Vår visjon

Gode oppvekstvilkår og god tilrettelegging for frivillige lag innafor kultur, idrett og friluftsliv vil ha høg prioritet i komande periode. Stord kommune skal vera inkluderande slik at alle skal kunne delta uavhengig av funksjonsnivå og økonomisk evne.

Våre hovedsaker

Livskraftig lokalsamfunn for alle

Stord Høgre arbeida for koordinator innafor kultur/idrett/friluftsliv, for å styrkje kommunikasjon, service og samarbeid innafor området.

Trygg oppvekst og gode skular

Stord Høgre meiner at kunnskap og kompetanse i skulen er noko av det viktigaste me kan gje born og ungdomar. Skulestrukturen til Stord kommune skal liggja fast.

Arbeid og næringsutvikling

Stord kommune skal vera ein offensiv samarbeidspartnar for næringslivet. Verksemder skal ha dei beste føresetnader for å kunne utvikla seg. Trygge arbeidsplassar er eit viktig mål for Stord Høgre.

Samferdsel og trafikktryggleik

Stord Høgre vil påvirka fylket og staten til å satsa på løysingar som gjev eit styrka samferdselstilbod, med fokus på auka tryggleik.

Se vår politikk

Stord kommune

Hordaland

Kontakt

Sverre Olav Svarstad
Leder
Telefon: +4790660466

Charlotte Spurkeland
Fylkessekretær
Telefon: 92866652

Våre folk