Vår visjon

Kvinnherad er samansett av små og mellomstore lokalsamfunn der folk opplever det som trygt og triveleg å bu. Høgre vil føra ein politikk som sikrar at det blir slik også i framtida!

Våre hovedsaker

Næringsliv

For at Kvinnherad skal vera ein attraktiv plass å bu, må vi ha eit sterkt næringsliv med varierte arbeidsplassar. Høgre meiner difor at Kvinnherad kommune må føra ein langt meir offensiv næringspolitikk enn i dag.

Skule

Eit godt skuletilbod er avgjerande for å sikra like moglegheiter for alle. Høgre meiner nærskulane har ein viktig funksjon i lokalsamfunnet. Høgre vil difor ta vare på nærskulane og fokusera på innhald og kvalitet i skulen.

Barn og unge

Kvinnherad treng fleire barnefamiliar for å få framtidig vekst i kommunen. Høgre vil prioritera gode vilkår for barnefamiliar for å gjera kommunen meir attraktiv for desse.

Helse og omsorg

Kvinnherad har ei god eldreomsorg med engasjerte og dyktige medarbeidarar. Kommunen har behov for raskare utbygging av eit tilstrekkeleg tal institusjonsplassar. Høgre vil difor fullføra utviding av Rosendalstunet i perioden, og starta planlegging av framtidig utviding av Husnestunet.

Se vår politikk
Peder Sjo Slettebø, Ordfører, Kvinnherad
Peder Sjo Slettebø
Ordfører, Kvinnherad

Kvinnherad kommune

Hordaland

Kontakt

Erlingur Nielsson
Leder
Telefon: +4795485073

Charlotte Spurkeland
Fylkessekretær
Telefon: 92866652

Våre folk