Politikk

Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i.

Våre hovedsaker

Samfunnsutvikling

Høgre vil føra økonomisk ansvarleg politikk som ikkje set kommunen sin handlefridom i fare.

Næringsliv og verdiskaping

Det er sers viktig for Osterøy si utvikling at tilstrekkelege næringsareal finst til disposisjon med digitale kommunikasjonslinjer, knyting til kollektivtransport og med moglegheiter for transport både over land og på fjordane.

Samferdsle

Som øykommune må Osterøy ta vare på alle eksisterande transportlinjer mot fastlandet men også vurdere alternative samband. Dette styrker beredskapen og spreier trafikkmønsteret.

Skule og barnehage

Høgre vil ha ein god skule for alle born, med høg kvalitet og gode tilhøve for læring og sosial utvikling, uavhengig av fagleg styrke og kva skule dei går på. Ein god skule krev ei sterkare satsing på lærarane og skuleleiinga og ein god skule vil bidra til å jamne ut sosiale skilnader.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her