Vår visjon

Folketalsauke er eit svært viktig mål for utviklinga av kommunen vår. Dersom vi skal nå dette målet, må vi leggje forholda slik til rette at det er praktisk mogeleg å vera busett i bygdene i Fusa og pendle til arbeidsmarked utanfor kommunen, også for dei som har born i skule og barnehage. Attraktive arbeidsplassar i kommunen er ein annan viktig suksessfaktor.

Våre hovedsaker

Omdømme

Målretta marknadsføring for å auka tilflyttinga.

Effektive tjenester

Effektive offentlege tenester som er godt tilpassa brukaren.

Kvalitet i helse og omsorgssektoren

Vi vil vidareutvikla tenestetilboda slik at den enkelte får større styring over eige liv, og eit meir aktivt liv.

Kvalitet i skule og barnehage

Tettare samarbeid mellom skule og barnehage.

Se vår politikk

Bjørnafjorden kommune

Hordaland

Kontakt

Ranveig Næss
Leder
Telefon: 99263319

Karsten Henrik Henschien Sprenger
Fylkessekretær
Telefon: 45791672

Våre folk