorg og muligheter. Tjenester skal samordnes for å gi dem et best mulig tilbud.

  Bergen Høyre vil:

  • ha et tettere samarbeid mellom skole, foreldre og politi i bekjempelsen av rusmisbruk blant unge
  • arbeide for et styrket nærpoliti i bydeler og områder med høyest kriminalitet og størst levekårsutfordringer
  • stimulere til arbeidstrening og livsmestring gjennom etablering av praksisplasser i ordinære virksomheter, som en del av det forebyggende arbeidet
  • drive Samordnede Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT) resultatorientert i bydelene. Standarden skal utvikles deretter
  • at MO-sentrene og andre organisasjoner, som for eksempel Albatrossen, skal legge til rette for arbeidsplasser til rusmiddelavhengige. Det skal stilles krav om oppmøte og at medisinering foregår under tilsyn i lukket rom
  • at de forskjellige tiltakene i offentlig, privat og ideell regi skal ha en klart definert rolle i behandlingskjeden
  • stimulere til bruk av behandlingsplasser
  • jobbe for at rusmiddelavhengige skal behandles og hjelpes fremfor å straffes for rusmiddelrelaterte forbrytelser
  • bedre samarbeidet mellom kommunen og spesialhelsetjenesten for å skape et godt og differensiert tilbud til brukerne før, under og etter behandlingsopphold
  • fortsatt støtte frivillige og offentlig drevne tiltak som gir rusmiddelavhengige et sammenhengende tilbud før, under og etter soning
  • invitere flere frivillige organisasjoner til å bidra for å gi de rusmiddelavhengige et alternativt sosialt miljø
  • opprette ett eller flere sprøyterom for rusavhengige i Bergen
 • Kapittel 4. Miljø, klima og urban utvikling

  Høyre vil ha en tettere og mer klima- og miljøvennlig by. Høyres mål er at boliger og arbeidsplasser i stor grad skal komme i sentrale deler av byen og i områder med god kollektivdekning. Bergen skal vokse, og samtidig skal byen bli mer klimavennlig og mer miljøvennlig.

  Som storby i et rikt vestlig land er det viktig at Bergen gjennomfører alle realistiske og kostnadseffektive endringer som gir mindre klimautslipp. Byens topografi gjør Bergen ekstra sårbar for miljøskadelig forurensing. Lokal forurensning må avhjelpes med en langsiktig og god miljøpolitikk. Samtidig må det være beredskapstiltak for situasjoner der forurensningen blir for høy.

  Mer by

  Den urbane utviklingen i Bergen skal preges av funksjonell fortetting som tar høyde for de klima- og miljøutfordringene vi står overfor, slik at flere kan bo i byen vår. For å håndtere befolkningsveksten og utvikle byen på bærekraftig vis, vil Høyre fortette etter følgende strategi:

  • Sentrum kan fortettes der dette ikke forringer den etablerte bystrukturen.
  • I randsonen av dagens sentrum og sentrale områder i bydelene vil Høyre ha høyere hus og større utnyttelse av tomter. Eksempelvis i området rundt Marineholmen, Media City Bergen – Bystasjonen – hovedbrannstasjonen.
  • Sentrum av Bergen utvides. Sentrumsbebyggelse med høy tomteutnyttelse skal tillates i Mindedalen, fra Nygårdstangen til Kristianborg, fra Puddefjorden til Haukeland og på terminalområdet til NSB og Jernbaneverket på Nygårdstangen.
  • Utrede å etablere en større øy med kanaler i Store Lungegårdsvann og la dette binde sammen Nygårdstangen og Danmarksplass/Møllendal.
  • Havneområder i Dokken utvikles urbant når havnen ikke lenger trenger å benytte området.
  • Fortsatt fortetting langs eksisterende og fremtidige bybanetraseer og hovedtraseene for kollektivtrafikk.
  • Skape bydeler med god fordeling av arbeidsplasser og boliger. Boligene må være for alle aldersgrupper.
  • Gi mulighet for bedre utnyttelse av strandsonene gjennom kommunale planer. Dette skal ikke gå ut over for eksempel regulerte friområder.


  Bedre kollektivtransport og mer baneløsninger

  Høyre vil ha flere busser og mer utbygging av skinnegående kollektivtransport. Høyre vil utrede et raskere banealternativ enn dagens bybane. Et raskere banealternativ kan være mer egnet til persontransport over lengre avstander. Dagens bybane er ideell for kortere avstander med flere stopp og høyt byutviklingspotensial langs traseene.

  Bergen Høyre vil:

  • bygge bybane til Fyllingsdalen fra sentrum, via Haukeland sykehus og Mindedalen
  • at baneløsning mot Åsane avklares og reguleringsarbeider starter opp
  • ikke ha banetrase for Åsanebanen over Bryggen
  • at det utarbeides en offensiv plan for videre utbygging av baneløsninger i Bergen
  • arbeide for å utvide park & ride-løsninger og busstilbudet for å dekke etterspørselen
  • i samarbeid med nabokommuner legge til rette for mer kollektivtrafikk til sjøs basert på elektriske nullutslippsfartøy
  • satse på Intelligente TransportSystemer (ITS)


  Mer sykkel

  Overgang fra bil til sykkel bidrar til renere byluft, bedre folkehelse og reduserte kapasitets- og parkeringsutfordringer i trafikken. Sykkelbruken i Bergen, som andel av trafikken, har stagnert og ligger i dag på rundt 3,5 prosent. Høyre vil gjennom en offensiv satsing øke andelen reiser på sykkel til 10 prosent.

  Bergen Høyre vil:

  • etablere og vedlikeholde gode sammenhengende sykkelveier på alle viktige innfartsårer. Sykkelveier skal være adskilt fra fotgjengere
  • la syklister ha prioritert fremkommelighet i veikryss
  • lage sykkeltunnel til Mindedalen fra Fyllingsdalen parallelt med tunnel for bybane. Det lages sykkeltunnel fra Olsvik til Liavannet under Lyderhorn sammen med kollektivtrase. Flere sykkeltunneler vurderes
  • etablere separate sykkelveier i Bergen sentrum. Bymiljøtunnel i Bergen sentrum vil fristille nødvendig areal for sykkelveier gjennom sentrum
  • at sykkelveier skal ha minst mulig høydeforskjeller, gode siktlinjer og ingen skarpe svinger, og være best mulig tilrettelagt for sikker og effektiv sykling
  • at bysykkelordningen etableres som vedtatt og utvides, samt påse at bysykkelstasjoner også plasseres ved de ulike høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen
  • etablere flere gang- og sykkelveier (ev. sykkelveier) og sykkelparkeringer ved skoler
  • prioritere sykkelparkering i aktuelle områder
  • utrede muligheten for separat sykkel- og gangsti i tilknytning til Puddefjordsbroen


  Vei, jernbane og forurensning fra havn

  Trafikkveksten skal komme i form av kollektivtransport, bruk av sykkel og gange. Samtidig er det behov for å bygge ut viktige veier. Høyre vil satse på de veiprosjektene som gir et bedre bymiljø og avlastning av forurensede områder. Høyre vil også prioritere veiprosjekter som gir mer effektiv transport og lavere kostnader samt færre ulemper for innbyggere og næringsliv.

  Bergen Høyre vil:

  • planlegge ringveisystem fra Åsane via Arna til Fjøsanger, og derfra videre mot Ringvei Vest
  • at bygging av Nyborgtunnelen fremskyndes, som en videreføring av E39
  • innføre miljø- og tidsdifferensierte bompenger, slik at trafikken spres bedre utover døgnet og det blir mindre køer og forurensning i rushtiden. Kapasiteten på buss- og banetilbudet må økes når biltrafikken reduseres
  • omgjøre kollektivfelt til miljøfelt tilgjengelig for samkjøring, kollektivtransport og nullutslippsbiler, der det er kapasitet
  • at elbil fremdeles skal være gratis eller ha gunstige betingelser når det gjelder bompenger
  • jobbe for fergefri kyststamvei mellom Bergen og Stavanger, som er det viktigste prosjektet for å styrke næringslivet på Vestlandet
  • jobbe for at det bygges ny vei E16 Bergen–Voss, kombinert med ny jernbanelinje, for å gi sikrere trafikk, raskere transport fra Østlandet og kortere reiseavstand mellom Voss og Bergen
  • jobbe for at de to hovedveiene mellom øst og vest skal være Riksvei 7 og E134
  • arbeide for en raskere Bergensbane
  • arbeide for at nasjonale myndigheter tillater lavutslippssone i Bergen sentrum, inkludert havnen, med mulighet for å avgiftsbelegge all veitransport, og at det kan innføres miljødifferensierte havneavgifter og etableres en rett til å avvise særlig forurensende skip
  • arbeide for at full utbygging av landstrøm blir gjennomført i løpet av valgperioden
  • legge til rette for bildeleordninger
  • bygge ut ladepunkter for elbiler på gateplan i boligsonen og i bynære strøk der parkering langs offentlig vei er vanlig. Ordningen bør i startfasen være gratis, men bør på sikt finansieres av brukerne
  • arbeide med Avinor for å redusere støybelastningen fra fly- og helikoptertrafikk gjennom operative og andre relevante tiltak


  Bergen sentrum

  Det er potensial for å gjøre Bergen sentrum enda mer attraktivt og spennende. For å oppnå dette må det bygges en bymiljøtunnel som fjerner gjennomgangstrafikk av biler og lastebiler og gir større rom for syklister og gående.

  Bergen Høyre vil:

  • styrke Bryggen, Torget og Vågsbunnen som et sammenhengende historisk byområde, ved å fjerne gjennomgangstrafikk
  • gjenskape Torgalmenningen og Torget som en sammenhengende plass, ved å fjerne gjennomgangstrafikk
  • la Bryggen bli fri for gjennomgangstrafikk og forbeholdt sykler og gående. Byrommet foran de historiske bygningene skal kunne brukes til kulturarrangementer. Det åpnes for flere restauranter og mer torghandel, og det tilrettelegges bedre for småbåter
  • at Fisketorget og torghallen som åpnet i 2012, skal være en markedsplass for fersk fisk og lokalt produsert mat som fungerer både i turistsesongen og resten av året
  • utvide den allment tilgjengelige sjølinjen for på sikt å oppnå en sammenhengende Bergenspromenade langs hele sjølinjen i sentrum
  • legge til rette for at gamle kystbåter og andre båter av historisk verdi kan ligge fast til kai i Vågen
  • utrede et parkeringsanlegg for biler under Lille Lungegårdsvann, slik at Bygarasjen kan rives og arealet brukes til ny urban byutvikling
  • utvikle et effektivt kollektivknutepunkt i sentrum, for eksempel i tilknytning til Rådhuskvartalet
  • utrede muligheten for å bygge en åpen kanal fra Lille Lungegårdsvann til Store Lungegårdsvann
  • hjelpe Teknisk Museum i deres arbeid med å fullføre veterantrikken mellom Møhlenpris og sentrum
  • bygge reklamefinansierte offentlige toaletter 
 • Kapittel 5. Byen der alle vil bo og jobbe

  Kunnskap, kultur og næringsliv gir gode forutsetninger for et Bergen i vekst. Nye arbeidsplasser lokaliseres i større grad der hvor arbeidskraften finnes. Et attraktivt bosted er derfor en attraktiv lokalisering for næringslivet. Kommunen skal legge til rette for at Bergen er det beste stedet å etablere seg, både for innbyggere og næringsliv.


  Kunnskapsbyen

  Bergen Høyre vil skape et levende utdannings- og forskningsmiljø som tiltrekker seg både studenter, akademikere og næringsliv. Kommunen skal fremme tiltak som styrker Bergen som en attraktiv kunnskapsby. Utviklingen skal skje i dialog med studentene, utdanningsinstitusjonene og næringslivet.

  Bergen Høyre vil:

  • gjennom et tett og godt samarbeid med byens utdanningsinstitusjoner sikre at Bergen fortsatt har et av de beste utdanningsmiljøene i Norden
  • jobbe målrettet for å sikre finansieringen og gjennomføringen av nye prosjekter for utdannings- og forskningsinstitusjoner i byen, blant annet gjennom å bidra til utviklingen av nærings- og forskningsklynger som Bergen Media City, Science City Bergen og Bergen Marine Forskningsklynge
  • beholde Universitetet i Bergen sin posisjon som landets fremste sentrumsuniversitet
  • legge til rette for samarbeid mellom næringslivet, høyere utdanning og studenter
  • bidra til tomteareal for studentboliger
  • fortsette å ha faste kontaktmøter med studentrepresentanter og representanter fra universitetet og høyskolene
  • gi studenter muligheter til å få kommunale praksisstillinger og til å skrive masteroppgave for kommunen


  Vekstregionen Bergen

  Vår region har særlig sterke miljøer innen maritim virksomhet, olje og gass, kultur, medisin, media, finans og ikke minst havbruk – der kompetansen i bergensområdet er ledende. Det er av stor betydning for byens fremtidige utvikling at disse bransjene får de beste videreutviklingsmulighetene her. Bergen skal oppleves som det foretrukne miljøet å drive forretning fra. Regionens infrastruktur skal videreutvikles. Sammen med de høyere forsknings- og utdanningsinstitusjonene, kulturlivet, skole og nærmiljø av høy kvalitet, stabil arbeidskraft og etablerte næringsklynger vil dette gi bedriftene et konkurransefortrinn.

  Bergen Høyre vil:

  • arbeide for en mer effektiv og tilgjengelig kommune med kortere saksbehandlingstid
  • videreutvikle næringspolitikken, bl.a. gjennom Business Region Bergen
  • legge til rette for næringsareal og god infrastruktur
  • stille seg positiv til mer bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS)
  • fjerne unødvendige krav i kommunens anbuds- og innkjøpsprosesser, slik at også gründerbedrifter kan delta
  • arbeide for bedre fly- og togforbindelser til de viktigste byene i Norge og Europa
  • relokalisere den internasjonale skolen i moderne og attraktive lokaler
  • legge til rette for en velfungerende og bærekraftig utelivsbransje. Kommunens skjenkepolitikk revideres slik at seriøs drift vektlegges mer. Det skal, etter modell fra Salutt-prosjektet i Oslo, gis en raskere og mer målrettet reaksjon på regelbrudd, men det skal ikke være like lett å miste skjenkebevillingen.
  • arbeide for å få flyttet og etablert flere av de statlige arbeidsplassene til Bergensregionen. Dette vil gi næringslivet på Vestlandet ekstra impulser og verdifull kompetanse
  • jobbe for å tilføre mer kapital til oppstart av teknologibaserte gründerbedrifter og kommersialisering av forskning ved å opprette et såkornfond i Bergen
  • opprettholde et livskraftig bynært landbruk. Bergen har et stort marked for kortreist og lokalprodusert mat


  Nordens mest spennende kulturby

  En spennende kulturby er attraktiv for turister, studenter, næringslivet og byens befolkning. Bergen Høyre vil føre en kulturpolitikk som legger til rette for et rikholdig kulturtilbud for publikum. Vår kulturpolitikk skal favne både de profesjonelle og de frivillige kulturaktørene, samt fremme nye talenter.

  Bergen Høyre vil:

  • støtte profesjonalisering og internasjonalisering av kunst- og kulturlivet
  • øke ressursene til kommunens egen internasjonale kulturstrategi
  • støtte opp om bransjeorganisasjonene innenfor musikk, visuell kunst, scenekunst, film og media, og jobbe for økt profesjonalisering med mål om at flere utøvere skal kunne leve av kunsten sin i Bergen
  • sikre at stat og fylkeskommune gir støtte til byens profesjonelle kulturinstitusjoner i tråd med deres status og funksjon
  • satse på nyutdannede og etablerte kunstnere ved å fortsette tildelingen av kunstnerstipend
  • bidra til å utvikle byens buekorps som bærere av byens unike kultur og tradisjon
  • stimulere frivillige organisasjoner og aktører innen amatørkulturfeltet
  • skape en internasjonal søkeportal for kulturtilbud i Bergen, for eksempel i regi av Kultur Vest
  • gjøre Bergen attraktiv for nasjonale og internasjonale filmprodusenter


  Kulturarenaer

  Bergen skal ha gode kulturarenaer som er velegnet for byens kulturliv og for forskjellige former for kunst- og kulturuttrykk. Scener for profesjonelle institusjoner skal ligge i sentrum og være fullt ut tilpasset sitt formål. Det satses videre på gode kulturarenaer i bydelene. Gode kulturarenaer bidrar til fellesskap. Høyre er opptatt av at kultur skal være lett tilgjengelig og synlig for alle.

  Bergen Høyre vil:

  • sikre tilgjengelighet til gode kulturarenaer i alle bydeler, blant annet ved å realisere kulturhus i Åsane og Fyllingsdalen
  • bidra til å utvikle byens fremste profesjonelle kulturscener, som for eksempel BIT Teatergarasjen og Carte Blanche
  • sikre kapasiteten på produksjons- og visningslokaler for musikk og scenekunst
  • sette opp veiviserskilt til severdigheter i byen, slik at kultur blir en enda mer naturlig del av bybildet
  • fortsette tilretteleggingen av frivegger for graffitikunst
  • støtte oppstart av forprosjekt for en fremtidig musikkteaterbygning for opera, musikaler og klassisk ballett, og arbeide for å finne en egnet lokalisering av en slik arena
  • sikre videreutviklingen av det unike kystkultursenteret i Sandviken, og stimulere til at dette kan få større internasjonal anerkjennelse, for eksempel som kandidat til verdensarvslisten
  • utarbeide en mulighetsstudie for lokalisering og realisering av en byarena som kan romme minst 10 000 personer


  En kulturby for alle

  Vår politikk skal aktivt bidra til kulturformidlingen. En god kulturby tilbyr et mangfold av kultur til alle aldersgrupper. Ved å gi barn og unge kulturopplevelser tidlig fremmer vi en livslang interesse for kultur.

  Bergen Høyre vil:

  • arbeide for en aktiv kulturformidling til mennesker i alle aldersgrupper
  • sikre at nye talenter inviteres inn i vårt mangfoldige kulturliv
  • tilby alle elever på andre trinn i Bergensskolen gratis prøvetimer ved Bergen kulturskole
  • styrke tilbudet til barn og unge ved Bergen kulturskole og jobbe for at flere av grunnskoleelevene i Bergen skal få plass
  • vurdere søndagsåpne biblioteker og bruken av dem, med tanke på utvidelse av et søndagsåpent tilbud
  • at «Gamle brannstasjon» skal disponeres av frivillige som arbeider for etableringen av et brannmuseum i Bergen
  • støtte Bergen døvesenters arbeid med å sikre og videreutvikle en døvekulturarena


  Idrett

  Fysisk aktivitet er viktig for helse og trivsel. Idretten skal være en inkluderingsarena. Bergen Høyre vil være en aktiv bidragsyter som støtter opp om bredden, mangfoldet og kvaliteten i idretten. Vårt mål er at flest mulig skal få muligheten til å være del av den. Høyre vil støtte opp om idrettens uavhengige rolle, og bygge videre på den gjeldende prioriteringslisten for idrettsanlegg.

  Bergen Høyre vil:

  • etablere flere idrettsanlegg i samarbeid med idretten og private aktører
  • satse på samlokalisering av idrettsanlegg, for eksempel ved å videreutvikle myrdalsområdet i Åsane til en idrettspark
  • legge til rette for offentlig-privat samarbeid og privat eierskap med offentlig støtte ved nybygg
  • opprettholde kommunens tilskudd og stipendordninger
  • videreføre og utvide ordningen «Åpen idrettshall» i bydelene
  • legge til rette for toppidretten
  • stimulere til fysisk aktivitet blant eldre og funksjonshemmede i regi av idretten og frivillige
  • ta i bruk FYSAK-konseptet i flere bydeler
  • bygge flere ishaller og arbeide for å legge tak over Slåtthaug isbane
  • forberede Bergen som vertsby for sykkel-VM


  Friluftsliv

  Bergen har en unik tilgang til natur og friluftsliv. For å utnytte potensialet skal kommunen sørge for å vedlikeholde friluftsområder og gjøre dem tilgjengelige. Bergen Høyre ønsker å stimulere til fysisk aktivitet i samarbeid med friluftsorganisasjonene, idretten og andre frivillige organisasjoner.

  Bergen Høyre vil:

  • sikre gode og tilgjengelige grøntområder
  • etablere en sammenhengende fjellvei rundt Løvstakken
  • bruke frivillige, lag og organisasjoner til vedlikehold og utvikling av friluftsområder, slik som Bergens Skog- og Træplantningsselskap
  • inngå avtaler med grunneiere for etablering, drift og vedlikehold av stier og veier


  Integrering

  Bergen vokser, og vi kan forvente en tilvekst av forskjellige kulturer. Bergen Høyre ønsker at alle skal være i stand til å bidra til fellesskapet og derved utvikle et dynamisk samfunn. Integrering går begge veier. Hver enkelt borger har et egenansvar for å delta i det samfunnet de har blitt en del av. Kommunen skal veilede og bidra. Gjennom integreringstiltak og nulltoleranse for rasisme skal Bergen Høyre bidra til en by der alle vil bo.

  Bergen Høyre vil:

  • bruke barnehagen og skolen aktivt som en integreringsarena
  • styrke språkkompetansen hos minoritetsspråklige barn ved å tilby gratis kjernetid i barnehagen
  • ha et kompetanseløft i migrasjonspedagogikk for de ansatte i barnehager og skoler
  • gjøre introduksjonsprogrammet mer jobb- og arbeidsrettet ved å knytte bånd til næringslivet i Bergen
  • vurdere tiltak som kan stimulere til entreprenørskap og nettverksbygging mellom innvandrere og nordmenn. Vi vil støtte frivillige organisasjoner som legger til rette for integrering
  • at flere familier med innvandrerbakgrunn skal bli i stand til å eie sin egen bolig istedenfor å leie kommunale boliger. Informasjon om kommunale etableringslån gjøres bedre kjent
  • legge opp til mer spredt bosetning av innvandrere og flyktninger for bedre og hurtigere integrering i lokalmiljøet
  • kreve nulltoleranse for rasisme
  • bistå i kampen mot politisk ekstreme ytringer og handlinger. Samarbeide mer med frivillige organisasjoner og trossamfunn i nærmiljøene for å bekjempe radikaliseringen
  • utnytte det mulighetsrommet mangfold utgjør, til ytterligere å styrke Bergen som en internasjonal og vekstfremmende by


  Lov og orden

  Bergen skal være en trygg by. På et overordnet nivå krever dette en sterk organisering av beredskapen. På lokalt plan forutsetter det forebyggende arbeid og et synlig politi. Bergen kommune skal opprettholde samarbeidet med politiet for å forhindre årsakene til kriminalitet, i tillegg til å bekjempe selve kriminaliteten.

  Bergen Høyre vil:

  • videreføre samarbeidet med politiet med fokus på synlig politi og forebyggende arbeid
  • ikke ha åpne russcener i Bergen og bekjempe narkotikaomsetning. Vi skal ha nulltoleranse for forsøpling, tagging og hærverk. Dette skal bøtelegges på stedet. I de tilfellene hvor det foreligger kjent gjerningsperson, skal alle utgifter for hærverket kreves erstattet gjennom rettslige skritt
  • sikre god belysning i byparkene
  • arbeide for et sterkt politidistrikt og etablering av en ny politistasjon i Bergen
  • jobbe for å skape en unik regional beredskapsklynge i Bergen, basert på brann- og redningstjenesten, helsetjenesten, politiet og militære ressurser fra Haakonsvern og Heimevernet


  Kirken og andre trossamfunn

  Det er viktig at mennesker har muligheten til å finne verdimessig forankring i noe større enn det dagligdagse. Den norske kirke er en betydningsfull verdibærer, og dens kulturarv skal bevares. Bergen Høyre ønsker å støtte opp om samholdet og frivilligheten i tros- og livssamfunnene. Vi skal skape rom for et mangfold av trossamfunn i byen vår.

  Bergen Høyre vil:

  • sikre en anerkjennende og rettferdig behandling av tros- og livssynssamfunnene i Bergen
  • støtte og legge til rette for det frivillige arbeidet som tros- og livssynsorganisasjonene driver rettet mot barn og unge
  • støtte Den norske kirke som en viktig bærer av vår kulturarv
Last ned vårt program her