Søk

Interpellasjon skolebruksplan.

Bømlo Høgres interpellasjon om kjøp av Bømlo VGS til handsaming i  kommunestyremøte 22.06.2017.

Fylkestinget vedtok i høst å slå sammen våre to videregående skolene på Bømlo til en skole og lokalisere dette på Leite. Med bakgrunn i dette er det blitt mange debatter og uttalelser fra flere hold.

Denne saken har vært til behandling flere ganger i Bømlo kommunestyre og det er samlet inn over 4000 underskrifter med krav om at Rubbestadneset ikke skal leges ned og saken har engasjert mange på Bømlo. Det har også vert møter mellom fylkesordføreren og Bømlo kommune.                                                                      

Det er sendt brev fra Bømlo kommune til fylkeskommunen der det ble uttrykt stor misnøye med at lokalisering var bestemt før pilotprosjektet var endelig avklart. Dette brevet tok ikke Fylkesutvalget seg bryet med å behandle men det kom et svarbrev fra fungerende fylkesordfører som vi er svært misfornøyd med og svaret bekymrer oss. Vi tolker det slik at all yrkesrettet opplæring vil bli avviklet på Bømlo i fremtiden og vi vil sitte tilbake med en mindre videregående skole som bare tilbyr opplæring i teoretiske fag.  

Vi i Bømlo Høgre tolker dette som en styrt avvikling av det videregående opplæringstilbudet på Bømlo.  Vi har heller ikke noe tro på at pilotprosjektet kommer til å bli en suksess som noen hevder. Tilbakemeldinger vi har mottatt så langt er ikke akkurat oppløftende.

Med alt det positive som skjer i Rubbestadneset rundt nyetablering av Unitec, så har vi ikke råd til å miste det yrkesretta videregående tilbudtet på Bømlo. Ungdommene på Bømlo fortjener å bli tatt på alvor og vi kan ikke akseptere at det videregående opplæringstilbudet gradvis blir redusert og som til slutt forsvinner for godt fra Bømlo.

Tidlig i debatten ble det påstått at grunnen til nedleggelse og samlokalisering med et pilotprosjekt, skyldes blant annet at Bømlo kommune ikke ville kjøpe Bømlo Videregående skole av fylkeskommunen for 50 mill. Når vi nå ser hvilke konsekvenser dette har og hvilket tilbud vi sannsynligvis kommer til å sitte igjen etter samlokaliseringen, vil vi i Bømlo Høgre at 50 mil + - ikke kan være prisen som gjør at det videregående opplæringstilbudet blir borte fra kommunen vår.

Ungdommen vår fortjener å ha et fullverdig videregående opplæringstilbud på Bømlo. Vi må snu hver en stein for at vi fortsatt skal ha det samme videregående tilbudet som i dag.   

Med bakgrunn i dette ber vi i Bømlo Høgre be rådmannen og administrasjonen lage en sak til neste kommunestyre med følgende utgangspunkt:

  1. Bømlo kommune går i dialog med fylkeskommunen om å kjøpe Bømlo videregående skole.
  2. Den videregående skolen på Bømlo skal ligge i Rubbestadneset uten at dagens opplæringstilbud blir redusert.
  3. Ved kjøp av Bømlo videregående skole kan kommunen få samlokalisert flere funksjoner der kommune i dag leier lokaler av andre. (eks. Voksenopplæring, PPT osv.)
  1. Inntekten etter salg av tomten der dagens Bremnes Ungdomsskole er lokalisert kan brukes til delfinansiering av kjøpet av Bømlo vgs. 

 

 

Ståle Vorland

Bømlo Høgre.