Vi utvikler fremtidens Hordaland

Fremtidens Hordaland bygges på skuldrene til alle som bor her. Hordaland er et fylke i vekst; derfor trenger vi politikk som legger til rette for valgfrihet og kunnskap, flere og tryggere veier og flere arbeidsplasser.

Våre hovedsaker

Skape flere jobber

Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden.

Les mer om flere jobber her

Trygg omsorg, raskere behandling

Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt tilbud i fremtiden.

Les mer om pasientens helsetjeneste

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller  Eller last ned vårt program her.

 • Kapittel 1: Høyres formålsparagraf
  «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlaget, rettsstaten og folkestyret for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.»
 • Kapittel 2: Vi utvikler fremtidens Hordaland

  Hordaland er et fylke med mange styrker, og et av verdens beste steder å bo. For å styrke Hordaland og Vestlandet som region ønsker Høyre å satse på:


  Valgfrihet

  Høyre har tro på deg. Dersom du får leve slik du selv ønsker, tror Høyre du vil gjøre det beste ut av det. Ingen kan bestemme hva du mener er et godt liv. Samfunnet skal ha et sikkerhetsnett som hjelper deg hvis du trenger det. Høyre mener du selv vet best hva som er rett for deg. Derfor vil Høyre kjempe for din rett til å velge selv.


  Kunnskap

  Alle har ikke like muligheter. Penger, evner og sosialt miljø kan skape skiller. Høyre vil gi alle like muligheter gjennom et godt skoletilbud basert på kunnskap og et godt sosialt sikkerhetsnett. Det viktigste verktøyet vi kan gi våre barn, er et godt kunnskapsgrunnlag og en god skole. Derfor er det viktig at undervisningen er den beste, og at den gir elevene et grunnlag for å nå sitt potensial.

  Den videregående skolen og fagopplæringen skal gi alle et godt grunnlag for videre utdanning og arbeid. Høyre vil derfor arbeide for at skolen skal bli en bedre kunnskapsformidler. Det er viktig å styrke lærerens rolle og klasseledelse. En viktig forutsetning for fremtidig arbeid er å fullføre videregående utdanning. Høyre vil derfor ha en nullvisjon for uønsket frafall.

  For at vi skal ha en god diskusjon rundt skolens innhold, er det viktig med åpenhet om hva skolen driver med. Åpenhet rundt pedagogisk metode og resultater er viktig for å få en debatt og oppfølging som styrker undervisningen.


  Fremkommelighet

  I dag er manglende utbygget vei- og banenett og annen infrastruktur en konkurranseulempe og mange steder en trygghetsrisiko. Selv om mye er blitt bedre, er det fortsatt mye som gjenstår. Høyre vil føre en politikk som gir en enklere og tryggere reise for alle trafikanter, uansett om en reiser med buss, bane, sykkel, bil eller båt/ferge, om en går eller om en frakter gods.

  Visjonen er at samferdsel skal bli et konkurransefortrinn for Hordaland, ikke en konkurranseulempe som i dag.

  Derfor må vi bygge ut sykkelveier, bilveier, bybane, jernbane, flyplass og havn. I tillegg må vi sikre god kapasitet i kollektivtrafikken, slik at det blir enkelt å velge det fremfor bil. I alle utbygginger må universell tilgjengelighet være selvsagt.


  Levende kulturliv

  Høyre mener at et levende og rikt kulturliv er viktig for livskvalitet, læring og helse, og at kunstuttrykk har en viktig egenverdi. Høyre vil styrke museene som kunnskapsformidlere, og videreutvikle de faglig sterke kulturinstitusjonene i fylket. Samtidig vil Høyre styrke innsatsen for frivillig arbeid, blant annet gjennom idrettsarrangementer og andre kulturarrangementer for og med barn og unge.


  Lavere utslipp og bedre miljø

  Høyre vil arbeide for en bærekraftig utvikling der den økonomiske veksten ikke går på bekostning av natur og miljø. Vi vil øke bruken av alternative energikilder og bruke de tradisjonelle energikildene mer effektivt.

  Høyre ønsker en ambisiøs reduksjon av klimagassutslipp og luftforurensing. I dette programmet peker vi på tiltak som kan gi dobbelt så stor reduksjon i klimagassutslipp som i klimaplanen for Hordaland, og på luftkvalitetstiltak som kan halvere utslippet av NOx i Bergen.


  Gode rammebetingelser for å skape arbeidsplasser

  Høyre vil bruke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør til å utløse prosjekter som skaper vekst og ny verdiskaping i Hordaland. Vi ønsker at mer av verdiskapingen på Vestlandet skal komme innbyggerne til gode.

  Så lenge fylkeskommunen eksisterer, vil Høyre at den skal være en pådriver for at Vestlandet skal være synlig og fortsatt ha en viktig rolle for næringsliv og verdiskaping i Norge.

  Høyre vil at Hordaland skal føre an i utviklingen. Vi skal være i fremste rekke, ikke minst innenfor utdanning og informasjonsteknologi. Høyre ønsker å utløse vekstpotensialet i Hordaland. Det skal vi gjøre gjennom en god skole og fagopplæring, men også gjennom skreddersydd opplæring i å skape arbeidsplasser (Ungt Entreprenørskap). God fremkommelighet er grunnleggende for næringslivet. Derfor går satsing på infrastruktur hånd i hånd med å skape gode og trygge arbeidsplasser.

  Fylkeskommunen må legge til rette for god dialog mellom kommuner, og være et aktivt bindeledd mellom lokale og regionale interesser og statlige myndigheter. Høyre har som mål å avvikle fylkeskommunen. Likevel vil Høyre søke å styre den politiske utviklingen i fylkeskommunen på grunnlag av våre prinsipper innenfor de ulike områdene av fylkeskommunens virksomhet så lenge den eksisterer. Dersom ansvarsreformer/kommunereform gjør det naturlig, ønsker Hordaland Høyre å se på en regionmodell der Hordaland og Rogaland er sentrale.

 • Kapittel 3: Opplæring – mestring for alle i et mobbefritt miljø

  Valgfrihet og kvalitet i undervisningen

  Elever i den videregående skolen skal forberedes til arbeidslivet eller videre utdanning. Derfor er det viktig å gi dem mulighet til å ta selvstendige valg. Hordaland Høyre vil sikre elevenes valgfrihet i skolen, blant annet ved at elevene fortsatt får bestemme hvilken skole de skal gå på.

  Hordaland Høyre vil:

  • garantere fritt skolevalg og arbeide for innføring av fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene
  • la motiverte elever som trenger ekstra utfordringer, få ta fag på høyere nivå
  • utvikle temaskoler som for eksempel realfagsgymnas i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner
  • styrke Ungt Entreprenørskap som en viktig arena for samarbeid med næringslivet
  • opprette fagspesifikke topplinjer for særlig begavede elever etter modell fra idretten
  • søke om en ordning med eksamen før russetiden
  • satse på digitale løsninger som for eksempel pedagogisk gaming og pedagogiske apper
  • forsøke filming av forelesninger til bruk for elever ved gjennomgang av pensum og for deling av gode undervisningsopplegg
  • utvide tilbudet om IB-linje
  • tilby flere programfag på engelsk
  • innføre skoleløp med studiespesialisering over to år
  • arbeide for et programfag om innovasjon og entreprenørskap
  • utvide samarbeidet mellom videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner for å sikre bedre kvalitet på undervisningen
  • la elever på ungdomskolen ta fag på videregående skole
  • endre dagens ordning slik at eksamenskandidater får tilbake skriftlige eksamener med begrunnelse for karaktersettingen
  • ha en tilpasset kroppsøvingsundervisning som skal kunne brukes av utøvere med høy grad av egentrening og elever som trenger tilrettelegging ved for eksempel varmtvannstrening
  • legge til rette for at skolebygg tas i bruk også etter endt skoletid
  • være positiv til etablering av private videregående skoler som for eksempel realfagsgymnas, og benytte Attføringsbedriftenes kompetanse til å gi elever med ekstra behov mer tilpasset opplæring


  Læreren og skoleledelse

  Læreren er den viktigste faktoren for at elevene skal ha det bra på skolen. Det er læreren som gir undervisning og ser til at elever får hjelp til å møte utfordringer som påvirker skolegangen. Gode lærere er nødvendige for elevenes læring og utvikling. Lærerevaluering sammen med satsing på faglig oppdatering er vesentlig for at både lærere og elever skal prestere på skolen.

  Hordaland Høyre vil:

  • sikre flere karriereveier i skolen
  • fortsatt tilby etterutdanning innenfor bruk av digitale verktøy og hjelpemidler
  • offentliggjøre faglig rangering av skoler etter modell fra Oslo
  • videreutvikle skole- og undervisningsevaluering for å sikre medvirkning fra elevene
  • fortsette med anonyme prøver
  • samarbeide med universitet og høyskoler om å trekke inn mastergrads- og doktorgradsstudenter i undervisning i videregående skole som en del av deres utdanning og karriereløp
  • ha lektor II-stillinger ved flere skoler
  • gi læreren midler til å ta tilbake autoriteten i klasserommet
  • åpne for tiltak som gjensitting, innlevering av mobiltelefoner ved timestart og stenging av tilgangen til sosiale medier og andre nettsider som stjeler tid fra undervisningen

  God skoleledelse sørger for at både lærere og elever utvikler seg. Det er også skoleleders ansvar å sørge for at mobbing blir tatt alvorlig, og å sørge for et godt forhold mellom lærere og elever.

  Hordaland Høyre vil:

  • gi rektorer mulighet til etterutdanning innenfor administrasjon, økonomi og ledelse
  • gi rektor større frihet til å bruke incentiver for å sikre rekruttering og belønning av gode lærere
  • at manglende resultater over tid må få konsekvenser for skolen og læreren
  • ha åpenhet om resultater, og at statens resultater fra de årlige skoleundersøkelsene skal gjøres tilgjengelig for skoleeierne
  • ha et forsøk med 8–13 skoler i Bergen basert på kommunal ledelse, og på bakgrunn av dette forsøket vurdere ytterligere overføring av ansvar


  Yrkesfag

  Elever som velger yrkesfag, skal få en skolegang som forbereder dem på arbeidslivet. Kunnskapen de tilegner seg, er verdifull for samfunnet. Derfor er det viktig at de får en lærlingplass når utdanningen er ferdig. For å motvirke uønsket frafall må yrkesfagelevene få bestemme mer over sitt eget utdanningsløp, blant annet ved å tilbys flere alternativer etter grunnskolen.

  Hordaland Høyre vil:

  • ha en lærlingklausul i kontraktene fylkeskommunen inngår med næringslivet, for å sørge for lærlingplass til alle som ønsker det
  • tilby flere lærlingplasser i det offentlige
  • ha et studietilbud som tilpasses arbeidslivets behov for kompetanse
  • videreutvikle muligheten for å gå direkte fra fagbrev til høyskole i relevante fagutdanninger
  • tilby alternative læringsarenaer, for eksempel i bedrifter
  • ha et forsøk med fagbrev på engelsk
  • videreutvikle vekslingsmodellen og andre tilpassede alternativer til to pluss to-standarden (to år på skolen og to år i lære)
  • legge til rette for at flere fagarbeidere starter egen bedrift, gjennom i større grad å benytte ungdomsbedrift og Ungt Entreprenørskap
  • sørge for samarbeid mellom den videregående skolen og næringslivet der elevene alternerer mellom forskjellige bedrifter med ulike yrker, i den hensikt at elever unngår frafall og oppnår lærlingplass


  Frafall

  Alle som ønsker det, skal få fullføre videregående skole. Uønsket frafall er uheldig for eleven, klassen og samfunnet, og skolen må tilrettelegge undervisningen slik at skolegangen kan gjennomføres av alle elever. Som samfunn har vi behov for kompetansen hver enkelt elev tilegner seg gjennom videregående skole, enten det er yrkes- eller studiekompetanse. Både undervisning, rådgivning og sosialt miljø er vesentlige faktorer for at elever fullfører skolen.

  Hordaland Høyre vil:

  • sørge for bedre samarbeid mellom grunnskolen og den videregående skolen, og mellom den videregående skolen og universitets- og høyskolesektoren
  • ha forsøk med kombinerte ungdomsskoler og videregående skoler
  • artlegge elevenes grunnleggende ferdigheter første skoleuke for å legge grunnlaget for tilpasset undervisning
  • gi de enkelte videregående skolene tilgang til karakterinformasjon fra ungdomsskolen, for å kunne legge til rette for en best mulig tilpasset undervisning
  • ha tettere kontakt mellom hjem og skole frem til eleven fyller 18 år
  • tilby leksehjelp i utvalgte fag
  • at skolen tar kontakt med eleven og foresatte allerede ved første ugyldige/udokumenterte fraværsdag
  • gjøre forsøk med konsentrert opplæring for elever som har utfordringer med å bestå
  • utvide tilbudet med sommerskole for elever som står i fare for å stryke eller ønsker å forbedre karakterer
  • utvide forsøk med produksjonsskole etter dansk modell for å fange opp elever som slutter på skolen, en modell der unge gjennom «verkstedspedagogikk» skal få et opplæringstilbud på ett år rettet mot praktisk læring og produksjon for å tilegne seg kompetanse som skal føre dem videre ut i utdanning og arbeidsliv
  • dra nytte av seniorers kompetanse som ressurs ved tilbud om leksehjelp


  Rådgivning, psykisk helse og rusforebygging

  Forutsetningen for at elevene skal treffe gode valg, er at de har nok informasjon om mulighetene de har. God nok informasjon gjelder både valg av videregående skole og rådgivning om høyere utdanning, og er forebyggende mot uønsket frafall.

  Hordaland Høyre vil:

  • styrke og samordne rådgivningen mellom grunnskolen og den videregående skolen
  • styrke tilbudet om etter- og videreutdanning for rådgivere
  • innføre en sertifiseringsordning for rådgivere
  • la elevene evaluere rådene de får
  • tilstrebe rådgivere i heltidsstillinger
  • ha en forsøksordning med konkurranseutsatt rådgivningstjeneste i samarbeid med kommunene og næringslivets organisasjoner

  Økningen i psykiske utfordringer blant unge er alvorlig. Fremover må skolen i større grad legge til rette for god psykisk helse, og stille opp med hjelp til dem som trenger det. Hordaland Høyre vil ha en skole med nulltolleranse for mobbing, og i større grad ansvarliggjøre skoler som ikke strekker seg langt nok for å få slutt på mobbingen. I mange år har skolen hatt stort fokus på alkohol og tobakk, men nå må innsatsen også rettes mot misbruk av medisiner og narkotika.

  Hordaland Høyre vil:

  • sørge for lavterskel-helsetilbud til elever utenom skoletiden
  • sikre at alle skoler har informasjon om skolehelsetjenesten, og at timer kan bestilles på internett
  • sørge for at det er mobberen som skal bytte skole der skolebytte er eneste løsning
  • sikre at antimobbeprogram tas i bruk på alle skoler
  • ha åpenhet om mobbing og konsekvensene for den som mobber og den som blir mobbet
  • gi lærere og assistenter spesialiserte kurs, hvor de får opplæring om hvordan man skal avverge, oppdage og behandle moderne mobbesaker
  • tillate politirazzia ved begrunnet mistanke om ulovlige rusmidler
  • tilby opplæring i hvordan man avdekker problemer knyttet til psykiatri og rus hos elever og i bruk av hjelpeapparatet for oppfølging 
 • Kapittel 4: Samferdsel – trygg og effektiv infrastruktur med økt satsing på kollektive løsninger

  Effektiv og trygg transport er viktig for næringsutviklingen, innbyggerne og konkurranseevnen i Hordaland. Høyre vil sikre at Hordaland får sin del av statlige midler, og satse på bedre mobilitet og løsninger som vil redusere klimautslippene. Samferdselstilbudet skal være brukervennlig og trygt i hele fylket, både på land, sjø og i luft. Hordaland Høyre vil i større grad benytte IKT for å kunne finne smarte løsninger for transport (Intelligent Transport Solutions).


  Kollektivtransport

  Hordaland Høyre vil at flere skal reise kollektivt. Derfor vil vi sikre økt punktlighet og hyppigere avganger, særlig i rushtiden. Det er også viktig at kollektivsystemene er enkle for at tilbudet skal bli mer attraktivt.

  Hordaland Høyre vil:

  • ha økt punktlighet og hyppigere avganger, særlig i de tidsrommene behovet er størst
  • endre skattereglene slik at det blir mulig for arbeidsgivere å dekke hele eller deler av ansattes utgifter til kollektive arbeidsreiser uten at de blir fordelsbeskattet av dette
  • planlegge egne traseer for kollektivtrafikk nær sentre og trafikknutepunkter
  • fortsatt benytte anbud i samferdselssektoren for å sikre best mulig kollektivtilbud for de pengene som bevilges
  • etablere flere og bedre innfartsparkeringer
  • utdanne flere bussjåfører
  • sørge for samordning mellom ulike transportmidler så det blir enklere for passasjerene å planlegge effektiv reising
  • starte arbeidet med å utvikle et bedre billetteringssystem, blant annet ved å innføre mobilbillett og sanntids-app i hele fylket
  • fortsette utbyggingen av sanntidsinformasjon på holdeplasser
  • at prinsippet om universell utforming innarbeides i hele reisekjeden
  • ha flere ekspressavganger mellom knutepunkter for å redusere reisetiden
  • fortsette utbyggingen av bybanen til et effektivt nettverk for hele Bergen
  • ha knutepunkter med direkte overgang til viktige ruteforbindelser
  • legge til rette for at folk i voksende industriområder, som for eksempel subsea-klyngen på Sotra, kan bli kollektivtrafikkbrukere
  • at hele veksten i arbeidsreiser kan dekkes av kollektivtilbud alle steder der det er miljømessig fordelaktig
  • at prisene på kollektivtrafikk ikke skal øke mer enn den generelle prisstigningen
  • prioritere kollektivtransport i områder med høy befolkningstetthet
  • at det utarbeides en offensiv plan for videre utbygging av baneløsninger i Bergen
  • dele eierskapet til Skyss mellom Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune, for å sikre storbyen større innflytelse over kollektivtilbudet i byområdet. Vesentlige endringer i rutetilbud og pris skal skje i enighet mellom de to eierne


  Miljø

  For å bedre luftkvaliteten må samferdselssektoren i alle ledd bli mer miljøvennlig. Målet er et klimanøytralt Hordaland i 2050, og særlig viktig blir det å redusere utslippene fra transportsektoren.

  Hordaland Høyre vil:

  • medvirke til videre utbygging av ladepunkter og infrastruktur for klimavennlig drivstoff
  • innføre en avgift for alle nyttekjøretøy som ikke oppfyller EURO 6 eller bedre innenfor bompengeringen i Bergen
  • arbeide for at nasjonale myndigheter kjøper klimakvoter av Hordaland fylkeskommune når miljø- og kollektivsatsingen etter hvert vil medføre kutt i utslipp av klimagasser
  • fortsatt være mot køprising, men vil respektere lokalpolitiske flertallsvedtak i saken
  • innføre miljødifferensierte bompenger i Bergen, i tråd med lokalt initiativ
  • ha en aktiv satsing på videre utbygging av trygge og attraktive gang- og sykkelveier innenfor belønningsordningen, særlig i tette befolkningssentre, men også langs det øvrige veinettet
  • prioritere fjerning av flaskehalser i trafikken
  • kjempe for at de statlige bevilgningene fortsetter å trappes opp, og samtidig redusere behovet for bompengefinansiering som er kostbar både for forbrukerne og samfunnet


  Sykkel

  For å skåne miljøet og bedre folkehelsen er det ønskelig at flere bruker sykkel som transportmiddel. Hordaland Høyre har som mål at en større andel av befolkningen skal benytte seg av sykkel fremover, også fordi det letter trykket på parkeringskapasiteten og gir færre køer i trafikken.

  Hordaland Høyre vil:

  • tilby busser med ekstra plass for sykler der det ikke er mulig å sykle
  • at sykkelveier skal være adskilt fra fotgjengerfelt
  • legge flere sykkelveier til skoler og store arbeidsplasser
  • prioritere fremkommelighet for syklister i veikryss
  • legge til rette for sikker og effektiv ferdsel gjennom gode siktlinjer og minst mulig skarpe svinger
  • bygge ut sykkelveier i tilknytning til alle nye vei- og baneanlegg
  • etablere sykkelstamvei fra Straume, Kleppestø, Osøyro og Knarvik til Bergen
  • tillate at sykkel medbringes gratis på buss utenom rushtid og på hurtigbåt hele døgnet
  • gjøre forsøk med sykkelstativ utenpå busser
  • arbeide for en gjennomgående sykkeltrase langs hele E39
  • systematisk fjerne alle mindre hinder for sykling, som høye fortauskanter


  Jernbane

  Jernbanen er langt mer miljøvennlig enn godstransport på vei, og et effektivt fremkomstmiddel for persontransport. Hordaland Høyre ønsker å videreutvikle og modernisere jernbanen i fylket vårt.

  Hordaland Høyre vil:

  • arbeide for modernisering av Bergensbanen med sikte på en reisetid Bergen–Oslo på under fire timer, herunder en realisering av Ringeriksbanen
  • arbeide for å realisere et kombinert jernbane- og veiprosjekt Bergen–Voss i tråd med anbefaling fra konsekvensutredningen
  • øke avgangshyppigheten på strekningen Bergen–Arna–Voss
  • være en pådriver for at jernbanen skal være et konkurransemessig, godt og prioritert valg for godstransport
  • sørge for god dialog og koordinering mellom Hordaland Fylkeskommune som buss-, ferge- og hurtigbåtansvarlig og NSB som togtrafikkansvarlig for å sikre riktig tilbud av og god samordning mellom ulike typer kollektivtrafikk
  • arbeide for nødvendig rassikring langs alle jernbanelinjer
  • arbeide for en rask realisering av nytt godsknutepunkt for Bergen
  • arbeide for tilrettelegging av intercity-forbindelse mellom Bergen og Stavanger


  Riksveier

  Riksveiene er de viktigste gjennomgående transportlinjene i fylket, og er statens ansvar. Hordaland Høyre arbeider for at Hordaland skal få tilført en større del av de statlige samferdselsmidlene for nødvendig utbygging og modernisering av veinettet.


  I perioden vil vi arbeide for:

  Ferdigstillelse av:

  • Os–Bergen (E39)
  • Sotrasambandet (RV555)
  • ny Røldalstunnel og lang Haukelitunnel (E134)

  Oppstart av:

  • fergefri E39 Stord–Bergen som del av en fergefri kyststamvei
  • bymiljøavtale for Bergen med neste trinn av bybanen og sykkelnett

  Ferdig planlegging og prosjektering av samt NTP-vedtak om:

  • ny E16 og Vossabane med kombinert utbygging av vei, bane og Arnatunnel
  • nordhordlandstunnel på E39 mellom Åsane og Nordhordlandsbrua

  Konseptvalgutrede (KVU):

  • Hordalandsdiagonalen og hardangerviddetunneler

  I tillegg vil Hordaland Høyre arbeide for:

  • oppgradert, vintersikker og tryggere forbindelse Øst–Vest
  • å støtte forslaget i Vegvesenets utredning om Øst–Vest-forbindelse med to hovedforbindelser. Hordaland Høyre støtter forslaget om E134 som en av forbindelsene, men går for R7 som den andre hovedforbindelsen istedenfor R52 Hemsedal
  • å påvirke staten som veieier til økt satsing på sikkerhet gjennom bedre vedlikehold og sikring av rasutsatte strekninger
  • at alle riksveier har minimum to gode felt, gul stripe og sinusfresing
  • at staten tar et større ansvar for høyere kvalitet i fergetilbudet
  • at det gjennomføres konsekvent, stedlig og nettbasert informasjon om brøytestatus og vintervedlikehold, slik at sjåfører vet hva slags føre de må forberede seg på
  • realisering av Hordalandsdiagonalen (Bergen–Odda/Jøsendal) etter fergefri E39 Stord–Bergen og Voss–Bergen i tråd med anbefalingen fra Øst-Vest-utredningen


  Fylkesveier

  Fylkesveiene i Hordaland har et stort behov for infrastrukturoppgradering og opprusting. Fremkommelighet og standard må bedres, og trygg ferdsel skal være prioritert både ved planlegging av nye veier og vedlikeholdsarbeid.

  En bymiljøavtale for Bergen er et av de viktigste tiltakene for å sikre bedre mobilitet og oppnå reduksjon i miljø- og klimaskadelige utslipp.

  Hordaland Høyre vil:

  • fortsette en offensiv satsing på tryggere og mer effektive veier med rassikring, utbedring og fornyelse av eksisterende veinett
  • at kantlinjer og midtlinjer er laget ved hjelp av sinusfresing
  • realisere bymiljøavtale i samarbeid med Bergen kommune og staten med ambisiøse målsettinger for videre bybaneutbygging, infrastrukturforbedring, bedre bymiljø og bedre fremkommelighet for sykkel og næringstransport
  • etablere mest mulig effektive og samfunnsnyttige tverrsamband inn mot fergefri E39
  • øke bevilgningene til vedlikehold
  • ha tryggere skoleveier gjennom økt utbygging av gang- og sykkelveier
  • ta i bruk samarbeidsløsninger mellom offentlige og private for å løse samferdselsutbygginger raskere og rimeligere
  • kreve høyere statlige bevilgninger til fylkesveiformål
  • bygge bymiljøtunnelen


  Sjø- og skipstrafikk

  For Hordaland er utfordringene fremover å redusere utslippene fra skipstrafikken, finne ny lokalisering for havn i Bergensområdet og legge til rette for mer transport fra vei til sjø.

  Hordaland Høyre vil:

  • medvirke til elektrifisering av Bergen og Omland Havn
  • flytte godshavnen ut av Bergen sentrum
  • arbeide for bedre sikring av skipstrafikken langs Hordalandskysten
  • ha bedre merking av skipsledene og sikrere farleder
  • etablere avtaler med private slepebåter som kan benyttes som beredskapsbåter
  • kraftig redusere partikkelforurensningen fra skip som legger til havn i Bergen
  • at EU-konseptet «Motorways of the Sea» utvides nordover til også å gjelde Bergen havn
  • fortsette markedsføringen av Bergen som snuhavn for cruisetrafikk


  Ferger

  Høyre ønsker på lang sikt å erstatte flest mulig fergestrekninger med faste samband. Likevel vil fergestrekningene i lang tid fremover være en viktig del av samferdselstilbudet i et fylke med mye fjord og fjell. Trygg drift, moderne materiell og god kapasitet er viktig for at fergestrekningene ikke skal oppleves som unødvendige flaskehalser.

  Hordaland Høyre vil:

  • gjennomgå alle fergestrekninger med sikte på å sørge for oppdatert og miljøvennlig materiell
  • sikre universell tilgjengelighet
  • ha sterkt fokus på trygghet og driftssikkerhet
  • arbeide for å modernisere fergeflåten og gi alle fergestrekninger et tjenlig rutetilbud
  • arbeide for kortere fergesamband Kvinnherad–Stord med en effektiv forbindelse til E39 som gir best mulig dekning av reisebehov både sørover og nordover
  • sikre tilstrekkelig reservefergekapasitet ved driftsavbrudd
  • at nye anbudsrunder ikke skal medføre at noen strekninger får eldre ferger enn de har i dag
  • innføre krav om nullutslippsferger på utvalgte samband, for å redusere klimautslipp og stimulere til innovative fremtidsløsninger


  Fly

  For videre utvikling av Hordaland er det viktig med et godt og tjenlig flytilbud for regionen.

  Hordaland Høyre vil:

  • videreutvikle Flesland som regional flyplass for befolkning og næringsliv
  • gjennomføre konsekvensutredning og behovsanalyse for Rullebane 2 på Flesland
  • videreutvikle Sunnhordland lufthavn for å styrke rollen som kortbaneflyplass innenfor dagens økonomiske rammer
  • arbeide for at ansvaret for Sunnhordland lufthavn overføres til Avinor


  Drosjer

  Utfordringer for drosjesektoren er høye utslipp per passasjerkilometer og tidvis kapasitetsmangel. Konkurranse fra tjenester uten offentlig godkjenning er også en hindring for at næringen skal fungere optimalt.

  Hordaland Høyre vil:

  • ha økt konkurranse i drosjetransporten for å sikre trygg transport, et godt tilbud og god service for brukerne
  • at én drosjesentral ikke skal ha mer enn 60 prosent av det totale løyveantallet
  • sette opp oppslag med prisinformasjon på sentrale drosjeholdeplasser
  • stille betingelse om elbil eller lavutslippskjøretøy for en andel av løyvetildelingene
  • vurdere forsøk med omsettelige løyver
  • at alle tilbydere skal forholde seg til et felles regelverk, som ikke skal være til hinder for innovasjon og nye effektive og miljøvennlige transportløsninger
 • Kapittel 5: Kultur og idrett

  Hordaland Høyre mener at kunst og kultur har en egenverdi, og ønsker å sikre en fri og uavhengig kultursektor. Samtidig vet vi at et godt kulturtilbud bidrar til høyere attraktivitet og til at folk ønsker å bosette seg i regionen. Kulturen skal være tilgjengelig, nyskapende og engasjerende. Frivilligheten bidrar til gode opplevelser for store og små, og det frivillige kulturlivet og idretten legger ned en betydelig innsats i fylket vårt.


  Kunst og teater

  De sentrale kulturinstitusjonene sikrer et unikt kulturtilbud i Hordaland, og er et nav for hele fylket. Samtidig sikrer mange andre aktører innenfor det profesjonelle, frie og frivillige feltet et mangfold av tilbud til innbyggerne. Gode arenaer og kompetansemiljøer må styrkes for å utfordre og utfylle de større institusjonene.

  Hordaland Høyre vil:

  • fortsatt støtte opp om det profesjonelle kunstfeltet ved å bidra til både institusjoner og det frie feltet
  • bidra til å styrke og utvide gaveforsterkningsordningen, og legge til rette for private fond og stiftelser i finansieringen av kulturlivet
  • gi kommunene ansvar for og midler til rehabilitering og vedlikehold av kulturinstitusjoner
  • bidra til å styrke de faglige nettverkene innen kulturlivet uten unødvendig byråkrati
  • styrke utviklingen av den kulturelle skolesekken og opprettholde den kulturelle spaserstokken
  • satse på Ungdommens kulturmønstring
  • styrke Kulturelt Utviklingsprogram (KUP)


  Kulturminner

  Kulturminnene våre ivaretar kulturarven vår slik at generasjoner til alle tider skal få oppleve fortidens historiske og kulturelle mangfold. Samtidig har økningen i vern av bygninger og landskap medført utfordringer knyttet til både vedlikehold og utnyttelse.

  Hordaland Høyre vil:

  • at de som fatter vernevedtak, må få et større økonomisk ansvar for å ta vare på kulturminnene, også ved pålegg om arkeologiske utgravinger
  • at staten skal påta seg et større ansvar for fredede kirker og verneverdige kirkebygg
  • forenkle regelverket for bruk av kulturminner
  • på sikt overføre ansvaret for kulturminneforvaltningen til de nye storkommunene
  • at rehabilitering av kulturhistoriske bygninger foretas i samarbeid med videregående skoler, så kunnskapen om tradisjonelle byggeteknikker bevares og videreføres
  • heve terskelen for fredninger
  • at vern av naturområder ikke skal være til hinder for å bruke dem som friluftsområder
  • at inngrep i historiske naturområder kun skal aksepteres dersom avgjørende samfunnsmessige interesser krever det
  • bidra til at alle kommuner utarbeider kulturminneplaner for å sikre vern av kulturminner og forutsigbarhet for omfang av vern og fredning


  Museer og bibliotek

  Museene og bibliotekene har som oppgave å forvalte og formidle kunnskap og kultur. I en tid hvor digitale løsninger stadig utvikles, er det viktig å sørge for at institusjonene er rustet for nye formidlingsformer.

  Hordaland Høyre vil:

  • sørge for bedre digital tilgjengelighet
  • styrke og vedlikeholde magasin og utstillingslokaler
  • styrke fylkesbiblioteket som gratis kunnskapsformidler
  • utvide ordningen med nettbaserte utlån
  • erstatte bokbåten med styrket kulturtilbud i samarbeid med folkebibliotekene


  Idrett og naturopplevelser

  Hordaland Høyre vil arbeide for at flest mulig kan være fysisk aktive og gjennom det få gode opplevelser, bedre helse og oppleve idrettsglede. Over en tredjedel av befolkningen i Hordaland er medlem av et idrettslag. Idrettens ca. 208 000 medlemmer representerer breddeidretten, og den bidrar vesentlig til folkehelsen. Idretten driver i tillegg et målrettet inkluderingsarbeid.

  Hordaland Høyre vil:

  • redusere etterslepet på tippemidlene
  • prioritere ressursene til regionale idrettsanlegg i vekstområder, og til andre idrettsanlegg med flerbruksmuligheter
  • at staten skal ta et større ansvar for utbygging av nasjonale idrettsanlegg
  • arbeide for at det bygges tak over skøytebanen på Slåtthaug

  Hordaland har spesielt gode forutsetninger for rike naturopplevelser og et aktivt friluftsliv. Dette er en viktig kilde til et godt liv for mange. Høyre vil føre en politikk som verner våre viktigste naturområder og bidrar til å bevare det kulturlandskapet som er bygget opp gjennom generasjoner. Tilgang til naturen for alle er viktig. Hordaland Høyre vil derfor støtte foreninger og lag som arbeider for dette.

  Hordaland Høyre vil:

  • gi innbyggere i hele fylket nærhet til turområder og friluftsliv
  • sikre opparbeidelsen av parkeringsplasser ved friluftsområder gjennom eksisterende støtteordninger
  • arbeide for fortsatt godt samarbeid med de foreninger og grunneiere som legger til rette for friluftsliv
  • opprettholde økonomisk støtte til friluftsrådene
  • at staten skal ta et medansvar for driften av friluftsområdene
 • Kapittel 6: Tannhelse

  Tannhelsetjenesten skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid og gi gratis tannbehandling til prioriterte grupper, blant annet personer med psykisk utviklingshemning, beboere i alders- og sykehjem og personer med rusmiddelproblemer. Høyre ønsker å vri ressursbruken innen tannhelse fra generelle undersøkelser over mot forebyggende arbeid blant barn og unge, og at tannklinikkstrukturen ivaretar nærhet og forsvarlig reisetid i hele fylket.

  Hordaland Høyre vil:

  • sikre at tannhelsetjenesten skal satse på kvalitet og bidra til å fremme god helse for befolkningen i Hordaland
  • satse på forebyggende tannpleie for å motivere særlig barn og unge til sunt kosthold og regelmessig tannstell
  • sikre gode tannhelsetilbud til tortur- og voldsutsatte, og pasienter med sterk angst for tannbehandling
  • sikre at spesialisthelsetjenesten skal være av høy faglig kvalitet og være henvisningsinstans
  • organisere tannhelsetjenesten slik at det kan bygges robuste og kompetente fagmiljøer
  • sørge for oppdatert og velfungerende utstyr ved tannklinikkene våre
  • bidra til at folkehelsearbeidet kan koordineres med samarbeidspartnerne på en effektiv og god måte
  • bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten
  • satse på etter- og videreutdanning av tannhelsepersonell
  • som en prøveordning overføre tannhelsetjenesten til kommunene for å sikre en bedre og mer helhetlig behandling
  • styrke tannpleien for pleietrengende og beboere på sykehjem
 • Kapittel 7: Miljø – bærekraft for fremtiden

  Luftkvalitet og globale utslipp

  Klimautfordringene er sammen med fattigdomsproblemene kanskje menneskehetens største utfordringer i det 21. århundre. I tillegg til at Bergen skal ha ren luft hele året, har Hordaland Høyre en målsetting om et karbonnøytralt Hordaland innen 2050. For øyeblikket ligger vi imidlertid etter i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser.

  Spredte strukturer og spredt industri gir høyt energiforbruk per innbygger (Hordaland og Rogaland bruker om lag 70 prosent mer energi enn fylke nummer tre på grunn av industri), og det er utfordrende å finne tiltak som ikke gir karbonlekkasje. For å nå målene trenger man ikke urealistisk symbolpolitikk, men ambisiøse miljøkrav som fungerer for å få ned utslippene.

  Målet i klimaplanen i Hordaland er å redusere utslippene med 0,9 mill. tonn innen 2020. Hordaland Høyre ønsker en ytterligere forsterket målsetting der utslippene reduseres dobbelt så mye, nemlig 1,8 mill. tonn. Dette er nødvendig for å nå det langsiktige målet om klimanøytralitet.

  Hordaland Høyre ser svært alvorlig på situasjonen med hensyn til luftkvalitet, spesielt i Bergen. Alle mennesker skal kunne puste fritt i ren luft. Vi ønsker derfor å redusere helsefarlige utslipp til luft betydelig, spesielt i bergensområdet. Hordaland Høyre vil redusere utslipp av NOx til det halve, og i tillegg redusere partikkelutslippene vesentlig for å sikre ren luft.

  Våre tiltak vil redusere utslippene av NOx og PM10, som skaper dårlig luftkvalitet for bergensområdet, med cirka 1300 tonn NOx og 14,1 tonn PM10. Se vedlegg for detaljer.

  Hordaland Høyre vil:

  • halvere bruken av fossilt brensel i lette kjøretøy i bergensområdet ved å
   • arbeide for en forlenging av elbilfordelene frem til 2020
   • innføre miljødifferensierte bompenger
   • gjennomføre en bymiljøpakke i Bergen der videre utbygging av bybanen er et hovedsatsingsområde sammen med sykkeltilgjengelighet
   • legge til rette for bildelingsordninger
  • sørge for økt bruk av sykkel
  • redusere utslipp fra tunge kjøretøy ved å jobbe for at nasjonale myndigheter tillater lavutslippssoner
  • redusere utslipp fra prosessindustrien gjennom å
  • støtte utvikling og implementering av ny teknologi som erstatter karbon som innsatsfaktor, for eksempel ved bruk av hydrogen
  • bruke midlene som fylkeskommunen overfører til Innovasjon Norge, spesielt til denne typen prosjekter
  • oppnå energieffektivisering og konvertering i bygg ved å
   • bruke arbeidet med klimaplan og arealplan til å sørge for at nye bygg blir mer energieffektive, og å sikre at slike betingelser tar med i reguleringsplaner og kommuneplaner
   • støtte prosjekter med passivhus og utbyggingsprosjekter som reduserer netto energibehov
  • føre en mer klimavennlig arealpolitikk ved å bidra til en ytterlige fortetning rundt kollektivknutepunkter gjennom arbeidet med ny areal- og transportplan for bergensområdet, Senterplan og andre planprosesser
  • halvere bruken av fossilt brensel i kollektivtrafikken ved
   • videre utbygging av bybanen
   • overgang til biogass for gassbusser
   • forlenging av trolleybussnett til Sædalen
   • å øke fornybarandelen i drivstoff for busser i neste anbudsrunde
   • å vurdere eldrift på ferger i neste anbudsrunde
   • å gjennomføre forsøk med nullutslippshurtigbåt
  • elektrifisere Bergen havn og andre aktuelle havner ved å
   • utvide muligheten for landstrøm i havn, blant annet gjennom å bidra med støtte til flere landstrømpunkter
   • bidra til videreutvikling av landstrøm med målsetting om at alle offshore-supplyskip og all rutegående transport til Bergen indre havn skal bruke landstrøm
   • arbeide for bruk av mobile landstrømanlegg ved andre aktuelle havner
   • arbeide for miljødifferensierte havneavgifter og rett til å avvise særlig forurensende skip
  • øke produksjonen av ny fornybar energi for eksport, til fortrengning av kullkraft, gjennom å
   • bruke grønn sertifikatfinansiering og effektivisering/utbygging av eksisterende anlegg  med 1 TWh (potensial småkraft 4–5 TWh) via nye strømkabler til Europa
   • være positive til å øke magasinkapasiteten i eksisterende vannkraftanlegg
   • øke produksjonen av fornybar energi i prosjekter i samarbeid med Enova, kommunene og grunneiere

  Køprising er ikke nevnt som tiltak. Årsaken er at ifølge eksisterende beregninger vil virkningen på luftforurensningen og klimautslippene være så marginal at det ikke forsvarer status som klimatiltak eller tiltak mot luftforurensning.


  Miljøvern

  Utfordringene for Hordaland er store avfallsmengder, mange gamle deponier og PCB-avrenning fra bygninger. For å bedre forholdene må tempoet økes i fjerning av gamle synder som fyllinger og industriavfall, og målsettingene i vanndirektivet må følges opp.

  Hordaland Høyre vil:

  • arbeide for å redusere PCB-avrenning fra bygninger
  • arbeide for å redusere avfall fra industri og husholdninger
  • arbeide for økt tempo i oppryddingen av gamle fyllplasser, gammelt industriavfall og forurenset sjøbunn som for eksempel Florvåg og Sørfjorden
  • sikre en snarlig og forsvarlig håndtering av U864 utenfor Fedje
  • inkludere støyreduserende tiltak i planlegging og gjennomføring av samferdselsprosjekter og planarbeid ellers, med sikte på å redusere støyplagene med 10 prosent innen 2020, og å redusere antallet personer utsatt for støy over 38 db med 30 prosent innen 2020
  • arbeide for at det blir tatt i bruk flere støysvake helikoptre
  • arbeide med Avinor for å redusere støybelastningen fra fly- og helikoptertrafikk gjennom operative og andre relevante tiltak


  Naturvern

  Alle i Hordaland skal ha god tilgjengelighet til naturopplevelser i et sunt og mangfoldig miljø. Arts- og naturmangfoldet reduseres stadig. Hordaland Høyre har som mål at fylket skal ha tilsvarende biologisk artsmangfold i 2050 som i 2015.

  Hordaland Høyre vil:

  • i forbindelse med planprosesser gjennomføre en kartlegging av viktige økosystemer og naturtyper og sørge for en bærekraftig forvaltning
  • bruke kartlegging i forbindelse med vanndirektivet til å utvikle en oversikt over biologisk mangfold i vassdrag som grunnlag for bærekraftig forvaltning
  • arbeide for å stoppe tap av artsmangfold i Hordaland innen 2020, og bygge opp igjen et eventuelt tapt artsmangfold frem mot 2050
  • utarbeide en fylkesstrategi sammen med andre myndigheter mot invaderende arter på norsk svarteliste
  • utarbeide en topp ti-svarteliste for Hordaland
  • bidra til forbedret kartlegging av biotoper og forekomster av rødlistearter
  • bidra til videreutvikling av dokumentasjon og friluftslivpotensial i nasjonalparkområder
  • samarbeide med friluftslivorganisasjoner og miljøvernorganisasjoner om prosjekter som kan støtte opp under friluftsliv og artsmangfold
 • Kapittel 8: Næring og verdiskaping – bedre rammevilkår for vekst i sysselsetting

  Næringslivet i Hordaland bidrar med stor verdiskaping til samfunnet og er grunnleggende for sysselsettingen. For å være konkurransedyktige også i fremtiden må Hordaland holde på og utvikle kompetanse, og være et foretrukket fylke for lokalisering for de som ønsker å skape verdier.

  Næringslivet i Hordaland er mer internasjonalisert enn i resten av landet, og har verdensledende miljøer i blant annet olje- og gassvirksomhet, undervannsteknologi, marin, reiseliv og rederivirksomhet. Hordaland Høyre vil føre en politikk som legger til rette for lokalt eierskap, og som bidrar til å øke bedriftenes konkurranseevne.


  Rikdom fra hav og vann (Ocean Industry)

  Store deler av næringslivet i Hordaland baserer seg på omgivelsene. Reiseliv, marine næringer, maritime næringer og energiproduksjon er sentrale næringer for fremtiden. Hordaland Høyre vil sørge for effektive offentlige tjenester, gode rammevilkår og en næringsvennlig infrastruktur.

  Også i fremtiden skal Hordaland være ledende på energi og maritime og marine næringer. Hordaland Høyre vil styrke konkurransekraften og bidra til innovasjon blant de eksisterende sterke klyngene hvor næringsliv, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer jobber tett sammen for å utvikle og lære av hverandre. Høyre er opptatt av å lytte til næringene, og jobbe for at staten tar beslutninger til gunst for næringslivet i Hordaland.

  De marine næringene fiskeri og oppdrett, utstyrsprodusenter, utdanningstilbud og forskningsmiljøer må fortsatt ha et tett samarbeid for å utvikle hverandre. Fylket skal legge til rette for gode vilkår for videre innovasjon og konkurransekraft på det marine feltet.

  Hordaland Høyre vil:

  • sikre god tilgang på næringsområder
  • arbeide for trygge og forutsigbare rammebetingelser for næringene
  • ha gode utdanningstilbud tilpasset næringenes behov
  • jobbe for å styrke den næringsrettede forskningen
  • arbeide for å erstatte dagens politiske konsesjonstildeling på laks og ørret med tildelingskriterier basert på miljømessig bærekraft og tilgang på lokaliteter
  • jobbe for en tydeligere synliggjøring av regionens marine næringer i inn- og utland

  På det maritime feltet har Hordaland en av verdens ledende klynger. Tjenesteleverandører, utstyrsprodusenter, utdanningstilbud og forskningsmiljøer må fortsatt ha et tett samarbeid, og fylket skal legge til rette for gode vilkår for videre innovasjon og konkurransekraft.

  Hordaland Høyre vil:

  • legge til rette for Bergensregionen som en global maritim kompetanseregion
  • arbeide for trygge og forutsigbare rammebetingelser for industrien
  • legge forholdene til rette for at maritime næringer i Hordaland skal være verdensledende
  • ha gode utdanningstilbud tilpasset industriens behov, og styrke den næringsrettede forskningen
  • legge til rette for det registrerte omstillingsbehovet i petromaritim næring

  Energi er og vil være en av våre viktigste næringer. For fremtiden blir det viktig å styrke Hordaland som et attraktivt lokaliseringsvalg med et sterkt kompetansemiljø for nasjonal og internasjonal energiproduksjon. Hordaland Høyre vil legge til rette for forutsigbare og stabile næringsvilkår, og i tråd med samfunnsutviklingen satse forskning på og utvikling av fornybar energi.

  Hordaland Høyre vil:

  • ha videre utbygging av ren og fornybar energi
  • ha klimavennlige løsninger innen vann, avløp og renovasjon
  • satse på lokale ressurser innen vannkraft, vindkraft, olje og gass
  • sikre tilstrekkelig utbygging av digital infrastruktur
  • arbeide for at nasjonale offentlige arbeidsplasser etableres i Hordaland
  • at Hordaland fylkeskommune skal ha et aktivt forhold til sin rolle som innkjøper
  • støtte samarbeid som «Science City Bergen»

  Hordaland, Vestlandet og fjordlandskapet er et at de mest attraktive reisemålene i verden. Gjennom innovasjon og markedsføring vil Hordaland Høyre utvikle reiseproduktet videre.

  Hordaland Høyre vil:     

  • etablere Hordaland som den mest attraktive konferansedestinasjonen i Norge med kapasitet til store internasjonale konferanser
  • ta i bruk det naturgitte i enda større grad kombinert med kompetanse og forvaltning
  • støtte produktutvikling og etablering av nye pakketilbud og opplevelsesturisme
  • styrke markedsføringen av Hordaland som verdens vakreste reisemål


  Nyetableringer, innovasjon og kompetanse

  For fremtidig skaperkraft og nyetablering i Hordaland må virkemiddelapparatet sørge for at det blir lettere å lykkes med prosessen fra idé til produkt. Det er avgjørende for nyetableringer at det er gode forbindelser mellom bedrifter, forskningsmiljøer og risikovillig kapital, og at man møter et byråkrati som hjelper til uten unødvendige hindringer i veien.

  Hordaland Høyre vil:

  • at innovasjonsgrad og lønnsomhetspotensial skal være avgjørende for støtte fra Innovasjon Norge
  • at staten skal sørge for midler i såkornfondene
  • styrke innovative næringsmiljøer (NCE og GCE)
  • satse på innovativ yrkesrettet utdanning

  Norsk industri opererer i et krevende globalt marked. For å følge med i utviklingen er industrien i en konstant omstilling, hvor det i fremtiden blir viktig å ha god nok kompetanse. Et hinder for utviklingen er mangelen på mastergradsutdanning innenfor noen av områdene vi er sterke på, og mangel på arbeidskraft med fagbrev innenfor blant annet tekniske fag.

  Hordaland Høyre vil:

  • jobbe for etablering av flere utdanninger på mastergradsnivå og styrke yrkesrettet utdanning innenfor områder regionen trenger kompetanse på i fremtiden
  • utvikle et program for å kartlegge næringslivets behov for å dimensjonere yrkesfaglig utdanning
  • at offentlige arbeidsplasser skal være attraktive og spennende
  • styrke rådgivningen og utdanningstilbudet for yrkesfag
  • posisjonere industrien i Hordaland til å ta del i utbyggingen av olje- og gassfeltet Johan Sverdrup
  • legge til rette for at den nasjonale industrien vi har i dag, også skal bli internasjonal


  Medie- og kulturbaserte næringer

  Medie- og kulturbasert næringsliv er et spennende og voksende næringsliv i Bergensregionen, og er landets største miljø utenfor Oslo. Kulturnæringene er viktige i seg selv, men også som grunnlag for videre innovasjon og attraktivitet i et samfunn der en stadig større del av det vi forbruker, er tjenester og opplevelser.

  Hordaland Høyre vil:

  • støtte opprettelsen av Media City Bergen og legge til rette for flere samlinger av sterke fagklynger som utvikler kompetanse og innovasjon
  • utvikle komplette verdikjeder som grunnlag for økt konkurranseevne og attraktivitet i kulturnæringen
  • ta del i utviklingen av nasjonale og internasjonale fagmiljøer


  Primærnæringer og matproduksjon

  Hordaland skal ha levende og nyskapende primærnæringer som leverer kvalitetsprodukter og gir viktige arbeidsplasser og grunnlag for bosetting i hele fylket. Fiskeri fører store inntekter med seg og har noen steder stor sysselsettingseffekt. Landbruk har fått ansvar for bosetting, matforsyning, biologisk mangfold og bevaring av norsk tradisjon og kulturlandskap. Skogbruket i Hordaland har et stort unyttet potensial, da tilveksten i dag er mye større enn hogsten. Landbruket i Hordaland er dominert av små bruk, og mange kunne oppnådd bedre drift ved en bedre arealstruktur.

  Hordaland Høyre vil:

  • bevare et livskraftig landbruk og fiske i hele fylket, og legge til rette for fornuftig utnytting av naturressursene
  • gi bonden større frihet til å disponere egne ressurser og egen eiendom
  • ha en god og fremtidsrettet utdanning innenfor fiskeri- og landbruksfag
  • legge til rette for økt hogst og en aktiv skogforvaltning
  • ha en industriell utvikling av verdikjeden for frukt og bær
  • ha fokus på kvalitet og merkevarebygging for landbruksprodukter
  • sikre rekruttering til fiskerinæringen ved ungdomskvote
  • arbeide for å styrke landbruket gjennom forenkling av lover, regler og støtteordninger
  • at økt skogvern skal basere seg på frivillig vern og bruk av statens skoger som kompensasjon til dem som må verne egen skog
  • arbeide for rammebetingelser som gir grunnlag for at et større volum fisk bearbeides lokalt
 • Kapittel 9: Samfunnsutvikling – effektiv og lokal forvaltning

  Hordaland Høyre mener at lokalt selvstyre gir det beste utgangspunktet for lokal utvikling. Derfor må statlig og regional overstyring reduseres til fordel for å gi kommuner og grunneiere større handlefrihet og selvråderett. Fylkesmannen har for stor makt i forhold til folkevalgte organer, og har avgjort for mange saker som burde vært besluttet av de berørte kommunene. De regionale sentrene i distriktet må blir enda mer attraktive for å tiltrekke seg relevant og kompetent arbeidskraft.

  Hordaland Høyre vil:

  • begrense fylkesmannens innsigelsesrett til spørsmål om rettssikkerhet
  • bidra til gode prosesser i kommende kommunesammenslåinger
  • jobbe for at det etableres lokale regelverk for lokal forvaltning av strandsonen
  • redusere tidsbruken innen areal- og reguleringssaker
  • jobbe for at kommunene har lik praksis og like verktøy for plan- og byggesaker
  • føre en restriktiv linje når det gjelder fylkeskommunens innsigelser i kommunale plan- og arealsaker. Fylkeskommunen skal kun komme med innsigelser når dette er begrunnet i regionale og nasjonale hensyn
  • at vannansvaret blir ivaretatt gjennom ordinære plan- og forvaltningsstrukturer
  • bygge opp under utvikling av attraktive regionale sentre i tillegg til Bergensregionen
  • støtte lokale tiltak for bedret folkehelse
  • arbeide for at Hordaland tiltrekker seg aktører som skaper arbeidsplasser
  • innføre obligatoriske dialog- og avklaringsmøter før det blir foreslått innsigelser til kommunale planer
  • arbeide for at kommunene gis større innflytelse i det fylkeskommunale planarbeidet
  • støtte en mulighetsstudie for lokalisering og realisering av en byarena i Bergen som kan romme minst 10 000 personer
  • legge større vekt på dialogmøter i private plansaker. Vi mener det er viktig at kommunene inviterer med tiltakshaver i avklaringsmøter mellom kommunen og fylkeskommunen/fylkesmannen. Et bedre samspill vil kunne bidra til bedre og mer effektive planprosesser
  • redusere fylkeskommunens administrasjon i takt med bortfallet av oppgaver
  • redusere antallet regionale planer til et minimum


  Næringslivet i Hordaland bidrar med stor verdiskaping til samfunnet og er grunnleggende for sysselsettingen. For å være konkurransedyktige også i fremtiden må Hordaland holde på og utvikle kompetanse, og være et foretrukket fylke for lokalisering for de som ønsker å skape verdier. 

  Næringslivet i Hordaland er mer internasjonalisert enn i resten av landet, og har verdensledende miljøer i blant annet olje- og gassvirksomhet, undervannsteknologi, marin, reiseliv og rederivirksomhet. Hordaland Høyre vil føre en politikk som legger til rette for lokalt eierskap, og som bidrar til å øke bedriftenes konkurranseevne.

Last ned vårt program her